Provincie Noord Holland richt haar organisatie optimaal in om als moderne, efficiënte, flexibele en slagvaardige organisatie uitvoering te geven aan haar wettelijke taken, het coalitieakkoord, Kompas 2020 en de Toekomstagenda. Voor haar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden is provincie Noord-Holland een betrouwbare partner die rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. Om succesvol uitvoering te geven aan onze programma’s hechten we groot belang aan onze externe gerichtheid en zichtbaarheid voor onze inwoners.
In samenwerking met de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland richt de provincie Noord Holland zich op het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoeringsdienstverlening en het delen van bedrijfsvoeringsexpertise en -kennis. Door de vier provincies is een nadere verkenning gedaan naar kansrijke samenwerkingsverbanden op het terrein van de bedrijfsvoering. Deze verkenning heeft geleid tot vier projectlijnen:

1. Uitwisseling en delen van personeel;
2. Gezamenlijke aanbestedingen;
3. Uitwisselen van kennis en gezamenlijk beleid opstellen;

4. Inbesteden van diensten en het oprichten van expertisecentra.

In 2016 is een start gemaakt met de uitvoering van deze vier projectlijnen op het gebied van de bedrijfsvoering en wordt onderzocht waar op de verschillende deelterreinen kansen liggen voor verdere samenwerking.

Ambities Coalitieakkoord realiseren met meerjarige financiële sturing
Noord-Holland is één van de vitaalste provincies van ons land. Eén van de motoren achter het groeiend economisch herstel. De coalitie van VVD, D66, PvdA en CDA, die zijn zaken financieel op orde heeft en houdt, doet er deze collegeperiode alles aan om die motor harder te laten draaien, om onze regionale economie duurzaam aan te jagen. Wij staan voor een gedegen financieel beleid. De Noord-Hollandse begroting dient dan ook meerjarig structureel in evenwicht te zijn. Het is belangrijk om gedegen en strak te begroten en genoeg weerstandsvermogen en -capaciteit te hebben, zodat financiële risico's kunnen worden opgevangen zonder dat dit een effect heeft op de lopende begroting. Ultimo 2016 beschikt provincie Noord-Holland over een sterke financiële positie. In 2016 is een positief resultaat gerealiseerd en de financiële buffers zijn toereikend om risico’s op te kunnen vangen.