Onderdeel

Omschrijving

Begroot t/m 30-06-2016

Werkelijk 2016

Verschil

+1

Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-59.136.000

110.255.000

-169.391.000

+2

Afschrijvingen ten lasten van de exploitatie

92.376.000

66.084.600

26.291.400

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

30.512.000

70.705.745

-40.193.745

-4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-182.453.000

-152.321.665

-30.131.335

+5

De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het rijk, de provincies, de Europese Unie en overigen

91.750.000

40.113.928

51.636.072

+6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa; Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

-

14.461.120

-14.461.120

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan.

-

-

-

+8

Baten  bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

-

-

-

-9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

-66.789.000

-102.455.408

35.666.408

-10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen e.d.) worden en die nog vallen onder één van de andere genoemde posten

-

-

-

-11

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

-

-

-

Berekend EMU-saldo

-93.740.000

46.843.320

-140.583.320

In het bovenstaande overzicht is de berekening van het EMU-saldo per 30-06-2016 (Zomernota) en per 31-12-2016 opgenomen. Een nadere specificatie van de cijfers per 31-12-2016 is terug te vinden onder:

Onderdeel

Omschrijving

Verwijzing naar plaats in de Jaarrekening

1.

Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Zie Programma 8 Financiën

2.

Afschrijvingen ten lasten van de exploitatie

Zie staat 6.2.4 kolom 7

3.

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Zie staat 6.2.9 kolom ‘toevoegingen’.

4.

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Zie staat 6.2.4 kolom 3

5.

De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen aan het rijk, de provincies, de Europese Unie en overigen

Zie staat 6.2.4 kolom 4

9.

Betalingen ten laste van de voorzieningen

Zie staat 6.2.9 kolom ‘onttrekkingen’.