SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

I&M

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (jaar T-1)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 01

Indicatornummer: E3 / 02

Indicatornummer: E3 / 03

Indicatornummer: E3 / 04

Indicatornummer: E3 /  05

1

IenM/BSK-2013/124359

€ 0

€ 26.040

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 06

Indicatornummer: E3 / 07

Indicatornummer: E3 / 08

Indicatornummer: E3 / 09

Indicatornummer: E3 / 10

Indicatornummer: E3 / 11

1

IenM/BSK-2013/124359

€ 0

€ 0

€ 26.040

€ 0

Nee

I&M

E11

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Subsidieregeling pro- grammafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit milieusubsidies

Provincies

Besteding (jaar T) door provincie ten laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Doorgeleide middelen door provincie naar medeoverheden (jaar T) ten laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Besteding (jaar T) ten laste van eigen bijdrage provincie zoals beschreven in artikel 9 lid 2 van de subsidieregeling NSL

Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners van provincie
(niet rijk, provincie of medeoverheid)

Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten provincie op door rijk verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen door provincie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E11 / 01

Indicatornummer: E11 / 02

Indicatornummer: E11 / 03

Indicatornummer: E11 / 04

Indicatornummer: E11 / 05

Indicatornummer: E11 / 06

€ 0

€ 1.794.544

€ 477.333

€ 0

€ 0

€ 0

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) door provincie ten laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Cumulatieve doorgeleide middelen door provincie naar medeoverheden (t/m jaar T) ten laste van rijksmiddelen
(exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van eigen middelen (provincie)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van bijdragen door derden =contractpartners van provincie (niet rijk, provincie of medeoverheid)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van rentebaten provincie op door rijk verstrekte bijdrage NSL

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E11 / 07

Indicatornummer: E11 / 08

Indicatornummer: E11 / 09

Indicatornummer: E11 / 10

Indicatornummer: E11 / 11

Indicatornummer: E11 / 12

Ja

€ 271.650

€ 51.128.641

€ 5.073.672

€ 0

€ 320.017

Cumulatieve terugstorting (t/m jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen door provincie

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van provinciale middelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten) door medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van eigen bijdrage medeoverheden zoals beschreven in artikel 9 lid 2 van de subsidieregeling NSL

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners van medeoverheid (niet rijk, provincie of medeoverheid)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T-1) ten laste van rentebaten medeoverheden op door provincie verstrekte bijdrage NSL

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Indicatornummer: E11 / 13

Indicatornummer: E11 / 14

Indicatornummer: E11 / 15

Indicatornummer: E11 / 16

Indicatornummer: E11 / 17

€ 111.383

€ 58.966.494

€ 37.492.895

€ 0

€ 434.334

I&M

E27

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincies

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)

Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T)

Correctie over besteding (T-1)

Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 01

Indicatornummer: E27 / 02

Indicatornummer: E27 / 03

Indicatornummer: E27 / 04

Indicatornummer: E27 / 05

€ 144.565.006

€ 532.451

€ 80.018.046

€ 0

€ 65.079.411

I&M

E37

Regeling Wilhelminasluis

Besluit infrastructuur

Provincie Noord-Holland

Beginsaldo (jaar T)

Ontvangen bijdrage Rijk (jaar T)

Ontvangen bijdrage andere bestuursorganen (jaar T)

Besteding (jaar T)

Eindsaldo (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E37 / 01

Indicatornummer: E37 / 02

Indicatornummer: E37 / 03

Indicatornummer: E37 / 04

Indicatornummer: E37 / 05

Indicatornummer: E37 / 06

-€ 2.739.854

€ 0

€ 0

€ 2.891.644

-€ 5.631.498

Nee