6.2.2 Specificaties met toelichtingen (art. 51 e.v.)

Activa

Toelichting bij de balans

31-12-2016

31-12-2015

Vaste Activa

622.701.039,64

550.997.757,62

1

Immateriële vaste activa

0,00

0,00

Voor een nadere onderverdeling en verloop van de immateriële vaste activa

wordt verwezen naar overzicht 6.2.4

2

Materiële vaste activa

465.249.528,85

380.130.756,81

De boekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen met bijna € 39,66 mln

Hoofdzakelijk als gevolg van de afname boekwaarde gronden en terreinen ( 11,27 mln),

de afname boekwaarde bedrijfsgebouwen ( 4,73 mln)

en de toename van de boekwaarde van de wegen en vaarwegen ( € 47,66 mln).

Daarnaast is de voorziening wegens mogelijke waardevermindering van gronden

komen te vervallen.

*Onder de materiële activa bevinden zich geen gronden welke in erfpacht zijn uitgegeven

Specificatie:

a. Investeringen met een economisch nut

194.031.335,06

156.573.879,03

b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

271.218.193,79

223.556.877,78

Saldo boekwaarde per 1 januari 2016

380.130.756,81

334.854.943,13

Vermeerderingen in 2016

152.321.665,19

186.241.766,23

Verminderingen in 2016

54.575.048,71

52.569.724,58

Overheveling vanuit niet in exploitatie genomen gronden

53.456.755,66

0,00

531.334.128,95

468.526.984,78

Afschrijving in 2016

66.084.600,10

88.396.227,97

Boekwaarde per 31-12-2016

465.249.528,85

380.130.756,81

Voor een nadere onderverdeling van de investeringen met een economisch nut

wordt verwezen naar overzicht 6.2.4

3

Financiële vaste activa

157.451.510,79

170.867.000,81

De afname van de boekwaarde van de financiële vaste activa met bijna

€ 13,42 mln. is vooral te verklaren door de ontvangst van aflossingen

€ 27,55 mln. en verstrekking van leningen voor € 8,74 mln. Daarnaast is

er in 2016 € 5,41 mln aan extra kapitaal verstrekt.

Verstrekte overige langlopende geldleningen en uitzettingen met een

rentetypische looptijd > 1 jaar:

Saldo per 1 januari 2016

57.186.656,39

238.777.798,83

Verstrekt/gekocht in 2016

8.743.111,06

9.414.417,15

Afgelost in 2016

-27.545.519,61

-191.005.559,59

Afschrijving wegens oninbaarheid

-9.407,57

0,00

Saldo per 31 december 2016

38.374.840,27

57.186.656,39

Zie voor een nadere specificatie overzicht 6.2.7

a.Kapitaalverstrekkingen

119.076.670,52

113.680.344,42

waarvan aan deelnemingen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

1.525.875,00

1.525.875,00

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

11.845,00

11.845,00

Regionale Ontwikkelingsmij. Noordzeekanaalgebied (RON)

2.317.646,16

317.646,16

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

6.806.703,24

6.806.703,24

Alliander N.V. (vóór 1-7-2009 NUON N.V.)

62.643.935,00

62.643.935,00

N.V. Afvalzorg Holding

12.600.000,00

12.600.000,00

N.V. Schiphol Ontwikkelingsmaatschappij (SADC)

24.878.151,64

24.878.151,64

Zeehaven IJmuiden N.V.

408.402,19

408.402,19

Recreatie Noord-Holland N.V.

370.000,00

370.000,00

Polanenpark B.V.

7.200,00

7.200,00

Polanenpark C.V.

7.200,00

7.200,00

Ontw.bedr.Noord-Holland Noord NV

26.460,00

26.460,00

ODEN B.V.

18.000,00

18.000,00

Zeestad Beheer B.V.

9.000,00

9.000,00

B.V. Kapitaaldeeln.Wieringerrandmeer

0,00

9.050,00

B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer

0,00

9.050,00

111.630.418,23

109.648.518,23

waarvan aan overige verbonden partijen

Participatiefonds duurzame energie NH B.V.

5.774.360,65

2.450.000,00

Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam

1.671.891,64

1.581.826,19

7.446.252,29

4.031.826,19

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar  overzicht 6.2.5 (staat van

geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen

aan activa in eigendom van derden).

b.Leningen

12.871.095,46

38.115.154,39

waarvan aan openbare lichamen

400.000,00

8.382.803,24

waarvan aan deelnemingen

12.471.095,46

29.732.351,15

c. Overige langlopende leningen

23.003.744,81

16.571.502,00

f. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

2.500.000,00

2.500.000,00

TOTAAL VASTE ACTIVA

622.701.039,64

550.997.757,62

Vlottende Activa

754.458.565,53

802.832.382,45

4

Voorraden

0,00

0,00

a.Niet in exploitatie genomen bouwgronden

Saldo boekwaarde per 1 januari 2016

0,00

66.011.954,50

Vermeerderingen in 2016

0,00

-12.555.198,84

Verminderingen in 2016

0,00

0,00

Af:treffen van voorziening financiele risico's wegens mogelijke

waardevermindering van gronden

0,00

-8.000.000,00

Boekwaarde per 31-12-2016

0,00

45.456.755,66

Deze post is conform de nieuwe BBV m.i.v. 2016 opgenomen onder de materiele vaste activa.

5

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

750.897.298,93

800.377.893,46

De afname van het bedrag aan vorderingen met ruim € 49,48 mln. wordt verklaard

door de afname van de uitzettingen in s'Rijksschatkist met 55,66 mln ,

door de toename van de overige vorderingen op openbare lichamen met € 8,46 mln. en

de afname van de overige debiteuren en vorderingen met € 2,28 mln.

Vorderingen op openbare lichamen

100.480.233,76

92.019.487,09

Ministerie van Binnenlandse Zaken,opcenten motorrijtuigenbelasting december

15.987.666,92

16.477.229,84

Belastingdienst, te vorderen omzetbelasting 2016, resp.2015

-913.051,00

-467.192,00

Belastingdienst nog te ontvangen dividendbelasting

1.436.149,07

0,00

Stadsregio Amsterdam, te ontv. bijdr. Inzake uitbreiding Zijtakken Zuidtangent

5.915.602,19

4.156.752,17

Belastingdienst Breda, declaratie compensabele BTW over 2016 resp.2015

58.715.411,25

58.565.272,61

Diveresen Gemeenten Bijdrage Sluis Haven Informatie Punt

340.000,00

0,00

Nog te ontvangen bijdrage koepelovereenkomst Provincie Flevoland

280.500,00

0,00

Gem.Heiloo, nog te decl.kst.aansl.A9 Heiloo 2016

3.109.230,92

0,00

Min.v.I&M,nog te decl.kst.san.Bedrijven

157.794,60

0,00

NPZK, nog te decl.vergoed.kst.Recrod.Zandpoort 2016

340.581,72

0,00

Prov.Utrecht, nog te decl.kst.fietsbr.Nigtevecht

258.074,64

0,00

Rijksw., nog te decl.kst.N197 Velsertraverse

276.509,44

0,00

Rijksw., nog te decl.bijdr.Prakt.Proef A'dam 2015

349.934,52

0,00

Nog te decl.bij SRA bijdr. in proj.HOV A9-R-Net

772.598,37

0,00

Rijksvastgoedbedr.RVB,uitgest.bet.ivm.kavelruil WR

112.245,48

0,00

Provincie ZH bijdrage Impuls Omgevings Veiligheid 2016

548.193,75

0,00

Gemeente Muiden, terugbetaling kosten project brug Muiden

0,00

4.469,09

Diverse gemeenten, bijdr. in de werkzaamheden Project: N244

6.712.335,82

0,00

Stadregio Amsterdam, bijdrage in realisatie project N201

1.718.643,00

4.362.496,00

Bijdrage SRA inzake NDW 2014

0,00

388.000,00

HHRS Hollands Noorderkwartier, bijdr.spuivoorziening van de Kooysluis

125.000,00

0,00

Gemeente Zaanstad bijdrage project Groot Onderhoud N516 (S150-Oost)

319.171,35

0,00

Prov.Utrecht,bijdrage Randstad Koopstromenonderzoek 2016

171.686,82

0,00

Div.overheden, afrek.GOVI/NDOV

2.090.140,95

816.893,11

Div.overheden, afrek.GOVI/NDOV

241.007,11

0,00

Gem.Alkmaar,nog te decl.pers.kst.Beverkoog

0,00

121.340,00

Rijksvastgoedbedr.RVB,uitgest.bet.ivm.kavelruil WR

0,00

112.245,48

Div.gemeente, doorbel.jurid.kst.uittreding GNR

0,00

54.511,69

Bijdragen EU project E-mobility

0,00

212.559,14

N.t.o.bijdr.EU Interreg,tbv.Suscod

0,00

264.282,72

N.t.o.bijdr.Metropool Regio A'dam 2015(cluster)

0,00

446.802,75

Prov.Zuid-Holland,n.t.o.bijdr.Impulsomg.Veiligheid

0,00

164.073,25

Prov Utrecht fietsbrug Nigtevecht

0,00

243.913,64

Min I&M nog te decl kosten sanering bedrijventerreinen

0,00

157.794,60

Nog te decl.bij SRA bijdr. in proj.HOV A9-R-Net

0,00

437.035,41

Provincie Flevoland 2015 activiteitenplan gebiedstaken

0,00

139.275,84

Gemeente Hilversum 2015 bijdrage ten behoeve van IBP Hilversum e.o.

1.250.000,00

1.250.000,00

Hoogheemraadschap van Rijnland bijdrage watersysteembeheer 2016

164.806,84

164.806,84

Gemeente Koggenland 2015 Bijdrage fietstunnel Wogmeer

0,00

775.000,00

RWS reg.dienst N-H bijdrage Kosten RTT, Regioregie en kernregie 2015

0,00

260.200,82

Gemeente Alkmaar bijdrage Q2 en Q3 bijdrage  N242-09 Nrd aansl. Beverw.

0,00

146.821,40

Stadsregio Amsterdam studiekosten in het kader van Bereikbaarheid Waterland

0,00

181.500,00

IPO Interprovinciaal Overleg detacheringskosten

0,00

119.722,71

Hoogheemraadschap Holl.Kroon Agr. Waterbeheer Natuurbeheerplan 2016-2021

0,00

148.562,82

Gemeente Zaanstad Bijdrage N515 Zuiderweg

0,00

250.000,00

Hoogheemraadschap Hollands Kroon bijdrage watersysteembeheer 2015

0,00

861.369,96

Rijksdienst voor Ondernemend Ned. bijdrage MRA-Elektrisch 2015

0,00

100.000,00

Omgevingsdienst NZKG projectkosten over periode 2016-2018

0,00

390.776,00

Gemeente Amstelveen terugvordering Subsidie

0,00

582.971,20

Milieudienst Ijmond  bijdrage plaatsen DRIPs

0,00

130.000,00

100.480.233,76

92.019.487,09

Uitzettingen in s'Rijksschatkist met een rentetypische looptijd

korter dan een jaar

646.862.176,96

702.518.237,75

Overige vorderingen

3.554.888,21

5.840.168,62

Debiteuren:

2016 debiteuren open posten

1.778.075,82

0,00

2015

254.669,93

1.819.847,64

2014

66.942,69

88.282,52

2016 deb algemeen en nog te declareren

-57.862,89

260.776,01

2013

25.454,64

31.242,24

2012

0,00

0,00

2011

9.660,19

15.031,19

2.076.940,38

2.215.179,60

Te vorderen rente per 31 december van de verstrekte langlopende

geldleningen en beleggingen (zie bijlage 6.2.7)

217.946,66

144.165,31

NMF Huis van Hilde exploitatieovereenkomst Huis van Hilde

108.900,00

0,00

Outdoor Furniture Nederland reclame uitingen Abri's

134.876,28

0,00

COG Logistics, terugvordering subsidie Uitv.reg.Stim.Verb.Luchtkwaliteit

133.760,00

133.760,00

Stivas Noord-Holland, terugvordering subsidie

144.202,63

144.202,63

Grontmij., schadeverg.i.v.m. baggerwerkz. Aquaduct N201

0,00

654.844,77

Schiphol Group Luchthaven Schiphol  bijdrage Masterplan N201+

0,00

991.484,00

Stedin Netbeheer BV bijdrage project Kennisdeling praktijk oplaadinfrastructuur

0,00

200.000,00

Nederlandse Rugby Bond terug te vorderen subsidie

0,00

123.666,62

Int Flavors & Fragrance Gebiedsg. Grondw Het Gooi afkoopovereenkomst

0,00

150.000,00

Amsterdam Boats B.V.Terugvordering Subsidie

0,00

100.000,00

Nog te ontv bijdrage MRA clusterregeling 2013 en 2014

0,00

925.181,00

PWN aanslag grondwaterheffing

252.665,94

0,00

Heijmans infra nog te betalen leges

143.887,59

0,00

Xerox PTP/Netherlands detacheringskosten

145.888,73

0,00

OpenIJ EPC v. leges omgevingsvergunning

195.820,00

0,00

Outdoor Furniture Nederland, decl.4e kw.2014 reclame-uitingen

0,00

57.684,69

Overige posten

0,00

0,00

1.477.947,83

3.624.989,02

6

Liquide middelen

94.994,94

331.197,89

Het saldo aan liquide middelen is per balansdatum afgenomen met ruim € 0,23 mln.

Dit wordt veroorzaakt door de afname van het saldo bij de ING met € 0,23 mln.

Specificatie:

ING-bank, totale saldo van 2 rekeningen

94.995,22

331.198,21

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

-0,28

-0,32

94.994,94

331.197,89

De provincie NH heeft alle bankrekeningen van de huisbankier ABNAMRO en de BNG in het stelsel van het schatkistbankieren.

Dat betekent dat dagelijks alle saldi worden afgeroomd of aangevuld naar € 0,00. Hierdoor is er geen sprake van

een drempelbedrag .Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid)

dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden.

( zie tevens bijlage 6.1.1 berekening drempelbedrag  Schatkistbankieren).

7

Overlopende activa

3.466.271,66

2.123.291,10

Het saldo van de overlopende activa is toegenomen met bijna € 1,34 mln. Met name

als gevolg van hogere voorschottten van 0,50 mln. , de toename van de

vooruitbetaalde kosten € 0,72 mln en de overige overlopende activa € 0,12 mln.

a. Verstrekte voorschotten:

Salaris- en dienstreisvoorschotten ambtenaren

12.314,03

3.120,06

Overige voorschotten

500.000,00

4.595,11

512.314,03

7.715,17

b. Vooruitbetaalde bedragen:

1. Diverse vooruitbetaalde kosten

2.905.500,00

2.187.203,57

2.905.500,00

2.187.203,57

c. Overige overlopende activa :

Nog te verantwoorden lasten

22.566,92

-17.738,05

Nog te verrekenen kosten

25.890,71

-53.889,59

48.457,63

-71.627,64

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

754.458.565,53

802.832.382,45

TOTAAL ACTIVA

1.377.159.605,17

1.353.830.140,07

Passiva

Toelichting bij de balans

31-12-2016

31-12-2015

Vaste Passiva

1.100.892.020,94

1.014.386.519,02

8

Eigen vermogen

926.801.280,72

816.546.115,00

Reserves

Waarvan Algemene reserve:

101.979.318,19

86.385.956,17

Saldo per 1 januari 2016

86.385.956,17

130.725.576,99

Saldo van de rekening van baten en lasten 2015 respectievelijk 2014

6.654.060,02

-9.724.620,82

Vermeerderingen in 2016

18.521.362,00

860.000,00

Verminderingen in 2016

-9.582.060,00

-35.475.000,00

Saldo per 31 december 2016

101.979.318,19

86.385.956,17

Voor een overzicht van de mutaties in de Algemene reserve verwijzen wij u naar

overzicht 6.2.8B en het verslag daarachter.

Op grond van artikel 4.1 van de Financiële verordening Noord-Holland 2011 bedraagt de

omvang van de Algemene reserve tenminste 25% van de structurele algemene dekkingsmiddelen

zoals die verantwoord zijn in de meest recente jaarrekening (bepaald op € 85,5 mln.), met een

minimum gelijk aan het saldo van het netto risicobedrag dat voor het boekjaar waarop deze

jaarrekening betrekking heeft, is bepaald (€ 52,28 mln.).

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (bijlage 4.2) wordt ook het netto risicobedrag

berekend voor de komende 4 jaar (ad € 103,01 mln.).

Op basis hiervan kan afgeleid worden dat de minimale omvang van de Algemene reserve € 85,5 miljoen moet zijn.

Op het saldo van € 101,97 miljoen rusten verplichtingen welke uit de Kaderbrief 2017 en de Laatste Begrotingswijziging

2016 voortkomen.Totaal gaat dit om een bedrag van € 18,52 miljoen. Hierdoor bedraagt het vrij besteedabre deel van de

Algemene reserve € 83,45 miljoen.

Waarvan Bestemmingsreserves

780.641.006,91

723.506.098,81

Saldo per 1 januari 2016

723.506.098,81

707.604.831,42

Vermeerderingen in 2016

201.174.692,93

131.029.263,13

Verminderingen in 2016

-144.039.784,83

-115.127.995,74

Saldo per 31 december 2016

780.641.006,91

723.506.098,81

Voor een specificatie en het verloop van deze reserves wordt verwezen naar

overzicht 6.2.8. De verslaglegging van deze reserves treft u achter dit overzicht aan.

In het saldo per 31 december 2016 is € 66,20 mln begrepen aan reeds schriftelijk

aangegane verplichtingen jegens derden en € 714,44 mln aan bestuurlijk geoor-

merkte reserveringen. De werkelijke uitgaven zullen in de komende jaren worden

verantwoord op de diverse beleidsdoelen en zullen gedekt worden ten laste van

deze reserves.

Saldo van de rekening van baten en lasten

44.180.955,62

6.654.060,02

Het voordelig rekeningsresultaat over 2015 ad € 6.654.060,02  is, conform het

besluit van PS van 17 mei 2016, nr.33 aan de Algemene reserve toegevoegd.

9

Voorzieningen

174.090.740,22

197.840.404,02

Het saldo van de voorzieningen is met ruim € 23,75 mln. afgenomen hoofdzakelijk

door de afname van de voorziening subsidiecrediteuren met € 7,16 mln ,

de afname van de voorziening financiele risico's met 1,7 mln,

de voorziening Bodemsanering en Bodembeheertaken met  € 14,51 mln en

de overige voorzieningen met € 0,37 mln.

Saldo per 1 januari 2016

197.840.404,02

313.330.058,36

Vermeerderingen in 2016

70.705.744,65

52.588.660,89

Verminderingen in 2016

-94.455.408,45

-168.078.315,23

Saldo per 31 december 2016

174.090.740,22

197.840.404,02

Voor een overzicht van het bruto verloop van de voorzieningen wordt verwezen naar overzicht

6.2.9. De verslaglegging van alle voorzieningen treft u achter dit overzicht aan.

Vlottende passiva:

276.267.584,23

384.900.376,71

10

Netto-vlottende schulden

55.404.588,83

53.012.045,02

a. Rekening-courant verhouding met niet-financiele instellingen:

0,00

0,00

b.Crediteuren:

overige crediteuren 2016

0,00

overige crediteuren 2015

1.622.770,39

970.357,14

crediteuren algemeen

122.729,24

18.559,41

overige crediteuren bestellingen 2014

0,00

85.000,00

overige crediteuren bestellingen 2015

0,00

20.899.347,39

overige crediteuren bestellingen 2016

21.454.190,36

0,00

subsidiecrediteuren 2016

7.841.498,37

0,00

subsidiecrediteuren 2015

2.181.114,34

5.833.309,00

subsidiecrediteuren 2014

1.134.222,00

2.481.502,80

subsidiecrediteuren 2013

3.972.168,00

4.317.649,00

subsidiecrediteuren 2012

549.350,00

763.246,60

38.878.042,70

35.368.971,34

c. Overige schulden

Belastingdienst, nog af te dragen loonheffing december

3.024.138,14

3.316.467,05

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (nog af te dragen pensioenpremies)

769.221,25

878.178,74

Min.v.EL&I, nog te betalen 2e en 3e term.overname BBL-gronden

0,00

2.973.519,00

Dienst Regl. RVO, decl.inrichting 2014/2015 SKNL

108.461,16

528.633,00

Dienst Regl. RVO decl. Functiewijziging 2014/2015 SKNL

8.950.686,00

9.118.779,00

Nog te betalen kosten inhuur externen B&U

3.116.787,91

0,00

Bel.dienst, loonheffing ihkv.WKR 2016 resp. 2015

97.000,00

152.700,00

PWN vergoeding BTW inzake natuurbeheer landgoederen

253.919,00

290.610,00

Eigen risico drager WGA

76.688,75

40.371,63

Waarborgsommen

18.213,00

2.463,00

Terugontvangen foutieve overschrijvingen

48,40

49.800,15

Geblokkeerde betalingen

108.557,00

263.393,64

Ten onrechte ontvangen bedragen

23,43

25.964,18

Af te dragen contributies aan Personeelsfonds en PV Kontakt

1.302,09

1.486,29

Tussenrekening salarissen en levensloop

1.500,00

708,00

16.526.546,13

17.643.073,68

Totaal netto vlottende schulden

55.404.588,83

53.012.045,02

11

Overlopende passiva

220.862.995,40

331.888.331,69

Het saldo van de overlopende passiva is met bijna € 111,03 mln. afgenomen.

De belangrijkste mutaties zijn de afname van het saldo van de ontvangen

bijdrage BDU (Brede doel uitkeringen) € 79,48 mln, de afname van de

bijdragen van het rijk en derden voor de aanleg N23 € 14,94 miljoen, de

afname van de bijdrage Jeugdzorg € 8,16 mln., afname van bijdrage ILG middelen

€ 8,11 mln, afname van de bijdrage BLS middelen € 2,77 mln , de afname van

bijdrage project Vaart in de Zaan € 2,89 mln, de afname van overige voorschotten

op doeluitkeringen € 2,96 mln en overige vooruitontvangen bedragen 2,25 mln en

een toename van nog door te betalen middelen derden HOV A9 10,54 mln.

Voor een overzicht van het verloop van de overlopende passiva wordt verwezen naar overzicht

6.2.3. Staat van het verloop van de overlopende passiva.

Nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen

209.240.800,15

315.127.630,34

Rijksbijdrage BDU

28.974.410,39

86.974.431,55

Rijksbijdrage BDU (Groene Uitweg)

36.105.000,00

36.105.000,00

Rijksbijdrage Openbaar vervoer projecten (BDU)

0,00

21.485.573,95

Bijdragen van derden tbv. Openbaar vervoer projecten (niet BDU)

174.711,37

174.711,10

Bijdragen van het rijk en gemeenten tbv. aanleg N201

25.068.930,88

26.113.350,65

Bijdragen van gemeenten tbv. aanleg N23

44.596.337,19

59.539.873,16

Rijksbijdrage planstudie kustvisie

223.560,75

225.856,49

Rijksbijdrage Leren voor Duurzame Ontwikkeling

0,00

431.271,88

Rijksbijdrage Duurzaam door

91.931,66

308.808,00

Rijksbijdrage beleid lucht , veiligheid  en geluid

296,75

296,75

Rijksbijdrage verbetermaatregelen luchtkwaliteit RSL-NV

4.689,56

4.689,56

Bijdragen EU-projecten

0,00

11.908,10

Rijksbijdrage Jeugdzorg

0,00

8.156.650,38

Rijksbijdrage Stedelijke vernieuwing (ISV)

461.807,74

899.157,60

Rijksbijdrage Besluit locatiegebonden Subsidies(BLS)

1.101.162,99

3.872.240,69

Nog door te betalen middelen derden HOV A9

10.542.118,00

0,00

Nog door te betalen middelen derden busdoorsteek Eemnes

300.000,00

300.000,00

Vooruitontvangen Rijksbijdrage ILG-middelen

55.469.543,52

63.578.746,36

Te verrekenen met Nazorgfonds

-1.900,59

-15.477,13

Door te betalen middelen tbv.Uitvoering progr. Zwakke Schakels

6.128.199,94

6.960.541,25

209.240.800,15

315.127.630,34

Overige vooruitontvangen bedragen

11.622.195,25

16.760.701,35

Bijdrage HHRS. Noordh.Noorderkwartier voor project Vaart in de Zaan

5.868.471,76

8.760.115,36

Bijdragen Fonds Bonroute tbv. de aanleg van zijtakken Zuidtangent

0,00

83.064,44

Bijdrage Gemeente Velsen tbv.HOV-verbinding

0,00

835.000,00

Bijdragen div.gemeenten tbv.HOV het Gooi

937.500,00

937.500,00

SRA, bijdrage in onderz.kstn Duinpold.weg

476.999,96

433.302,88

Rijkswaterstaat, bijdrage West.Randweg Alkmaar

268.378,08

1.330.115,39

Bijdrage Rijk in kosten vervanging VRI's langs de N9

148.037,90

0,00

Bijdragen div. overheden Laag Holland

822.725,00

822.725,00

Bijdr.provincies tbv vaarr. Waddenzee

0,00

20.051,85

Min. V&J, bijdrage BSB Mil.2013 en 2014

0,00

210.581,40

Verdeling Eigen vermogen OVO

0,00

78.492,54

Min.Biza subsidie veilige publieke taak 2015-2016

0,00

54.387,76

SRA, ged.vs.subs.Wayfinding

312.208,97

304.941,70

Vooruitontvangen bijdragen RTT 2013 en 2014

0,00

117.083,00

Vooruitontvangen bijdragen Regioregie 2013 en 2014

0,00

31.881,00

Bijdrage diverse overheden in project West As

30.000,00

0,00

Vooruitontvangen Gem. Alkmaar  kosten aansl A9-Heiloo

0,00

31.263,22

Div. overheden bijdrage in aanlegkosten MRA laadpalen

1.204.212,22

20.954,55

Nog te verdelen bijdrage inzake schadezaak

77.522,83

35.111,38

nog af te dragen btw verkoop WRM Stoeerdijk

32.418,45

0,00

Bijdrage N515 Zuiderweg

250.000,00

250.000,00

ODNZKG,vooruit.vergoed.proj.kst.2016-2018

215.303,00

322.955,00

Rijksw.,bijdr.tbv.Prakt.Proef A'dam

0,00

247.934,00

OD IJmond,ged.bijdr.in N197-02 Velsertraverse

0,00

1.394.724,45

NPZK, vooruitontv.kst.ivm.terugg.OB in 2015

11.741,35

11.741,35

Bijdrage diverse waterschappen agrarisch waterbeheer natuur 2016

0,00

189.319,82

SRA,bijdrage 2015 Fietspark

156.813,50

167.751,90

Nog te verantwoorden verkoop PASO gronden

69.703,36

69.703,36

Div Overheden bijdr SHIP

740.158,87

0,00

Diversen overige vooruitontvangen bijdragen

0,00

0,00

11.622.195,25

16.760.701,35

TOTAAL PASSIVA

1.377.159.605,17

1.399.286.895,73

12

Verstrekte borg- en garantstellingen

64.725.121,00

46.663.599,00

Het op de balans vermelde bedrag ad € 64.725.121,00 betreft de nominale

waarde van de per 31 december 2016 nog bestaande schuldrest van de door de

provincie gegarandeerde leningen vermeerderd met het bedrag van de overige

garantieverplichtingen van de provincie (zie bijlage 6.2.10). Naast de

aflossingsbestanddelen zijn ook de renteverplichtingen over de betreffende

leningen door de provincie gegarandeerd.

In 2015 heeft de provincie voor de financiering van het project Hoogtij

van de RON NV een garantie van € 35 mln afgegeven en in 2016

een garantie van € 20 mln voor de (her)financiering van PolanenPark B.V.

13

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

104.910.442,00

153.484.752,00

Betreft de waarde van de volgende meerjarige lopende facilitaire contracten/verplichtingen:

Eurest multiservice (outsourcing) ad € 7.607.553,--

Xerox (multifunctiomals) € 2.589.700,--

Leaseplan(lease van het wagenpark)  ad € 1.042.283,--

Strukton (maincontract onderhoud kantoren) ad € 3.859.187,--

Fujitsu (outsourcing ICT) ad € 15.901.323,--

Selecta(koffiemachines)  € 518.876,--

Hieronder worden de meerjarige verplichtingen inzake de RVO weergegeven:

SKNL-functiewijziging ad. € 23.473.027,--. Dit zijn verplichtingen met een dertigjarige looptijd die van 2002 t/m

2013 zijn aangegaan voor functiewijziging van agrarische grond naar natuurgrond en waarvoor de financiële

afhandeling met de decentralisatie van natuurbeleid naar de provincies is gekomen. Over de aanvragen uit 2014,

beschikt vanaf 2015, is tot dusver een last genomen van € 9.076.296 (nog 3 beschikkingen zijn niet geeffectueerd). De RVO.nl

beheert de beschikkingen en betaling daarvan. De betaling wordt jaarlijks bij de provincie gedeclareerd.

Tevens is er nog de verplichting van de rente op aflossing ad. € 15.501.743,--

SVNL-natuur vanaf 2017: € 18.798.390,--

Verplichtingen aan RVO.nl voor betaling van zesjarige beschikkingen voor natuurbeheer, afgegeven tussen 2011 en 2016.

Vanaf 2017 worden de beschikkingen door de provincie zelf afgegeven.

Betaling en verplichting vind per beheerjaar plaats. Voor het beheer in 2016 wordt begin 2017  € 9.593.462 betaald,

waarvan € 1.382.162 als last in 2016 is genomen voor beschikkingen vanaf 2014.

SVNL-agrarische natuur vanaf 2017: € 15.618.360,--

Verplichtingen aan RVO.nl voor zesjarige beschikkingen voor agrarisch natuurbeheer afgegeven vanaf 2011.

De RVO.nl verzorgt EU-cofinanciering op deze beschikkingen (POP3) en vanaf 2016 wordt ook cofinanciering van Waterschappen ontvangen.

In totaal is er de komende jaren voor €  36.866.138 beschikt waarvan de helft buiten de begroting van de provincie wordt

gefinancierd door Europa.

Voor de verplichtingen SVNL-agrarisch natuurbeheer uit 2016 geldt dat deze bij de betaalbeschikking voorjaar 2017

pas definitief worden vastgesteld door de RVO.nl, na diverse controles op EU conformiteit. Daarbinnen geldt voor

agrarisch weidevogelbeheer dat daar binnen het jaar in aangepast mag worden, wat ook pas bij de betaalbeschikking

definitief vastligt.