Specificatie algemene dekkingsmiddelen (x 1.000 euro)

LASTEN

BATEN

SALDO

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Saldo rekening

7001

Resultaat op uitzettingen<1 jaar

0

9

321

321

-312

7011

Renteresultaat

0

0

7.489

7.130

-7.130

7011

Rentetoevoeging aan gelden van derden

0

0

0

0

0

7021

Uitkering uit het Provinciefonds

0

0

207.308

217.419

-217.419

7030

Motorrijtuigenbelasting

0

0

195.400

194.263

-194.263

7040

Dividendopbrengsten

0

0

623

623

-623

7041

Resultaat op verkoop aandelen

0

9

0

0

9

7045

Voorziening Reorganisatie

0

20

0

0

20

7045

Voorziening Risico's

0

0

0

9.500

-9.500

7045

Voorziening GO-gelden

0

0

0

0

0

7045

Voorziening Subsidiecrediteuren

0

0

900

1.927

-1.927

7050

Stelpost afrekeningsverschillen vr.jaren

0

0

4.000

0

0

7050

Stelpost te verwachten onderuitputting

0

0

0

0

0

7050

Stelpost Infra/Normkosten

0

0

0

0

0

7050

App.kst.in de loop van het jaar ontstaan

-9.056

0

0

0

0

7050

App.kst.overgebracht naar producten

15.958

0

0

0

0

7050

Apparaatskosten doorbelast naar activa

-5.200

0

0

0

0

7050

Stelpost prijsstijgingen

0

0

0

0

0

7050

Doorschuif btw

0

254

2.400

2.592

-2.338

7050

Stelpost opvangen macro-ec. Tegenvallers

0

0

0

0

0

7050

Stelpost Nieuw collegeprogramma

0

0

0

0

0

7050

Stelpost bezuinigingsopdracht Directie

0

0

0

0

0

7050

Stelpost frictiekosten RUDs

0

0

0

0

0

Totaal

1.702

293

418.441

433.774

-433.482