Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en verbonden partijen (art. 36)

Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en verbonden partijen (Bbv artikel 36)

dienstjaar 2016

Omschrijving van de investeringen

Oorspronkelijk

Investeringen

desinvesteringen

Bijdragen

Afwaarderingen

Afschrijvingen

Oorspronkelijk

Percentage

Afschrijvingen

Afschrijvingen

Boekwaarde

Boekwaarde

Gemiddelde

Toegerekende

Totaal van de

Toelichting

bedrag van de

in 2016

in 2016

van derden

in 2016

bedrag van de

van afschrij-

t/m 2015

t/m 2016

per

per

boekwaarde

rentelasten

kapitaallasten

deelnemingen

in 2016

deelnemingen

ving

1-1-2016

31-12-2016

etc.

ultimo 2016

productgroep/kostenplaats + rentepercentage

t/m  2015

(kolom 2+3-4)

(kol 5-10)

(kol 2-7)

(kol 10+3-4-8)

(kol 10+11):2

(kolom 8+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen

FINANCIELE VASTE ACTIVA

naar de paragraaf verbonden partijen

a.

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

1.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

1.525.875,00

1.525.875,00

-

1.525.875,00

1.525.875,00

1.525.875,00

-

betreft 610.350 aandelen à € 2,50

2.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

11.845,00

11.845,00

-

11.845,00

11.845,00

11.845,00

-

betreft 43 aand.à € 115 en 60 aand.à € 460 waarop

25% is gestort

3.

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

6.806.703,24

6.806.703,24

-

6.806.703,24

6.806.703,24

6.806.703,24

-

4.

Alliander N.V.

62.643.935,00

62.643.935,00

-

62.643.935,00

62.643.935,00

62.643.935,00

-

betreft de aand. i. h. netwerkbedrijf dat is afgesplitst

per 1-7-2009 bij de overname van NUON N.V.

5.

N.V. Afvalzorg Holding

12.600.000,00

12.600.000,00

-

12.600.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

-

6.

Schiphol Area Development Company N.V.

3.083.772,64

3.083.772,64

-

3.083.772,64

3.083.772,64

3.083.772,64

191.193,90

191.193,90

nummer 714 02 (rente 6,2%)

idem, uitbreiding aandelenkapitaal

21.794.379,00

21.794.379,00

-

21.794.379,00

21.794.379,00

21.794.379,00

612.422,05

612.422,05

nummer 714 02 (rente (3,35%+2,26%)/2=2,81%)

7.

Zeehaven IJmuiden N.V.

408.402,19

408.402,19

-

408.402,19

408.402,19

408.402,19

30.630,16

30.630,16

nummer 714 01  (rente 7,5%)

8.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON N.V.)

317.646,16

2.000.000,00

2.317.646,16

317.646,16

2.317.646,16

1.317.646,16

-

-

9.

Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH)

370.000,00

370.000,00

-

370.000,00

370.000,00

370.000,00

18.500,00

18.500,00

nummer 616 80  (5%)

10.

PolanenPark B.V.

7.200,00

7.200,00

-

7.200,00

7.200,00

7.200,00

-

11.

PolanenPark C.V.

7.200,00

7.200,00

-

7.200,00

7.200,00

7.200,00

-

12.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

26.460,00

26.460,00

-

26.460,00

26.460,00

26.460,00

-

13.

Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie B.V. (ODENH)

18.000,00

18.000,00

-

18.000,00

18.000,00

18.000,00

-

14.

Zeestad Beheer B.V.

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

-

15.

Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam

1.581.826,19

90.065,45

1.671.891,64

-

1.581.826,19

1.671.891,64

1.626.858,92

31.524,28

31.524,28

nummer 710 09 (1,93%)

16.

B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer

9.050,00

8.880,81

169,19

0,00

-

9.050,00

0,00

4.525,00

-

-

nummer 916 10 (3,57%)

17.

B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer

9.050,00

9.050,00

-

9.050,00

-

4.525,00

-

-

nummer 916 10 (3,57%)

18.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV.

2.450.000,00

3.324.360,65

5.774.360,65

-

2.450.000,00

5.774.360,65

4.112.180,33

58.055,86

58.055,86

nummer 533 09 (1,5%)

subtotaal a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

113.680.344,42

5.414.426,10

8.880,81

-

9.219,19

-

119.076.670,52

-

-

-

113.680.344,42

119.076.670,52

116.378.507,47

942.326,26

942.326,26

TOTAAL GEACTIVEERDE INVEST. FINANCIELE ACTIVA

113.680.344,42

5.414.426,10

8.880,81

-

9.219,19

-

119.076.670,52

-

-

-

113.680.344,42

119.076.670,52

116.378.507,47

942.326,26

942.326,26