BALANS

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

Vaste Activa

622.701.039,64

550.997.757,62

(1)

Immateriële vaste activa

0,00

0,00

(2)

Materiële vaste activa

465.249.528,85

380.130.756,81

a

Investeringen met een economisch nut

194.031.335,06

156.573.879,03

b

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

271.218.193,79

223.556.877,78

(3)

Financiële vaste activa

157.451.510,79

170.867.000,81

a

Kapitaalverstrekkingen

119.076.670,52

113.680.344,42

waarvan aan deelnemingen

111.630.418,23

109.648.518,23

waarvan aan overige verbonden partijen

7.446.252,29

4.031.826,19

b

Leningen

12.871.095,46

38.115.154,39

waarvan aan openbare lichamen

400.000,00

8.382.803,24

waarvan aan deelnemingen

12.471.095,46

29.732.351,15

c

Overige langlopende leningen

23.003.744,81

16.571.502,00

f

Overige uitzettingen met rentetypische looptijd > een jaar

2.500.000,00

2.500.000,00

Vlottende Activa

754.458.565,53

848.289.138,11

(4)

Voorraden

0,00

45.456.755,66

a

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0,00

45.456.755,66

(5)

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

750.897.298,93

800.377.893,46

Vorderingen op openbare lichamen

100.480.233,76

92.019.487,09

Uitzettingen s'Rijksschatkist korter dan een jaar

646.862.176,96

702.518.237,75

Overige vorderingen

3.554.888,21

5.840.168,62

(6)

Liquide middelen

94.994,94

331.197,89

(7)

Overlopende activa

3.466.271,66

2.123.291,10

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

3.466.271,66

2.123.291,10

Totaal

1.377.159.605,17

1.399.286.895,73

BALANS

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2015

Vaste passiva

1.100.892.020,94

1.014.386.519,02

(8)

Eigen Vermogen

926.801.280,72

816.546.115,00

Reserves

Waarvan Algemene Reserves

101.979.318,19

86.385.956,17

Waarvan Bestemmingsreserves

780.641.006,91

723.506.098,81

Saldo van de rekening van baten en lasten

44.180.955,62

6.654.060,02

(9)

Voorzieningen

174.090.740,22

197.840.404,02

Vlottende Passiva

276.267.584,23

384.900.376,71

(10)

Netto-vlottende schulden

55.404.588,83

53.012.045,02

(11)

Overlopende passiva

220.862.995,40

331.888.331,69

Nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen

209.240.800,15

315.127.630,34

Overige vooruitontvangen bedragen

11.622.195,25

16.760.701,35

Totaal

1.377.159.605,17

1.399.286.895,73

(12)

Verstrekte borg- en garantstellingen

64.725.121,00

46.663.599,00