Staat van het verloop van de reserves (art. 54)

Naam van de reserve

Saldo aan het begin van het dienstjaar 2016

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2016

Schriftelijk aangegane verplichtingen jegens derden aan het einde van 2016

Bestuurlijk geoormerkte reserveringen aan het einde van 2016

Toevoegingen wegens bestemming

Toevoegingen ten laste van andere reserves

Onttrekkingen wegens bestemming

Onttrekking harde verplichtingen naar voorzieningen

Onttrekkingen wegens vrijval/overheveling van middelen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Algemene reserves

Algemene reserve

86.385.956,17

25.175.422,02

9.582.060,00

-

101.979.318,19

18.521.372,00

Totaal algemene reserves (a)

86.385.956,17

25.175.422,02

-

9.582.060,00

-

-

101.979.318,19

-

18.521.372,00

Bestemmingsreserves

1

Reserve UNA

1.761.935,87

30.490,00

32.694,99

1.759.730,88

146.214,00

1.613.516,88

2

Reserve EXINH

112.478.102,41

2.938.377,35

117.608,00

109.422.117,06

1.032.237,06

108.389.880,00

3

Reserve TWINH

287.053.240,87

3.717.359,00

20.351.317,04

1.277.465,50

269.141.817,33

20.494.481,83

248.647.335,50

4

Reserve Actieprogramma 2010

35.983.436,51

1.166.175,00

10.078.911,54

288.927,00

26.781.772,97

403.431,08

26.378.341,89

5

Reserve Groen

59.025.052,79

24.349.782,67

7.737.728,29

8.082.743,34

67.554.363,83

8.774.920,78

58.779.443,05

6

Reserve ILG

6.744.632,79

20.000,00

200.000,00

2.000.000,00

4.524.632,79

200.000,00

4.324.632,79

8

Reserve Vervanging ICT

1.744.035,87

887.000,00

96.586,52

2.534.449,35

5.894,47

2.528.554,88

9

Reserve organisatieverandering

3.365.904,38

868.766,73

2.497.137,65

203.694,53

2.293.443,12

10

Reserve bedrijfsvoering

-

1.995.346,00

1.121.726,94

14.229,15

3.102.843,79

176.493,11

2.926.350,68

11

Reserve GO-Gelden

-

4.068.000,00

8.690,00

4.059.310,00

4.059.310,00

12

Reserve Openbaarvervoer projecten

30.326.440,15

25.229.236,12

2.707.698,31

10.353.000,00

42.494.977,96

731.017,05

41.763.960,91

13

Reserve Groot onderhoud wegen en vaarwegen

21.353.443,84

1.191.971,42

20.161.472,42

12.277,15

20.149.195,27

14

Reserve Fietsinfrastructuur

6.932.432,00

991.913,00

4.953.339,00-

12.877.684,00

12.877.684,00

15

Reserve Westfrisiaweg N23

0,00

32.260.000,00

32.260.000,00

0,00

0,00

16

Reserve OLV Greenpoort

11.291.150,00

11.291.150,00

8.800,00

11.282.350,00

17

Reserve Zuidas en Zeepoort

17.884.681,00

13.795.000,00

31.679.681,00

31.679.681,00

18

Reserve Zoetwaterberging

0,00

0,00

0,00

19

Reserve Meekoppelkansen

-

8.976.872,00

8.976.872,00

8.976.872,00

20

Reserve Huisvesting

20.156.099,79

1.914.363,56

1.121.726,94

17.120.009,29

474.324,00

16.645.685,29

21

Reserve de Groene Uitweg

14.919.009,48

366.378,23

2.349.123,13

652.584,00

12.283.680,58

1.300.658,06

10.983.022,52

22

Reserve Cofinanciering Waddenzee

2.851.859,00

1.000.000,00

218.351,10-

469.818,10

3.600.392,00

469.818,10

3.130.573,90

23

Reserve Waterrecreatie

1.804.746,00

2.088.531,00

161.607,28

3.731.669,72

54.997,63

3.676.672,09

24

Reserve Herstructurering bedrijfsterreinen

4.647.597,00

377.554,00

2.466.201,00

1.803.842,00

2.466.201,00

662.359,00-

25

Reserve Cofinanciering Europese projecten

13.101.771,71

2.740.574,06

3.980.995,00

6.380.202,65

4.163.990,20

2.216.212,45

26

Reserve Water als Economische Drager (WED)

79.625,00

1.000.000,00

1.079.625,00

1.079.625,00

27

Reserve Werkgelegenheid en Economie

12.614.085,12

4.478.871,00

1.841.597,00

2.105.657,00

13.145.702,12

2.125.057,00

11.020.645,12

28

Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zee

4.740.000,00

1.620.509,00

1.717.628,00

1.401.863,00

1.717.628,00

315.765,00-

29

Reserve Europese projecten Landbouwsubsidies

9.800.000,00

80.522,00

9.719.478,00

424.143,00

9.295.335,00

30

Reserve ontwikkeling havencomplexen

3.609.492,00

1.837.061,00

5.446.553,00

5.446.553,00

31

Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburg monumentenfonds)

7.274.406,87

6.303.924,00

3.955.239,61

6.052.206,00

3.570.885,26

6.054.620,20

2.483.734,94-

32

Reserve Stedelijke vernieuwing

1.517.479,69

687.417,95-

2.204.897,64

2.204.897,64

33

Reserve Kwal.fonds Bloemendalerpolder

3.839.539,50

1.000.000,00

4.839.539,50

4.839.539,50

34

Reserve Tijdelijk beheer gronden

1.198.713,17

899.793,93

298.919,24

-

231.237,20

231.237,20-

35

Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

36

Reserve Innovatieprojecten Solaroad

2.700.000,00

-

2.700.000,00

140.000,00

2.560.000,00

37

Reserve Infrastructuur

12.707.186,00

64.511.026,97

2.306.531,85

12.159.027,00

62.752.654,12

14.386.277,68

48.366.376,44

Totaal bestemmingsreserves

723.506.098,81

200.052.965,99

1.121.726,94

90.695.278,71

39.570.859,94

13.773.646,18

780.641.006,91

66.198.413,13

714.442.593,78

Totaal reserves(a + b)

809.892.054,98

225.228.388,01

1.121.726,94

100.277.338,71

39.570.859,94

13.773.646,18

882.620.325,10

66.198.413,13

732.963.965,78

Algemene reserve

Verslag van de Algemene Reserve

Saldo per 1 januari 2016

86.385.956,17

Storting resultaat 2015

6.654.060,02

Stortingen 2016

Begroting 2016

LBW2016, stort.UI 2016

3.963.000,00

KB2017, stort.in Alg.res.berekend overschot

14.558.362,00

Totaal stortingen inclusief resultaat 2016

25.175.422,02

Onttrekkingen 2016

ZN2016, onttr.tech.vrijval res.Exin-H (2015)

-839.000,00

ZN2016, onttr.tbv. Res. GO-Gelden (uit 2013)

-1.964.000,00

KB2017, ontrekk.vrije deel jaarrek.result.2015

-3.169.060,00

EBW2016, onttr.tbv.werkbudget ps-leden

-54.000,00

EBW2016, onttr.UI Budget Kenniseconomie

-203.000,00

EBW2016, onttr.UI OV,ICT en Culturele infra.

-657.000,00

EBW2016, onttr.Uitgest.intent. rekening 2015

-2.646.000,00

EBW2016, onttr.UI tbv.optim.vestigingsklimaat

-50.000,00

Totaal onttrekkingen

-9.582.060,00

Saldo per 31 december 2016 (excl.rekeningsresultaat 2016)

101.979.318,19

Algemene reserve

De Algemene Reserve vormt een buffer voor financiële tegenvallers van een omvang die niet uit de algemene dekkingsmiddelen is op te vangen. In artikel 4,  lid 1, van de Verordening financieel beheer Noord-Holland 2011 is bepaald dat de omvang van de Algemene reserve, tenminste 25% van de structurele algemene dekkingsmiddelen bedraagt, met een minimum gelijk aan het saldo van het netto risicobedrag dat voor het boekjaar waarop deze jaarrekening  betrekking heeft. De structurele algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de uitkering uit het provinciefonds, de opcenten motorrijtuigenbelasting, het renteresultaat en de dividenduitkeringen. De omvang van de structurele algemene dekkingsmiddelen per ultimo 2016 bedraagt € 342,2 miljoen; 25% hiervan is € 85,5 miljoen. De omvang van de berekende risico's is € 52,28 miljoen voor het komende jaar en € 103,01 voor 4 jaar.
Op basis hiervan kan afgeleid worden dat de minimale omvang van de Algemene reserve € 85,5 miljoen moet zijn. Op het saldo van € 101,97 miljoen rusten verplichtingen welke uit de Kaderbrief 2017 en de Laatste Begrotingswijziging 2016 voortkomen. Totaal gaat dit om een bedrag van € 18,52 miljoen. Hierdoor bedraagt het vrij besteedbare deel van de Algemene reserve € 83,45 miljoen.

Bestemmingsreserves

Reserve Actieprogramma 2010

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van de door PS aangewezen projecten (zoals Provinciale Woonvisie 2010-2020, Artis en HIRB Light) waarvoor de middelen in de bestemmingsreserve zijn ondergebracht.

Instellingsbesluit

Zomernota 2010, vastgesteld door PS op 27 september 2010, punt 14 bij voordracht 50.

Besluitvorming

Programma Water:
Bij Voordracht 2016-75 is € 230.000 van Kust/Zwakke Schakels geheralloceerd voor subsidieverlening voor het project Marker Wadden.

Bestedingsplan

Programma Water: subsidie Marker Wadden in 2017
Milieu:

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 27 september 2010
Eindigt op: 31 december 2021

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

1.166.175

10.367.839

26.781.773

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Programma Water € 9,4 miljoen voor:
- storting in de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen voor het project Markermeerdijken (€ 4,7 miiljoen) Voordracht 46-2016
- subsidieverlening Afsluitdijk (Vismigratierivier en Fietspad, € 4,7 miljoen
Programma Milieu, € 200.000 voor
Subsidie Spuistroom nieuwe Afsluitdijk

Programma Ruimte € 937.000:
- € 796.000 uitvoeringsregeling Woonvisie en opdrachten Woonvisie
-€ 141.000 startsubsidies CPO zelfbouw en opdrachten CPO

Toelichting stand

Delen van de reserve waar nog geen besluit over genomen is:
Programma Ruimte, € 7,4 miljoen Verduurzaming bestaande woningbouw uit het coalitieakkoord 2015-2019
Programma Ruimte, € 7,9 miljoen Binnenstedelijk bouwen
Programma Water, € 3 miljoen voor Kust Noord-Holland Noord
Programma Ruimte, € 1,4 miljoen voor de Woonvisie afkomstig van de oud-BLS rijksgelden

Middelen die nog niet tot besteding zijn gekomen per programma:

Programma Ruimte:
Uitvoeringsregeling Woonvisie € 3,2 miljoen.
Opdrachtenbudget uitvoering Woonvisie € 1,2 miljoen.
CPO, collectieve zelfbouw € 1,2 miljoen. Hiervan betreft € 720.000 een reservering voor het risico op niet terugbetalen van leningen.
Motorcrossterrein € 183.000.

Programma Water:
Afsluitdijk (Vd 2015-22) € 298.000
Subsidie Marker Wadden (Vd 2016-75) € 230.000

Programma Milieu:
Opdrachtverlening (Vd 2010-50) € 498.000

Reserve Bedrijfsvoering

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bestemd voor het egaliseren van de bedrijfsvoeringskosten en strategische ICT-investeringen (Impulsbudget).

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 2016
Eindigt op: nvt

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

3.117.073

14.229

3.102.844

Toelichting stortingen

Een deel van de gelden in de reserve huisvesting was geoormerkt voor het Impulsbudget. Met de instelling van de reserve bedrijfsvoering is besloten het resterende deel van deze gelden te onttrekken uit de reserve huisvesting en te storten in de reserve bedrijfsvoering. Het gaat om een bedrag van € 1.121.727. Daarnaast is, zoals vastgelegd bij de instelling van de reserve, het overschot op de materiële apparaatskosten aan het eind van het jaar gestort in de reserve bedirjfsvoering. Het gaat voor 2016 om een bedrag van € 1.995.346.

Toelichting onttrekkingen

Uit de reserve zijn betalingen gedaan in het kader van lopende projecten die onder het Impulsbudget vallen.

Toelichting stand

De reserve zal in de komende jaren onder andere gebruikt worden om uitgaven te dekken in het kader van de Uitvoeringsagenda ConcernInformatiePlan 2016-2020. Bij de Kaderbrief 2018 is een raming van deze uitgaven gedaan. Van de beschikbare middelen in de reserve is eind 2016 € 176.493 verplicht in verband met lopende projecten die vallen onder het Impulsbuidget.

Reserve Cofinanciering Europese projecten

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Ambitie: De provincie Noord-Holland benut ‘met verstand’ optimaal de Europese subsidiemogelijkheden voor het realiseren van haar eigen doelstellingen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.

Besluitvorming

Cofinanciering Europese EFRO-programma’s NH 2016, gewijzigde uitvoeringsregeling en subsidieplafonds.
Subsidieplafond Kansen voor West uitvoeringsregeling cofinanciering EFRO-programma’s 2016 Kansen voor West uitvoeringsregeling cofinanciering EFRO-programma’s 2016.

Bestedingsplan

Programma

1 Openbaar Bestuur

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: 31 december 2020

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

6.722.000

6.380.000

Toelichting stortingen

Er hebben conform de begroting geen stortingen in de reserve plaatsgevonden.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betroffen: Kansen voor West 2 € 6,4 miljoen, Interregionale programma’s €  100.000, terugontvangsten door  lagere subsidievaststellingen  € -109.000 , Suscod € 252.000, E-mobility € 72.000 en Joaquin € 14.000.

Toelichting stand

De in de reserve beschikbare middelen per ultimo 2016 zijn bestemd voor de volgende lopende projecten: Kansen voor West 2 € 2,1 miljoen; Interregionale programma’s € 751.000; bijdrage MRA € 915.000. Het restant van € 2,6 miljoen wordt in 2017 en de jaren daarna ingezet voor cofinancieringsprojecten.

Reserve Cofinanciering Waddenzee

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Provinciale cofinanciering van projecten in het kader van de Waddenzee en de decentralisatie van het Waddenfonds.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Besluitvorming

Op 3 oktober 2016 is door PS het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 vastgesteld.

Bestedingsplan

Programma

6 Groen

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2019

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

1.000.000

251.999

3.600.000

Toelichting stortingen

Conform het coalitieakkoord is er in 2016  € 1 miljoen gestort in de reserve.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betroffen subsidies die in het kader van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds zijn verleend.

Toelichting stand

Voor de komende 10 jaar is er vanuit het Waddenfonds € 150 miljoen beschikbaar voor 6 grote thema’s (zie besluitvorming). Het gaat om de thema’s Waddenzee, havenontwikkeling en natuurverbetering, het versterken en vermarkten van werelderfgoed, vitale kust en Afsluitdijk, Eems-Dollard gebied in balans en eilanden op eigen kracht. Het Waddenfondsgeld wordt voor 50% besteed aan projecten om de economie vooruit te helpen en 50% voor verbetering van ecologie.  Aanvullend op de  bijdrage van het Waddenfonds is er altijd sprake van co-financiering. De per ultimo aanwezige € 3,6 miljoen in de reserve is bedoeld voor deze co-financiering. Er is voor 2017 een uitvoeringsregeling in voorbereiding voor € 0,9 miljoen ten laste van deze reserve.

Reserve Europese Projecten Landbouwsubsidies

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO-POP3) en Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De programma’s POP3 en EFMZV zijn gereed. Naast dat de middelen uit de reserve worden ingezet voor realiseren van provinciaal beleid voor met name landbouw en visserij, zijn ze ook bestemd voor de uitvoeringskosten van RVO die de functie vervult van beheersautoriteit en betaalorgaan om de Europese bijdrage aan de subsidie EU-conform uit te voeren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

Er zijn diverse openstellingsbesluiten genomen in 2016 met een bijbehorend subsidieplafond.

Bestedingsplan

Deze reserve is bestemd voor cofinanciering projecten en uitvoeringskosten RVO, er is geen bestedingsplan.

Programma

5 Ruimte

Looptijd

De reserve loopt tot en met 2023.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

80.522

9.719.478

Toelichting stortingen

Niet van toepassing.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen hebben betrekking op Uitvoeringskosten RVO.

Toelichting stand

De volgende openstellingsbesluiten zijn genomen:
Kavelruil landbouwbedrijven € 1,67 miljoen
Jonge landbouwers 1e en 2e openstelling in 2016 voor een bedrag van € 526.000
LEADER projecten € 730.000
Fysieke investeringen voor Innovaties € 2,34 miljoen
Voor de Uitvoeringskosten RVO wordt rekening gehouden met een bedrag van € 3,82 miljoen, waarvan in 2016 € 80.522 is uitgegeven.
Voor de overige middelen zijn openstellingsbesluiten in voorbereiding.

Reserve EXIN-H

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van wegen, openbaar vervoer, zorg en welzijn, jeugdzorg, duurzame energie, sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2006

Besluitvorming

Programma Milieu:
Bij Voordracht 2016-27 is € 500.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Biomassavergasser Milena-Olga-Esme.

Bestedingsplan

Programma Milieu:
- Subsidieverlening Milena-Olga Esme in 2017 € 500.000

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 12 december 2005
Eindigt op: 31 december 2020

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

3.055.985

109.422.117

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Programma Weginfrastructuur: in totaal is er € 675.233, waarvan € 625.233 Integraal Bereikbaarheidspakket (iBP) Mediapark Hilversum en € 50.000 Reconstructie Velsertraverse.
Programma Openbaar Vervoer (OV): totaal € 1.445.743. Het betreft hier een saldo van bestedingen en terugvloeiende middelen door lagere vaststellingen van subsidies of het niet door gaan van projecten.
Programma Cultuur, € 76.000 opdrachten Stelling van Amsterdam.

Het totaal aan bestedingen bedraagt € 3.041.478, waarvan: Productformules OV (€ 1.225.105); Busdoorsteek Eemnes (€ 604.148);  Uitvoeringsprogramma Haltevoorzieningen NH (€ 508.491); QuickWin doorstromingsmaatregelen PNH (€ 361.971); Wayfinding (€ 205.616) en Gebiedsgerichte Uitvoering (GGU) Zuid-Kennemerland (€ 51.770).
Het totaal aan terugvloeiende middelen betreft € 1.595.753, waarvan: Vrije busbaan Diemerpolderweg (€ 631.115);QuickWin doorstromingsmaatregelen – subsidies (€ 382.281)  RegioNet Korte termijn bus (€ 347.159); HOV A9 (€ 235.180)
Programma Milieu:
- UvR Zon op maatschappelijk vastgoed € 835.000

Toelichting stand

Programma Weginfrastructuur. Op 31 december 2016 was er nog een saldo beschikbaar van € 7.553.254, waarvan nog door PS te besluiten € 3.803.254 miljoen vervangend wegenproject gemeente Haarlem en € 500.000 nog vrij besteedbaar. Daarnaast is er € 3.250.000 aan lopende projecten (HOV Aalsmeer en Fietstunnel N507)  waarover PS reeds een besluit genomen hebben. Dit bedrag wordt in 2017 overgeboekt naar de reserve Dekking kapitaallasten programma Bereikbaarheid.
Programma Openbaar Vervoer. Op 31 december 2016 was er nog een saldo beschikbaar van € 97.498.896. Hiervan is een bedrag van € 31.550.292 aan reserveringen waarover PS nog een besluit dienen te nemen. Het betreft: € 9,5 miljoen HOV Noordwijk; € 12,5 miljoen HOV Knooppunten Amstelveen; € 7.808.000 Haarlem-Schiphol/Zuidas A9; ; € 1.630.000 brug Ouderkerk aan de Amstel; € 106.319 (restantbudget) HOV Amstelveen – Uithoorn en € 5.973 restantbudget “Zuidtangent”.
Daarnaast is er € 68.635.604 aan lopende projecten waarover PS reeds een besluit hebben genomen. De grootste projecten zijn Investeringsagenda, € 24,7 miljoen, HOV In 't Gooi, € 20,0 miljoen, Productformules OV, € 6.773.255, QuickWin Doorstromingsmaatregelen, € 2.043.122, HOV A9, € 2.096.245,  Busvoorzieningen A1, € 1.500.000 en HOV Uithoornlijn, € 1.893.681. (Overige projecten € 6.379.300).
Besluitvorming: in 2016 hebben PS over drie projecten een besluit genomen: 1. HOV Aalsmeer- knooppunt Schiphol-Zuid € 3.375.000 (Vd 2016-25; 27-6-2016); 2. Busvoorzieningen A1 € 1,5 miljoen (Vd: 2016-37; 3-10-2016);; 3. Uithoornlijn € 1.893.681.
Programma Milieu, € 3,3 miljoen
Over € 555.000 heeft besluitvorming plaatsgevonden: Milena-Olga-Esme € 500.000, restanten van overige projecten € 55.000. Daarnaast is € 2,7 miljoen beschikbaar voor Duurzame Energie Noordkop. Voor de inzet hiervan worden twee voordrachten uitgewerkt: Uitwerking motie 2016-18 'Beleidsagenda Energietransitie: onderzoek haalbaarheid van punten' € 700.000 en extra subsidieplafond voor de UvR Zon op maatschappelijk vastgoed € 150.000.
Programma Cultuur en Welzijn:
Restant middelen van eerder vastgestelde voordrachten voor zorg en welzijn € 794.000. Er wordt een voorstel voorbereid om dit bedrag te heralloceren voor een Uitvoeringsregeling voor sportaccommodaties.
Middelen voor Cultuur bestemd voor opdrachten Stelling van Amsterdam.
Restantmiddelen voor Cultuur  € 135.000. Hiervan is besluitvorming voorbereid om dit bedrag te heralloceren voor een subsidie aan het Singer Theater.

Reserve Fietsinfrastructuur

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Uitvoeren van de Impuls Fietsmaatregelen ten behoeve van het oplossen van knelpunten.

Instellingsbesluit

Najaarsnota 2008 d.d. 17 november 2008, voordracht 854. Zomernota 2011 d.d. 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 17 november 2008
Eindigt op: 31 december 2019

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

991.913

4.953.339

12.877.684

Toelichting stortingen

In kader van het Coalitieakkoord 2015 (waarin besloten is om gedurende de collegeperiode in totaal € 5 miljoen te storten) is er in 2016 een bedrag van € 991.913 gestort.

Toelichting onttrekkingen

In 2016 is er per saldo € 4.953.339 negatief onttrokken doordat er enerzijds € 4.853.639 als negatieve uitgaven zijn geboekt door terugvloeiende subsidiemiddelen door lager vastgestelde en ingetrokken subsidies voorgaande dienstjaren en anderzijds € 90.700 aan opdrachten aan Fietsbond.

Toelichting stand

Per 31 december 2016 bedraagt het saldo € 12.877.684, waarvan € 8.197.684 aan middelen waarover PS nog een besluit dienen te nemen (€ 3.1157.145 aan reeds gestorte middelen Coalitieakkoord 2015 en € 5.040.539 teruggevloeide middelen voorgaande dienstjaren als gevolg van lagere vastgestelde en/of ingetrokken subsidies). Daarnaast is een bedrag van € 4.680.000 aan lopende projecten, bestaande uit: € 1.350.000 N241 Smeekerpad; € 1.530.000 Zevenhuis en € 1.800.000 N241 Nes fietstunnel.
Tenslotte, bij de Eerste begrotingswijziging 2017 wordt aan PS voorgesteld het binnen de reserve Infrastructuur vrij besteedbaar budget ad € 14.898.117 te storten in de reserve Fietsinfrastructuur.

Reserve Go-gelden

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bedoeld om uitvoering te geven aan de inzet van decentrale arbeidsvoorwaarden-gelden door het Georganiseerd Overleg.

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

De looptijd van de reserve is afhankelijk van de, nog te besluiten, specifieke aanwending. Vooralsnog wordt de einddatum bepaald op 31-12-2021.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

4.068.000

8.690

4.059.310

Toelichting stortingen

De storting in de reserve is eenmalig en heeft voor een bedrag van € 1.965.000 betrekking op eerder niet besteed geld in het kader van het POB (Persoonlijk OntwikkelingsBudget) voor werknemers. Daarnaast heeft de storting betrekking op een bedrag van € 2.103.000 voor de afkoop van de vermeende jaarlijkse structurele verplichting om 0,7 % van de bruto loonsom ter besluitvorming ter beschikking te stellen aan het Georganiseerd Overleg.

Toelichting onttrekkingen

Er zijn kosten voor juridisch advies betaald.

Toelichting stand

In 2017 wordt verder gesproken met de bonden over de aanwending van het saldo van de reserve.

Reserve Groen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van het in het hoofdstuk ‘Beschermen’ vastgelegde beleid van de Agenda Groen (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 11 maart 2013) met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura2000 en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), verbindend groen,  natuurcompensatie en recreatieve verbindingen. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door PS vast te stellen geactualiseerde Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG). De Reserve Groen is niet bedoeld voor het financieren van het beheer van groengebieden.
Tekst geactualiseerd conform PMG. Tevens het besluitvormingsniveau aangepast.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Besluitvorming

Het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 is vastgesteld.

Bestedingsplan

Er wordt jaarlijks een Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) opgesteld met daarin een nadere analyse van de doelen en de voortgang van de projecten om deze te bereiken. Uit het PMG 2017-2021 blijkt dat de Reserve Groen de eerstkomende jaren voldoende ruimte biedt om de ambities uit het PMG te kunnen realiseren.

Programma

6 Groen

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: 31 december 2025

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

24.349.783

15.820.472

67.554.364

Toelichting stortingen

·€ 8,3 miljoen Rijksmiddelen (dit is inclusief een lagere storting van € 1,2 miljoen in verband met Transitie DLG zoals opgenomen in de decembercirculaire 2016);
·€ 1,8 miljoen Natuurmonumenten, dossier 'Land en Bosch' Graveland;
·€ 806.000 via het provinciefonds voor Hydrologische maatregelen;
·€ 187.000 via het provinciefonds voor PAS;
·€ 6,8 miljoen opbrengsten uit grondverkopen, dit bedrag is € 1,9 miljoen hoger uitgevallen dan geraamd. De raming van de te verwachten grondopbrengsten is gebaseerd op een gemiddelde prijs per hectare en de te verwachten hoeveelheid te verkopen hectares. Voor 2016 is de realisatie gunstiger uitgevallen dan geprognosticeerd;
·€ 6 miljoen uit de restant Balanspost FES (Groenfonds ILG Rijk) middelen;
·€ 457.000 overige stortingen.

Toelichting onttrekkingen

·€ 3,3 miljoen voor Particulier Natuurbeheer (SKNL-regeling) (dit zijn de kosten van Functiewijzigingen van vóór 2014 en de beschikkingen voor de subsidieregelingen SKNL in 2016);
·€ 220.000,  voor het project Holendrechterpolder;
·€ 932.000, voor de projecten Waal en Burg, Dorpszicht en Hanenplas;
·€ 946.000, voor diverse kosten met betrekking tot grondaankopen NNN;
·€ 500.000, voor het project Natuurbrug Zeepoort;
·€ 260.000, voor de subsidieregeling Toeristische opstapplaatsen;
·Vanuit de Uitvoeringsregeling subsidie maatregelen Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn er voor een totaal bedrag van € 8,3 miljoen subsidies verstrekt voor de volgende gebieden: Kennemerland Zuid, Noordhollandduinreservaat, Ilperveld/Varkensland en Oostelijke vechtplassen;
·€ 500.000, voor het project Natuurboog.
€ 453.000, kosten PASO gronden.

Toelichting stand

Er wordt jaarlijks een Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) opgesteld met daarin een nadere analyse van de doelen en de voortgang van de projecten om deze te bereiken. Uit het PMG 2017-2021 blijkt dat de Reserve Groen de eerstkomende jaren voldoende ruimte biedt om de ambities uit het PMG te kunnen realiseren.

Reserve Groene Uitweg

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het uitvoeren van het programma De Groene Uitweg. Dit programma heeft tot doel om de landschappelijke kwaliteiten van de Vechtstreek te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het programma maakt onderdeel uit van het pakket van Groen Blauwe investeringen die zijn gekoppeld aan de uitvoering van het Stroomlijnalternatief Schiphol Amsterdam Almere (SAA). Diverse projecten vallen onder de zes thema’s, zoals beschreven in de Noordvleugelbrief uit 2006. De thema’s zijn: Natuurboulevard / Waterberging Horstermeer /  Recreatieve vaarverbindingen / Fietspaden en -bruggen / Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie / Behoud weidelandschap.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg

Programma

6 Groen

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: 2022

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

366.378

3.001.707

12.283.681

Toelichting stortingen

In 2016 bedragen de totale stortingen € 366.378. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:
Er zijn gerealiseerde uitgaven ad € 366.378 voor project Fietsbrug Nigtevecht aan de provincie Utrecht gefactureerd en ontvangen.

Toelichting onttrekkingen

Voor de uitvoering van het programma is € 3.001.707 onttrokken aan de reserve. Hiervan heeft € 652.584 betrekking op subsidieverplichtingen die zijn gestort in de Voorziening Subsidiecrediteuren

Toelichting stand

De stand van de reserve is (samen met de nog beschikbare  rijksmiddelen, BDU) toereikend voor het realiseren van de doelstellingen van het programma.

Reserve Groot Onderhoud wegen en vaarwegen

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserve voor groot onderhoud van het provinciaal infrastructuur areaal wegen, vaarwegen, en kunstwerken, specifiek het dekken van tijdelijk beheer en onderhoudsprojecten die gedeeltelijk buiten de scope van het provinciaal meerjarenprogramma onderhoud vallen, zoals inrichting brugbediening, vervanging kunstwerken en oevers Noord-hollandsch Kanaal, en onderhoudsprojecten op basis van eenmalige afkoopsommen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48. Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO), programmaplan 24-uurs brugbediening, Vaart in de Zaan.

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

1.191.971

20.161.472

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

De totale onttrekking aan de Reserve Groot Onderhoud bedraagt in 2016 € 1.191.971
De onttrekking aan de Reserve Groot Onderhoud wegen en vaarwegen is als volgt opgebouwd:
€ 25.000 Vaart in de Zaan
€ 1.166.972 Reserve Vervangingsinvestering Kunstwerken

Toelichting stand

Per 31-12-2016 bedraagt de Reserve € 20.161.472, dit bedrag is als volgt opgebouwd:
€ 8.000.000 Reserve 24-uurs brugbediening
€ 10.077.515 Vervangingsinvesteringen Kunstwerken
€ 2.080.367 Reserve Vaart in de Zaan
€ 3.590 Diverse projecten wegen en vaarwegen

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bij de Laatste begrotingswijziging 2010 is besloten om de bestemmingsreserve ‘Herstructurering Bedrijventerreinen’ opnieuw in te stellen. Dit in verband met het convenant bedrijventerreinen 2010 – 2020 en de decentralisatie hiervoor van de zogenaamde TOPPER-middelen. Het Rijk heeft de middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Provinciaal Herstructureringsprogramma.

Instellingsbesluit

Laatste Begrotingswijziging 2010, vastgesteld door PS op 13 december 2010, punt 8d bij voordracht 80.

Besluitvorming

Op 14 februari 2017 heeft GS “de toekomstbestendige werklocaties Uitvoeringsprogramma voor HIRB vastgesteld.

Bestedingsplan

Provinciaal Herstructureringsprogramma 2014-2017 .

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 13 december 2010
Eindigt op: 31 december 2017

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

2.844.000

1.804.000

Toelichting stortingen

Er hebben conform de begroting geen stortingen in de reserve plaatsgevonden.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betreffen subsidies voor fysieke verbeteringen €  2,7 miljoen, procesmanagement € 130.000 en overaanbod € 126.000. Voor subsidies die in het kader van HIRB duurzaamheid zijn verleend, zijn er in het kader van vaststellingen, terugontvangsten geweest van € 139.000.

Toelichting stand

De stand is per ultimo 2016 € 1,8 miljoen. Van de in 2016 terugontvangen € 139.000 is inmiddels € 137.000 gecorrigeerd. Er zijn plannen in voorbereiding om 7 ton in te zetten voor herstructurering, dit wordt in de eerste helft van 2017 voorgelegd aan GS. Het restantbudget betreft € 1 miljoen.

Reserve Huisvesting

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve is bestemd voor het dekken van de kapitaallasten die volgen uit de recente investeringen in de huisvesting van de provincie.

Instellingsbesluit

Lentenota 2009, vastgesteld door PS op 22 juni 2009, punt 10

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 22 juni 2009
Eindigt op: 2038

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

3.036.091

17.120.009

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Een deel van de reserve huisvesting was bedoeld voor uitgaven in het kader van het Impulsbudget. Van dit deel is in 2016 € 595.389 uitgegeven. Met de instelling van de reserve bedrijfsvoering bij zomernota 2016 is besloten de resterende gereserveerde middelen voor Impulsbudget te onttrekken uit de reserve huisvesting en te storten in de reserve bedrijfsvoering. Het gaat om een bedrag van € 1.121.727. Daarnaast is aan de reserve een bedrag onttrokken van € 1.198.977 voor de dekking van de toegenomen huisvestingskosten door de nieuwbouw van het pand aan het Houtplein, conform de oorspronkelijke doelstelling van de reserve. Tenslotte zijn er nog kosten gemaakt voor de laatste af te wikkelen posten van de tijdelijke huisvesting.

Toelichting stand

Van het saldo van de reserve is € 350.000 bedoeld voor de betaling aan de gemeente Haarlem als bijdrage aan de kosten van de veranderingen aan de Dreef. Het overige saldo is volledig bedoeld als dekking voor de kapitaallasten van het pand aan het Houtplein.

Reserve ILG

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel afwikkeling van verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van de rijksdoelen ILG en provinciale doelen ILG (PMJP-A), voor zover deze niet vallen binnen de reikwijdte van de Agenda Groen.

Instellingsbesluit

Begroting 2007 d.d. 13 november 2006

Besluitvorming

In 2016 is de Uitvoeringsregeling subsidie bestrijding verdroging Natuur Noord-Holland 2017 vastgesteld (GS 26 oktober 2016)

Bestedingsplan

Verdrogingsbestrijding: € 2.750.000 als subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling en € 333.000 voor opdrachten/onderzoeken
Subsidie buiten uitvoeringsregeling voor Anna's Hoeve - waterberging plan Huydekoper € 590.000

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 13 november 2006
Eindigt op: 31 december 2017

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

2.220.000

4.524.633

Toelichting stortingen

n.v.t.

Toelichting onttrekkingen

In 2016 is € 2 miljoen vrijgevallen (Kaderbrief 2017, regel L) en er is subsidie verleend aan Stadsherstel Amsterdam N.V. voor Herbestemming Genieloods Fort aan de Ham

Toelichting stand

Het restant in de reserve per 31-12-2016 is beschikbaar voor:
Verdrogingsbestrijding: € 2.750.000 als subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling en € 333.000 voor opdrachten/onderzoeken
Stelling van Amsterdam: € 520.000 voor subsidieverlening voor de restauratie van de forten bij De Kwakel en Aalsmeer en de fortwachterswoning bij fort Penningsveer (besluit in voorbereiding)
Anna's Hoeve - waterberging plan Huydekoper subsidieverlening € 590.000 (in voorbereiding)
Overig € 130.000
De reserve wordt per 31 december 2017 opgeheven.

Reserve Infrastructuur

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel om de bereikbaarheid van en verkeersveiligheid in de provincie te behouden en te vergroten door het uitvoeren van:  infrastructurele projecten voor de verbetering van gemeentelijke of provinciale infrastructuur;projecten om verkeersveilig gedrag te stimuleren;projecten om ketenmobiliteit te bevorderen;projecten om bestaande infrastructuur beter te benutten.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

De Reserve Infrastructuur wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen geëvalueerd in 2018.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

64.511.027

14.465.559

62.752.654

Toelichting stortingen

De totale stortingen bedragen € 64.511.027, waarvan: Rijksbijdrage Mobiliteit 2016 € 15.511.000; Investeringen Noord-Holland Zuid € 5.587..236; PMI-projecten € 3.200.000; € 287.000 Loon- en prijsindex; Elektrisch Vervoer € 414.868; Beter Benutten vervolg (BBv) rijksbijdrage € 4.579000; OV SAAL rijksbijdrage en overheveling niet tot besteding komende BDU-middelen Infrastructuur door verlaging storting reserve OV € 25.871.426.

Toelichting onttrekkingen

In 2016 is er € 14.465.559 besteed, waarvan: Gedragsbeïnvloeding € 1.387.215; Kleine infrastructuur € 12.546..341 en Beter Benutten projecten € 532.003 (met als dekking Rijksbijdragen).

Toelichting stand

Per 31 december 2016 bedraagt het saldo € 62.752.654, waarvan € 44.097.700 aan gereserveerde middelen waarover PS nog een besluit dienen te nemen. Het betreft hier: € 18.294.422 Investeringen Noord-Holland Zuid; € 1.305.000 PMI-projecten;  € 9.060.496 OV-SAAL; € 14.898.119 Fietsinfrastructuur; € 414.869 programma Elektrisch vervoer en € 124.795 vrij besteedbaar budget Beleidsontwikkeling. Daarnaast is er een bedrag van € 18.654.954 aan lopende projecten waarover PS reeds een besluit hebben genomen. Het betreft hier: € 11.932.373 Kleine infrastructuur; € 4.046.997 Beter Benutten; € 1.595.000 SMART Mobility; € 780.584 Mobiliteitsmanagement en € 300.000 Overnachtingsplaatsen.
Tenslotte, bij de Eerste begrotingswijziging 2017 ligt het besluit aan PS voor om het vrij besteedbaar bedrag ad € 14.898.119 naar de reserve Fietsinfrastructuur wordt overgeheveld.

Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Innovatie ten behoeve van de verbreding van het SolaRoad. In de loop van het derde kwartaal 2016 zal in een cash flow voor de ontwikkeling van SolaRoad, periode 2015-2019, worden voorzien.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

komen tot een samenwerkingsverband met partners voor SolaRoad; de reserve in stand houden voor de SolaRoad gerichte investeringen.

Bestedingsplan

In 2017 zal een bestedingsplan worden opgesteld (zie toelichting stand).

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

2015
tot en met 2019 en wordt dan geëvalueerd.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

0

2.700.000

Toelichting stortingen

Er zijn geen stortingen

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen onttrekkingen gedaan

Toelichting stand

Er zijn geen onttrekkingen in 2016 gedaan. Dit wordt veroorzaakt door de vertraging in de planvorming en de daarmee samenhangende activiteiten met de samenwerkingspartners.

Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord-Holland. De investeringsimpuls richt zich op drie thema’s: Luchtkwaliteit verbeteren, Intensiveren ruimtegebruik en Circulaire economie stimuleren

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

Wijziging Uitvoeringsregeling investeringsimpuls duurzame zeehavens Noord-Holland 2016.

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

2015 - 2019

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

3.338.000

1.402.000

Toelichting stortingen

Er hebben conform de begroting geen stortingen in de reserve plaatsgevonden.

Toelichting onttrekkingen

De onttrokken € 3,3 miljoen betrof verleende subsidies in het kader van de uitvoeringsregeling investeringsimpuls duurzame zeehavens voor:  verbetering luchtkwaliteit € 2,1 miljoen,  circulaire economie € 1,2 miljoen en intensivering ruimtegebruik €  27.000.

Toelichting stand

De in de reserve beschikbare middelen per ultimo 2016 € 1,4 miljoen zijn bestemd voor: intensivering ruimtegebruik € 1,2 miljoen en verbetering luchtkwaliteit € 244.000. Maart 2017 zal GS een beslissing nemen over de verdere inzet van deze middelen.

Reserve Kapitaallasten Groen

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

Instellingsbesluit

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

6 Groen

Looptijd

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

Reserve Kapitaallasten OV

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

Instellingsbesluit

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

Reserve Kapitaallasten Vaarwegen

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

Instellingsbesluit

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

Reserve Kapitaallasten Wegen

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten binnen programma Bereikbaarheid te dekken, voor zover die tot 1-1-2017 werden gedekt door verkorte afschrijving of afschrijving ineens.
Nadere toelichting
In 2016 is de regelgeving vanuit het Rijk Begroting, Besluitvorming en Verantwoording (BBV) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven.  In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan de reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten programma Bereikbaarheid. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) teruggeboekt.

Instellingsbesluit

Begroting 2017

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

De Reserve Kapitaallasten programma Bereikbaarheid wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen geëvalueerd in 2018. De looptijd is gelet op het Bbv onbepaald.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

0

0

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Via de bestemmingsreserve kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder wordt uitvoering gegeven aan de provinciale verplichtingen in de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder. Primair doel van de bestemmingsreserve is het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder voor zowel het groen-blauw als de openbare ruimte. Vanuit de reserve zullen investeringen worden gefinancierd die zorgen voor een hoger kwaliteitsniveau van deze onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast dient de reserve om op termijn conform de afspraak in de SUOK de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp (max. €440.000) uit te keren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

1.000.000

0

4.839.540

Toelichting stortingen

storting conform begrotingen in meerjarenperspectief

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

Reservering voor het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder bedraagt voor :
- groen-blauw  € 2.399.539,50
- openbare ruimte € 2.000.000
Reservering voor de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp bedraagt €440.000.

Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Aan de Alderstafel van 17 september 2013 hebben de partijen Schiphol, Rijk en Provincie, zich uitgesproken om conform de afspraken uit het akkoord van 2008, elk € 10 miljoen beschikbaar stellen voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt 8 bij voordracht 18.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 10 maart 2014
Eindigt op: 31 december 2023 (10 jaar)

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

0

10.000.000

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

€ 10.000.000 gereserveerd voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving
In de periode 2017-2020 wordt het saldo in 4 termijn overgemaakt aan de Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio, gevestigd te Haarlemmermeer.

Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bijdragen aan meekoppelkansen gekoppeld aan dijkversterkingsprojecten.
Dijkversterkingen worden uitgevoerd door de waterbeheerders. Het zijn omvangrijke projecten waarbij voor de provincie en andere regionale partijen en ondernemers de mogelijkheid bestaat om recreatieve- en watersportvoorzieningen, extra natuur, landschapsvoorzieningen, etc. mee te koppelen met de dijkversterking of een aan de dijkversterking gerelateerd ruimtelijk kwaliteitsprogramma op te stellen.

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Besluitvorming

Bij Voordracht 2016-46 van 23 juni 2016 is besloten € 20 miljoen in te zetten voor meekoppelkansen bij het project versterking Markermeerdijken. Hiervan komt € 16,2 miljoen ten laste van deze reserve Voordracht 46-2016.
GS besluit Prinshendrik Zanddijk (24 augustus 2016)
GS besluit fietspad (8 november 2016)

Bestedingsplan

Voordracht 2016-46 Markermeerdijken € 16.226.872
Subsidie buiten uitvoeringsregeling aan hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor het project zandige variant Prins Hendrikdijk Texel € 706.000 (GS 24 augustus 2016)
Subsidie buiten uitvoeringsregeling aan gemeente Texel voor het project Fietspad Prins Hendrikzanddijk Texel € 358.000 (GS 8 november 2016)

Programma

3 Water

Looptijd

De reserve loopt t/m 31 december 2025.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

8.976.872

0

8.976.872

Toelichting stortingen

De stortingen (2016) betreffen:
€ 3.750.000 van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde € 15 miljoen voor meekoppelkansen bij dijkversterkingen
€ 4.726.872 vanuit de reserve Actieprogramma 2010 voor het project MMD
€ 500.000 vanuit de reserve Groen voor natuurinrichting van de oeverdijk binnen het project MMD

In de periode 2017-2019 zal de resterende € 11.250.000 van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde € 15 miljoen in de reserve gestort worden.

Toelichting onttrekkingen

n.v.t.

Toelichting stand

Er zal totaal € 20.226.872 gestort worden in de reserve. Na uitvoering van de geplande projecten resteert hiervan € 2.936.000 Dit bedrag kan worden ingezet voor overige meekoppelkansen, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan projecten rond de Afsluitdijk.

Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds)

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

a. verstrekken van onderhouds- en restauratiesubsidies ten behoeve van provinciale monumenten; b. verstrekken van een onderhoudssubsidie voor molens in Noord-Holland

Instellingsbesluit

Instellingsbesluit van het fonds stamt van voor 1989. Aanverwante besluiten: Uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011, PB 2011, nr. 159; Uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2011, PB 2011, nr. 159, Uitvoeringsregeling cultuurhistorische waarden:  Uitvoeringsregeling subsidie molens Noord-Holland 2015, PB 2015, nr. 32

Besluitvorming

Bestedingsplan

Beleidskader voor cultuurnota 2013-2016, ‘De Waarde van Cultuur’, vastgesteld door PS op 24 september 2012 statenvoordracht 70.
Bestedingen maken onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Cultuurbeleid 2015, dat is vastgesteld op 2 december 2014 GS nota 508330/508341.

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: Voor 1989
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

6.303.924

10.007.446

3.703.522

Toelichting stortingen

Reguliere storting  voor restauratie rijksmonumenten € 4,7 miljoen.

Reguliere storting voor projecten € 793.000.

Storting coalitieakkoord middelen 2015-209 voor herbestemming € 794.000.

Toelichting onttrekkingen

Uitvoeringsregeling restauratie Rijksmonumenten van subsidieplafond jaar 2015 2015 € 4,7 miljoen.
Uitvoeringsregeling restauratie Rijksmonumenten van subsidieplafond jaar 2016 € 4,7 miljoen.

Restauratie en onderhoud provinciale monumenten € 418.000.

Herijking provinciale monumenten € 13.000.

Subsidie aan stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) € 82.000.

Bijdragen aan restauratie opleidingsprojecten € 17.000.

Toelichting stand

Herbestemming Cultureel erfgoed (coalitieakkoord 2015-2019) € 2,6 miljoen.

Reservering Bijdrage Wierdijk € 330.000.

Restauratie & onderhoud € 705.000

Reserve OLV Greenport

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Op basis van motie M4-8 (Begroting 2011) is voorzien in een provinciale bijdrage aan de realisatie van de ongestoorde logistieke verbinding (OLV) Greenport-Aalsmeer.

Instellingsbesluit

Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67. Laatste begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 24 september 2012
Eindigt op: 31 december 2017

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

0

11.291.150

Toelichting stortingen

Er hebben geen stortingen plaatsgevonden.

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen onttrekkingen geweest.

Toelichting stand

Per 31 december 2016 bedraagt het saldo € 11.291.150, waarvan  € 8,3 miljoen aan gereserveerde middelen voor het project OLV Greenport dat in 2017 aan PS ter besluitvorming wordt voorgelegd. Daarnaast is er een bedrag van  € 2.991.150 voor het lopend project Truckparking.
Provinciale Staten hebben op 2 februari 2015 met voordracht nummer 07.2015 besloten om ten laste van de reserve OLV Greenport een bedrag van € 2,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisering van een truckparking in het Schiphol gebied via een concessie van werken. Dit bedrag is niet tot besteding gekomen, vanwege een gewijzigde opstelling van Schiphol Real Estate (SRE). SRE heeft namelijk in de zomer van 2015 besloten om los van het aanbestedingstraject van de provincie Noord-Holland, toch betaalde voorzieningen voor vrachtverkeer aan te leggen in het Schiphol gebied. In november 2015 zijn de Staten hierover geïnformeerd met brief:  517785/707531.
SRE heeft haar plannen tot op heden nog niet uitgevoerd en de plannen zijn inmiddels uitgebreid met het opheffen van onbetaalde parkeerplaatsen in het gebied. Het is de verwachting dat SRE in Q2 2017 haar plannen wel gaat uitvoeren.

Reserve Ontwikkeling havencomplexen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserve voor versterken van de rol van havencomplexen in de Noord-Hollandse economie

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

Er is besloten om een krediet van € 700.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van SHIP (Sluis en Haven Informatie Punt).

Bestedingsplan

Er is besloten om een krediet van € 700.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van SHIP (Sluis en Haven Informatie Punt). Er is nog geen bestedingsplan.

Programma

5 Ruimte

Looptijd

2015
Tot en met 2019.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

1.837.061

0

5.446.553

Toelichting stortingen

De storting is conform het coalitieakkoord 2015-2019 Ruimte voor groei.

Toelichting onttrekkingen

Geen.

Toelichting stand

Het SHIP is in aanbouw.

Reserve Openbaar Vervoer projecten

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserveren van provinciale middelen voor de uitvoering van Visie Openbaar Vervoer 2020 (Visie Openbaar Vervoer 2020, vastgesteld door PS op 6 februari 2012, punt 9 bij voordracht 03). Egalisatie van nog niet bestede middelen voor infrastructuur, aanleg en constructie.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.Kaderbrief 2012, vastgesteld door PS op 27 juni 2011, punt 8 bij voordracht 50.

Besluitvorming

Bestedingsplan

PS hebben op 16 juli 2012 het uitvoeringsprogramma 2012-2015 bij Visie Openbaar Vervoer 2020 vastgesteld (OV-Visie).

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

25.229.236

13.060.698

42.494.978

Toelichting stortingen

BDU middelen openbaar vervoer € 20,9 miljoen:
- Storting van gedecentraliseerde BDU middelen uit het provinciefonds voor exploitatie Openbaar vervoer  € 46,8 miljoen
- Verlaging van de storting voor de versnelde inzet van het BDU oud saldo Rijksmiddelen d.d. 31 december2015  € 25,9

Reguliere storting voor de zijtakken Zuid tangent € 1,6.
Storting OOsttakken Zuidtangent conform kaderbrief 2012 € 1,9 miljoen.
Bijdragen SRA ten behoeve van ZT-04 en ZT- 011 € 72.000.

Storting van € 730.000 voor EHOV-kit coalitieakkoord 2015-2019.

Storting uit bijdragen derden € 39.000 voor het OV-bureau.

Toelichting onttrekkingen

Uitvoering OV-Visie € 2,0.

Exploitatie Openbaar vervoer uit gedecentraliseerde BDU midden voor adviezen voor de aanbesteding en bijdrage aan de Zuidtangent totaal € 588.000.

Beheer en onderhoud Abrí's € 129.000.

Toelichting stand

Middelen  met betrekking tot concessieverlening en gelabelde BDU middelen € 21,3 miljoen bestemd voor:
- Gelabelde BDU middelen voor AROV, versnelling HOV Huizen- Hilversum € 10,7 miljoen;
- Exploitatie OV voor toekomstige besteding aan concessieverplichtingen € 6,5 miljoen;
- Gelabelde BDU middelen voor Toegankelijkheid haltes programma 2007-2010 € 3,3 miljoen;
- Reizigersprojecten uit bonus-malusregeling € 627.000;
- Voor bijdragen aan GOVI € 103.000.

Aanleg zijtakken Zuid tangent € 11,9 miljoen.

OV-Visie 2020 € 7,4 miljoen

Programma Beheer en onderhoud Abri's € 754.000.

Middelen voor EHOV-kit coalitieakkoord 2015-2019 €730.000

Reservering voor bijdrage aan de busviaduct in het verlengde van de Oudenhaagseweg € 325.000.

Externe studiekosten uit asfalt € 60.000.

Reserve Organisatieverandering

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De provincie is in ontwikkeling, die ontwikkeling wordt beschreven in de ‘Agenda voor de Toekomst’. Die Agenda schetst een regieorganisatie met een kleine, hoogwaardige en flexibele beleidskern. Uitvoerende taken plaatsen we op afstand en zelf blijven we alleen doen waar we bij uitstek goed in zijn.
Elke directie concretiseert deze langetermijnvisie op het concern in een eigen houtskoolschets waarin op hoofdlijnen staat wat er inhoudelijk en organisatorisch gaat veranderen.
De kosten voortvloeiend uit deze organisatieveranderingen zoals het begeleiden van de transitieprocessen, het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers en van Vitaal Organiseren worden onder andere uit deze Reserve gedekt.

Instellingsbesluit

Zomernota 2014, vastgesteld door PS op 12 augustus 2014, punt 4 bij voordracht 63

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

De Reserve Organisatieveranderingen wordt op 31 december 2017 geëvalueerd.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

868.767

2.497.138

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op mobiliteitsbevorderende maatregelen voor personeelsleden. Daarnaast zijn uitgaven gedaan voor de begeleiding van transitieprocessen.

Toelichting stand

Van de resterende middelen is € 203.695 verplicht. In totaal is van het resterende saldo € 1.043.000 nodig voor lopende projecten. Voor projecten die wel zijn geaccordeerd, maar nog niet zijn gestart is aanvullend € 427.000 nodig. Voor een bedrag van circa € 475.000 staan concrete projecten op stapel. Voor het resterende deel is beleid in ontwikkeling.

Reserve Stedelijke Vernieuwing

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De regeling Stedelijke Vernieuwing heeft als doel het stimuleren van de stedelijke vernieuwing in steden en dorpen in de provincie door o.a. het beschikbaar stellen van financiële middelen. Het gaat hierbij om het inzetten van provinciale middelen.

Instellingsbesluit

ISV-1 tijdvak 2000 t/m 2004 Verordening Stedelijke Vernieuwing Noord-Holland 2000, vastgesteld door PS op 19 juni 2000, nummer 24 en ISV-2 tijdvak 2005 t/m 2009 Verordening Stedelijke Vernieuwing. ISV-3 tijdvak 2010 t/m 2014 Verordening stedelijke vernieuwing 2011, vastgesteld door PS op 15 november 2010, punt 8 bij voordracht 74.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 19 juni 2000
Eindigt op: 31 december 2015

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

-687.418

2.204.898

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Teruggave na afrekening subsidies notitiegemeenten ISV3: Weesp, Landsmeer, Blaricum, Oostzaan, Haarlemmermeer en Zeevang.

Toelichting stand

Reservering afwikkeling subsidieverleningen voor de regeling ISV3 en ISV 2 totaal € 1,5 miljoen.

Restant uit terugontvangen subsidies notitiegemeenten ISV3 € 687.418.

Reserve Tijdelijk Beheer Gronden

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het op peil houden van de kwaliteit van het tijdelijk grondareaal Crailo (gebouwen, terreinen en gronden) in provinciaal beheer: uitvoeren van beheer, onderhoud en sloop.

Instellingsbesluit

Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 24 september 2012
Eindigt op: 31 december 2016

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

1.198.713

0

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Beheer en Onderhoud Crailo € 853.000.

Sanering BBL gronden € 47.000.

Vrijval wegens einde looptijd € 299.000.

Toelichting stand

Reserve TWIN-H

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van bereikbaarheid, mobiliteit, verduurzaming, groen en sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Provinciale Staten hebben op 10 november 2008 bij voordracht 77 “2e investeringsimpuls TWIN-H: bouwen aan de toekomst van Noord-Holland” ingestemd met de instelling van de bestemmingsreserve Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H).

Besluitvorming

Programma Water:
Bij Voordracht 2016-75 is € 398.000 van Integrale ILG projecten en € 114.000 vanuit Deltaprogramma Kust geheralloceerd voor subsidieverlening voor het project Marker Wadden.
Programma Milieu:
Bij Voordracht 2016-25 is € 960.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van het onderzoekscentrum voor biomassavergassing InVesta.
Programma Ruimte:
Bij Voordracht 2016-82 is besloten om € 5.000.000,- als cofinanciering onder POP3 voor de verplaatsingsopgaven van de glastuinbouw in Noord-Holland en € 4.840.000,- als provinciale uitvoeringsregeling voor de moderniseringsopgaven van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer beschikbaar te stellen.

Bestedingsplan

Programma Water:
Subsidieverlening Marker Wadden in 2017 € 512.000
Programma Milieu:
Subsidieverlening InVesta in 2017: € 960.000

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 10 november 2008
Eindigt op: 31 december 2020

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

3.717.159

21.628.783

269.141.817

Toelichting stortingen

Programma Weginfrastructuur: van de Vervoersregio Amsterdam (VRA) is een bedrag van € 500.000 ontvangen voor studiekosten Verbinding A8-A9. Daarnaast is er € 600.000 gestort voor de realisatie van een fietsbrug als onderdeel van het project Aansluiting A9 Heiloo.
Programma Openbaar Vervoer. In het kader van het project HOV is er aan bijdragen € 2.234.505 gestort.

Programma Milieu:
- Bijdrage Tennet voor Wind op Land € 107.000

Toelichting onttrekkingen

Programma Weginfrastructuur. De totale onttrekkingen bedragen € 3.3387.666, waarvan: Fietstunnel Oosterweg N244 (€ 2.140.000); Verbinding A8-A9 (€ 679.186); Reconstructie Velsertraverse (€ 477.333) en Investeringspakket Bereikbaarheid regio Alkmaar (€ 91.148).
Programma Openbaar Vervoer: de totale bestedingen bedragen € 15.166.038, waarvan: HOV Velsen (€ 10.736.262) en HOV in ’t Gooi (€ 4.554.288).
Programma Water:
- Voorbreidingskosten project Markermeerdijken en Indentiteit Kustplaasen € 154.000
- Terugontvangen subsidies i.v.m. lagere vaststelling dan de oorspronkelijke verlening - € 398.000
Programma Milieu:
- Wind op Land € 187.000
- Biomassa € 452.000
- Uvr Zon op maatschappelijk vastgoed € 247.000
- Terugontvangen subsidies i.v.m. lagere vaststelling dan de oorspronkelijke verlening - € 29.000
Programma Groen:
- Transitie IJsselmeervisserij € 137.000
- Uitvoeringsregeling Groen 2016 € 388.000
- Ecoduct N417 € 370.000
- Groene AS door Aalsmeer € 188.000
- Natuurbrug Zeeweg € 730.000
- Terugontvangen subsidies i.v.m. lagere vaststelling dan de oorspronkelijke verlening - € 134.000

Programma Cultuur € 642.000 bestemd voor
- SVA Uitvoeringsregeling subsidie promotie € 293.000;
-SVA Uitvoeringsregeling subsidie haalbaarheid € 59.000;
- Projecten VER en informatiepunten SVA € 249.000;
- Programmamanagement € 68.000.

Toelichting stand

Programma Weginfrastructuur. Op 31 december 2016 bedroeg het saldo € 115.469.787, waarvan € 88.906.470 aan gereserveerde middelen waarover PS nog een besluit dienen te nemen. Het betreft hier € € 48.460.345 Verbinding A8-A9 en € 40.466.066 Investeringspakket Bereikbaarheid regio Alkmaar. Daarnaast is er een bedrag van € 25.105.326 aan lopende projecten waarover PS al een besluit heeft genomen, waarvan:  € 10.418.931 N241 en € 15.575.267 IBP Alkmaar en € 569.179 Verbinding A8-A9.
Programma Openbaar Vervoer. Op 31 december 2016 bedroeg het saldo € 107.275.104. Het betreft hier een bedrag van € 26.950.000 (als gevolg van verlaging krediet HOV Haarlem-IJmuiden - € 13,0 miljoen bij 2e actualisatie PMI 2016-2020; € 13,95 miljoen bij 1e actualisatie PMI 2017-2021). Daarnaast is er een bedrag van € 80.325.104 aan lopende projecten waarover PS reeds een besluit hebben genomen, waarvan: € 3.137.766 en HOV Haarlem-IJmuiden en € € 77.187.338 HOV in ’t Gooi.

Programma Water € 4,1 miljoen
Deze middelen zijn bestemd voor Alternatief voor Luwtemaatregelen Hoornse Hop € 1,5 miljoen, Subsidie Marker Wadden € 512.000, Voorbereidingskosten Markermeerdijken € 203.000, Integrale ILG projecten € 1,5 miljoen, Deltaprogramma/Identiteit kustplaatsen € 339.000. Over alle onderdelen heeft besluitvorming plaatsgevonden.
Programma Milieu € 3,2 miljoen
Deze middelen zijn bestemd voor Bodemsanering € 1,8 miljoen, Wind op Land € 256.000, Investa € 960.000, restanten overige projecten € 115.000. Over alle onderdelen heeft besluitvorming plaatsgevonden.
Programma Cultuur en Welzijn:
Restant middelen van eerder vastgestelde voordrachten voor zorg en welzijn € 1,3 miljoen. Er wordt een voorstel voorbereid om dit bedrag te heralloceren voor een Uitvoeringsregeling voor sportaccommodaties.
Programma Groen:
Restant middelen zijn o.a. bestemd voor POP € 124.000, Dijkversterking Hoorn - Amsterdam € 3,5 miljoen, fietspad Wierdijk € 969.000, Uitvoeringsregeling Groen € 408.000, Wandelnetwerk Amstelland € 180.000, Vaarduikers N23 (Westfrisiaweg) € 312.000, Groene AS door Aalsmeer € 188.000, Progr. Verbinden/Ontsnipperen € 188.000, N526 maatregelen € 133.000, N236 Franse Kampweg € 188.000, Natuurbrug Zeeweg € 3 miljoen, Groene Schakel € 1 miljoen.
Programma Ruimte:
Er is € 5.000.000,- bestemd voor cofinanciering voor de verplaatsingsopgaven van de glastuinbouw in Noord-Holland en € 4.840.000,- als provinciale uitvoeringsregeling voor de moderniseringsopgaven van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer.
Programma Cultuur:
Er is € 4,5 miljoen bestemd voorde stelling van Amsterdam:
- Subsidies buiten uitvoering aan Vuurtoreneiland, Fort benoorden  Spaarndam € 3,8 miljoen.
- Projecten VER en informatiepunten SVA € 407.000.

Reserve UNA

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang.

Instellingsbesluit

Op 19 april 2004 hebben Provinciale Staten op grond van de nieuwe verordening Financieel beheer 2004 (voordracht 25) besloten het UNA-Compartiment los te koppelen van FINH en het onderdeel als bestemmingsreserve UNA deel te laten uitmaken van de algemene reserve.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 19 april 2004
Eindigt op: 31 december 2018
De einddatum wordt gewijzigd in 31 december 2018, omdat het project Verbrakking polder Westzaan nog moet worden afgerond.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

30.490

32.695

1.759.731

Toelichting stortingen

Voor het project monitoring ecoduct Zwaluwenberg heeft de provincie van Rijkswaterstaat een bijdrage van € 30.490 ontvangen voor genetisch onderzoek.

Toelichting onttrekkingen

Uit deze reserve is een bedrag van € 15.490 betaald voor het Ecoduct N417 Monitoring en € 17.205 voor TaskForce Ruimte.

Toelichting stand

Het restantbudget is bedoeld voor de volgende projecten:
• Verbrakking polder Westzaan € 1,1 miljoen
• Fietspad AWD € 500.000
• Ecoduct N417 € 143.000
• TaskForce Ruimte € 39.000

Reserve Vervanging ICT-apparatuur

Functie

Egalisatiereserve

Doel

Uit de reserve worden de kosten van vervanging van ICT-apparatuur betaald.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2012, vastgesteld door PS op 5 maart 2012, punt 8a bij voordracht 16.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Het betreft een egalisatiereserve die bedoeld is voor de reguliere vervanging van ICT-apparatuur.

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 2012
Eindigt op: geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

887.000

95.587

2.534.449

Toelichting stortingen

Jaarlijks wordt € 887.000 gestort in deze egalisatiereserve ter vervanging van de ICT-apparatuur voor medewerkers, inclusief mobiele telefoons.

Toelichting onttrekkingen

Uitgaven in 2016 hebben betrekking op incidentele vervanging van laptops en bijbehorende accessoires.

Toelichting stand

In 2017 gaat de vervanging van alle laptops van medewerkers (en inhuur-personeel) plaatsvinden. Daarvoor is naar verwachting circa € 2,2 miljoen nodig.

Reserve Water als Economische Drager

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het programma “Water als Economische Drager” heeft als doel de economische kansen van het Noord-Hollandse water optimaal te benutten. Waterrecreatie en watergebonden bedrijvigheid staan daarbij centraal.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Besluitvorming

De uitvoeringsagenda economie 2016-2019 is op 11 oktober 2016 door GS vastgesteld en op 24 oktober besproken in de statencommissie EEB.

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2019

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

1.000.000

0

1.080.000

Toelichting stortingen

Conform het coalitieakkoord is er in 2016  € 1 miljoen gestort in de reserve.

Toelichting onttrekkingen

In 2016 waren er conform de begroting geen onttrekkingen.

Toelichting stand

De stand per einde 2016 bedraagt 1,1 miljoen. Hiervan is € 1 miljoen bestemd voor de in het coalitieakkoord aangegeven wens om het programma Water als Economische Drager voort te zetten.
De  resterende middelen bedragen € 80.000. Oorspronkelijk was dit bedoeld voor waterrecreatie. Er rusten inmiddels echter geen toezeggingen en verplichtingen meer op dit bedrag, waardoor het vrij kan vallen naar de algemene middelen.

Reserve Waterrecreatie

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

In 2015 is de startnotitie ‘Visie Waterrecreatie 2016-2030’ vastgesteld (G 27 oktober 2015). Als vervolg hierop zijn in 2016 de ‘Visie op de Waterrecreatie in Noord-Holland 2030’ en het 'Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2016-2019'vastgesteld (Voordracht 59-2016, 3 oktober 2016).

Bestedingsplan

In het Uitvoeringsprogramma is aangegeven dat de beschikbare middelen zullen worden ingezet als cofinanciering.

Programma

3 Water

Looptijd

Vanaf 2015
Tot en met 2019.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

2.088.531

161.607

3.731.670

Toelichting stortingen

De stortingen betreffen € 1.393.531 (coalitieakkoord Waterrecreatie) € 670.000, (coalitieakkoord Recreatief vervoer over Water), € 25.000 bijdrage Utrecht in project Groene Hart.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betreffen proces- en onderzoekskosten.

Toelichting stand

In de komende jaren (t/m 2019) zal nog € 4.103.298 in de reserve worden gestort.

Reserve Werkgelegenheid en Economie

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bevorderen van de werkgelegenheid en economie conform amendement 2-2 begroting 2014.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt 8 bij voordracht 18.

Besluitvorming

GS heeft op 27 september 2016 ingestemd met de Uitwerkingsrichtingen MKB innovatiefondsen. Dit is op 24 oktober 2016 besproken in de statencommissie EEB.
GS heeft op 8 november 2016 de slotrapportage werkgelegenheid en economie vastgesteld. Dit stuk is op 30 november ter kennisname naar PS gestuurd. GS heeft op 8 november 2016 besloten € 332.000 in te zetten voor revitalisering van drie recreatie-eilanden. Dit is opgenomen in de eerste begrotingswijziging 2017 (lijst buiten uitvoeringsregeling), die in maart 2017 ter besluitvorming aan PS wordt aangeboden.

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 10 maart 2014
Eindigt op: 31 december 2019

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

4.479.000

3.947.000

13.146.000

Toelichting stortingen

Er is  € 4,5 miljoen in de reserve gestort in 2016. Dit betrof conform het coalitieakkoord € 2 miljoen voor het Duurzaam innovatiefonds en € 1,6 miljoen voor het MKB innovatiefonds. Er is € 908.000 extra gestort als gevolg van de decembercirculaire 2016, waarin € 908.000 is toegevoegd voor MKB innovatiestimulering topsectoren.

Toelichting onttrekkingen

De onttrokken € 3,9 miljoen betrof verleende subsidies voor: de Uitvoeringsregeling MKB innovatiestimulering topsectoren € 1,9 miljoen, Riviercruisevaart € 900.000, verbeteren station Koog-Zaandijk € 200.000, de Uitvoeringsregeling Restauratie Rijksmonumenten € 400.000, de Uitvoeringsregeling duurzame renovaties € 487.000.

Toelichting stand

De stand per ultimo 2016 € 13,1 miljoen is bestemd voor: duurzaam innovatiefonds €  5,5 miljoen, MKB innovatiefonds €  5,1 miljoen, Duurzame restauratie € 97.000, Stads- en dorpsvernieuwing € 2,1 miljoen, revitalisering drie recreatie eilanden (besteding vindt naar verwachting in de eerste helft van 2017 plaats) € 328.000.
De besluitvorming over de middelen voor stads- en dorpsvernieuwing wordt tegelijkertijd met de besluitvorming over binnenstedelijk wonen aan PS voorgelegd.Het uitvoeringsprogramma binnenstedelijk wonen is vertraagd. Hierover zijn statenvragen gesteld, die door GS naar verwachting in maart 2017 worden beantwoord.

Reserve Westfrisiaweg

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Dekking uit provinciale middelen van de investeringsuitgaven die gedaan worden bij de besteding van het krediet voor de realisatie van het project “N23 Opwaardering Westfrisiaweg”.

Instellingsbesluit

Laatste begrotingswijziging 2012 n.a.v. kredietaanvraag 88-2012, vastgesteld door PS op 17 december 2012, punt 8b bij voordracht 104.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Realisatieovereenkomst uit 2010, Kredietaanvraag (N23 88-2012) en het Uitvoeringscontract.

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 17 december 2012
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

32.260.000

32.260.000

0

Toelichting stortingen

De stortingen in de reserve van € 32,26 mln. zijn een uitwerking van de kredietaanvraag N23 voordracht 88-2012 en bestaan uit:
Jaarlijkse storting van 2016 van € 14,26 mln. uit de begroting en de Rijksbijdrage van € 18,00 mln.conform besluitvorming.

Toelichting onttrekkingen

De totale uitgaven bedragen € 62,6 mln. en worden voor € 32,26 mln. onttrokken aan de middelen uit de reserve. Een deel ad
€ 14,79 mln. wordt onttrokken uit de hiervoor beschikbare gestelde middelen uit de BDU gelden voor N23 Westfrisiaweg en
€ 14,55 mln. wordt onttrokken uit de vooruit ontvangen bijdragen van derden. De uitgaven binnen het project zijn uit te splitsen in:

•   Voorbereidingskosten van € 0,74 mln.
•   Apparaatskosten van € 3,63 mln.
•   Kabels en Leidingen van € 2,25 mln.
•   Uitvoeringcontract € 52,86 mln.
•   Grondverwerving van € 3,11 mln.

De geraamde lasten voor 2016 zijn € 22,4 mln. lager uitgevallen dan begin 2016 kon worden voorzien en zijn voornamelijk veroorzaakt het stilleggen van de uitvoeringswerkzaamheden door de uitvoerend aannemer, dit n.a.v. een lopend  verschil van mening tussen de provincie en de firma Heijmans. Er is een procedure gestart om de zaak voor te leggen aan de Raad van Arbitrage.
De vermelde uitgaven worden volledig gedekt binnen de beschikbaar gestelde middelen voor het project N23.

Toelichting stand

De stand van de reserve eind 2016 bedraagt € 0,00 miljoen. In 2017 zullen er, conform besluitvorming, stortingen en onttrekkingen plaats vinden.

Reserve Zelfvoorzienende Zoetwaterberging

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

In aansluiting op de generieke maatregelen van de Deltacommissie wordt een kleinschalige pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging uitgevoerd.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

3 Water

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2015

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

Reserve Zuidas en Zeepoort

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het doel van de bestemmingsreserve is om een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de projecten Zuidas Amsterdam en Zeeport IJmuiden.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Laatste Begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.

Besluitvorming

De bijdrage aan de Zeepoort IJmond is vastgelegd in een convenant november 2009. De afspraak is bevestigd in het voorkeursbesluit in 2012. Op 22 september 2014 is een PS-besluit genomen over de statenvoordracht hierover. Afspraken ten aanzien van de Zuidas zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst ZuidasDok uit 2012 tussen partijen (het rijk, Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland).

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2021

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

13.795.000

0

31.679.681

Toelichting stortingen

Er is conform de begroting € 13,8 miljoen in de reserve gestort voor ZuidasDok.

Toelichting onttrekkingen

Er waren geen onttrekkingen in 2016.

Toelichting stand

De stand per ultimo 2016 is € 31,7 miljoen.  De in de reserve beschikbare middelen betreffen lopende projecten en zijn nodig om de bestuurlijke afspraken over de Zuidas na te komen.