Doelenboom

Maatschappelijk doel

Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.

Beleidsdoelen

Wat willen we bereiken?

Noord-Holland is een aantrekkelijke provincie om te wonen, te werken en te recreëren. Het groen levert naast biodiversiteit ook een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk en concurrerend vestigingsmilieu voor bewoners en bedrijven.
De provincie kent een grote verscheidenheid aan natuur en landschap en recreatiegebieden op korte afstand van de steden. Veel natuur in Noord-Holland maakt deel uit van het Europese stelsel van Natura 2000 gebieden, zoals de duinen, de Vechtplassen, veenweidegebieden en de grote wateren. De biodiversiteit staat sterk onder druk omdat de natuurgebieden te klein of te versnipperd zijn geworden, of te lijden hebben van vermesting (stikstof) of verdroging. Het realiseren, beschermen en beheren van een robuust en hoogwaardig Natuurnetwerk Nederland vormt de ruggengraat van het provinciale groenbeleid.
Buiten het Natuurnetwerk bestaat het grootste deel van de provincie uit gebieden met andere hoofdfuncties zoals landbouw, water, infrastructuur en stedelijk gebied. Ook hier staat de biodiversiteit onder grote druk. Om die reden zijn we de Aanpak Groen Kapitaal gestart, die zich richt op de bescherming van biodiversiteit buiten het Natuurnetwerk.

Om de doelstellingen uit de Doelenboom te visualiseren is in 2016 onderstaande infographic gemaakt:

Er is in 2016 veel gebeurd binnen het programma Groen. Een drietal zaken lichten wij hieronder kort toe:

1. Invoering Wet Natuurbescherming
Op 3 oktober 2016 hebben Provinciale Staten de provinciale regelgeving onder de Wet Natuurbescherming vastgesteld die per 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze wet heeft de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet vervangen. De wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen. De vaststelling was het sluitstuk van een traject van bijna twee jaar waarin beleidsregels en verordeningen werden ontworpen. Drieëntwintig partners dachten via een online platform mee en brachten hun expertise in. Provinciale Staten organiseerden een werkconferentie waarbij een breed spectrum aan experts en belanghebbenden aanwezig was. De tijdens deze dag ingebrachte ideeën leidden tot een aantal nieuwe inzichten en zodoende tot verbeteringen in de regelgeving. Met de vaststelling was Noord-Holland de eerste provincie die klaar was voor de invoering van de Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017. Meer informatie over natuurbescherming is hier te vinden.

2. Groen Kapitaal
Groen Kapitaal wil een beweging op gang brengen waarin natuurcombinaties de normaalste zaak van de wereld zijn. Natuur wordt daarin standaard meegenomen bij het ontwerpen van wegen, sloten, dijken, wijken en op het boerenland. Niet alleen omdat het goed is voor de natuur, maar ook omdat we kunnen profiteren van de ecosysteemdiensten die de natuur ons te bieden heeft. Te denken valt aan lagere beheerkosten, minder wateroverlast bij hevige regenval, verkoeling tijdens hittestress, gezonde lucht, ontspanning en natuurlijke plaagbestrijders en bestuivers. De natuur doet dat allemaal vanzelf, maar voor ons is dat niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is er Groen Kapitaal, want om te profiteren van het dividend dat de natuur ons levert moeten we er gezamenlijk in investeren. In 2016 hebben we Groen Kapitaal samen met ons netwerk van koplopers uitgebouwd tot een programma. In november werd het tweede Groen Kapitaalcongres georganiseerd, waar meer dan 200 mensen van allerlei verschillende organisaties op zijn afgekomen. Meer informatie op www.groenkapitaalnh.nl, met onder andere een kaart van de Gouden Roerdomp kandidaten, het magazine, presentaties over natuurinclusieve landbouw en meer. Groen Kapitaal is ook te volgen op Twitter: @GroenKapitaalNH

3. Monitoring Biodioversiteit in Noord-Holland
De provincie investeert veel in de Noord-Hollandse natuur. Alle reden dus om te willen weten hoe het nu met de die natuur gaat. Om die reden is een compleet monitoringsprogramma ontwikkeld waarin de verschillende aspecten van de natuur gemonitord worden. In 2016 is als maat voor de provinciale biodiversiteitsontwikkeling, de Living Planet Index berekend door het CBS. Hieruit blijkt dat de sterke neergang in biodiversiteit van vóór 1990 is gestopt. De Living Planet Index wordt jaarlijks gevolgd. In aanvulling op dit algemene beeld wordt de natuurkwaliteit van gebieden gemonitord in het kader van het natuur en landschapsbeheer (SNL), Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook investeert de provincie in meetnetten voor o.a. weidevogels (weidevogelmeetnet), flora (landelijk meetnet flora) en agrarisch natuurbeheer. De methodes die gebruikt worden voor de monitoring en de beoordeling van die gegevens worden landelijk afgestemd met de andere provincies, natuurbeheerders, CBS en landelijke soortenorganisaties. De resultaten van de monitoring zullen leiden tot nieuwe inzichten en helpen om zowel beleid als beheer te verbeteren.