Beeld jaarrekening

Pagina

Omschrijving beeld

Fotograaf

Foto portal

Stadsrand

Bas Beentjes

Home/ Startpagina

Schapen met huizen

Bas Beentjes

Inleiding

Wolkenlucht en meertje

Kenneth Stamp

Jaarverslag

Programmarekening in een oogopslag

Werk aan de weg

Bas Beentjes

Programmaverantwoording

Openbaar bestuur

GS

Bas Beentjes

Bereikbaarheid

OV-knooppunt

Bas Beentjes

Water

Boot aan oever

Ruud Karstens

Milieu

Zonnepanelen op daken

Bas Beentjes

Ruimte

Molen met boer

Bas Beentjes

Groen

Wolkenlucht en meertje

Kenneth Stamp

Cultuur en Welzijn

Selfie tijdens bevrijdingsfestival

Martijn Beekman

Financiën

Mannen in pakken

Bas Beentjes

Paragrafen

Inleiding

Excelscherm

Bas Beentjes

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Haven

Ruud Karstens

Onderhoud kapitaalgoederen

Provinciehuis

Bas Beentjes

Financiering

Mensen in de bouw

Bas Beentjes

Bedrijfsvoering

Houtplein

Bas Beentjes

Verbonden partijen

Was aan de lijn

Bas Beentjes

Grondbeleid

Bloemenveld met elektriciteitsmast

Bas Beentjes

Provinciale heffingen

Provinciale weg in de regen

Bas Beentjes

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Totaaloverzicht per programma van baten en lasten

Koeien en woningbouw

Bas Beentjes

Specificatie algemene dekkingsmiddelen

Werk op het land

Bas Beentjes

Overzicht van de aanwending van het bedrag van onvoorzien (art. 28b)

Kassen voor huizen

Bas Beentjes

Vennootschapsbelasting

Kassen voor huizen

Bas Beentjes

Specificatie van incidentele en structurele baten en lasten (art. 28c)

Werk aan de weg

Bas Beentjes

Toelichting op uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (art. 28d)

Statenzaal

Bart Homburg

Balans en toelichting

Balans

Weegschaal

Deen van Meer

Drempelbedrag schatkistbankieren

Steiger in tegenlicht

Bas Beentjes

Toelichting op de balans

Man leest krant

Bas Beentjes

Gehanteerde verdeelsleutels en waarderingsgrondslagen (art. 51)

Provinciehuis

Bas Beentjes

Specificaties met toelichtingen (art. 51 e.v.)

Winkelstraat

Bas Beentjes

Staat van het verloop van de overlopende passiva (art. 52a)

Fietsers op de dijk

Bas Beentjes

Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (art. 34, 35 en 52)

Zout-steunpunt

Marisa Beretta

Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (art. 36)

Zeehaven IJmuiden

Ruud Karstens

Investeringskredieten

Werklui in oranje jassen

Bas Beentjes

Staat van verstrekte overige langlopende geldleningen en uitzettingen (art. 36)

Zwaan

Bas Beentjes

Staat van het verloop van de reserves (art. 54)

Fietsende meisjes

Bas Beentjes

Staat van het verloop van de voorzieningen

Weiland met sloot

Bas Beentjes

Staat van gewaarborgde leningen en andere garantieverplichtingen (art. 57)

2 vrouwen in koffietentje

Bas Beentjes

Overige specificaties en toelichting

Afrekeningsverschillen voorgaande dienstjaren

Bloemenveiling Aalsmeer

Bas Beentjes

EMU-saldo

Trein langs provinciale weg

Bas Beentjes

Overzicht van specifieke uitkeringen (Art. 58)

Inleiding

Stoomgemaal Halfweg

Ingrid Kooiker

SiSa-tabel

Boer met paarden

Bas Beentjes

Toelichting bij de SiSa-verantwoordingsbijlage

Ochtendlucht met boerderij

Bas Beentjes

Bijlagen

Bestuur en directie

Naambordje Remkes

Bart Homburg

Noord-Holland in feiten en cijfers

Hand en rekenmachine

Bas Beentjes

Waar zijn we te bereiken

Dreefkantoor

Bas Beentjes

Lijst van Gemeenten

Verkeersbord

Merlin Daleman

Bronvermelding

Koe

Merlin Daleman