Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). Binnen de WNT wordt de bezoldiging van topfunctionarissen genormeerd. Onder topfunctionarissen wordt bij een provincie verstaan de provinciesecretaris en de griffier. Daarnaast betekent de inwerkingtreding van de WNT dat in de jaarrekening 2016 een overzicht moet worden opgenomen van alle topfunctionarissen (zijnde de provinciesecretaris en de griffier), waarbij op persoonsniveau de verschillende componenten van het beloningsmaximum (beloning, belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn) dienen te worden toegelicht. Politieke ambtsdragers vallen niet onder de wet.

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

Model WNT 2016

bedragen x € 1

[NAAM ]

Mevr. G.E.A. van Craaikamp

Dhr. H.J. Schartman

Dhr. H.J. Schartman

Dhr. J.R. Loggen

Dhr. J.R. Loggen

K. Bolt

Mevr. R.M. Bergkamp

Functie(s)

[FUNCTIE]

Provinciesecretaris

Waarnemend provinciesecretaris

Directeur Beleid

Waarnemend Statengriffier

Staten- en commissieadviseur

Statengriffier

Provinciesecretaris

Duur dienstverband in 2016

1/1 - 31/12

01.01 - 31.05

01.06 - 31.10

01.11-31.12

01.01 - 31.01

01.02 - 31.12

01.02 - 31.12

01.11 - 31.12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1,11

1,11

1,11

1,11

1

1

1

Gewezen topfunctionaris?

ja/nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja/nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

ja/nee

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Toepasselijk WNT-maximum (na rato kalenderdagen)

€           179.000

€           74.052,05

€           75.032,88

nvt

€           15.202,74

nvt

€         163.797,26

€           29.915,07

Bezoldiging

Beloning

-

€                75.238,02

€                54.580,50

€                22.140,56

€                  7.035,36

€                69.009,76

€                87.621,00

€                22.624,36

Belastbare onkostenvergoedingen

-

€                              -

€                              -

€                        19,87

€                              -

€                              -

€                              -

€                              -

Beloningen betaalbaar op termijn (aanspraken)

-

€                  6.443,98

€                  6.290,95

€                  2.516,38

€                     824,26

€                  8.458,12

€                12.546,98

€                  2.523,64

Totaal bezoldiging

[SOM]

€                81.682,00

€                60.871,45

€                24.676,81

€                  7.859,62

€                77.467,88

€             100.167,98

€                25.148,00

Motivering indien overschrijding: zie note

1)

Overschrijding

Geen overschrijding

nvt

Geen overschrijding

nvt

Geen overschrijding

Geen overschrijding

1) Overschrijding bezoldiging mevr. G.E.A. van Craaikamp. De bezoldiging is inclusief een outputbeloning jaar 2015, een persoonlijke toelage en uitbetaling van resterende vakantiedagen i.v.m. uitdiensttreding. De bezoldiging is gebaseerd op schriftelijk overeengekomen afspraken voor inwerkingtreding van de WNT geldend per 1 januari 2015 (WNT II). Het overgangsrecht is van toepassing en is ingegaan op 1 januari 2015.

Gegevens jaar 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/1 - 31/12

01.01 - 31.12

nvt

nvt

03.07 - 31.12

nvt

nvt

nvt

Omvang dienstverband (in fte)

1

1,11

1,11

Bezoldiging

Beloning

-

€             165.692,41

€                42.343,88

Belastbare onkostenvergoedingen

-

€                              -

€                              -

Beloningen betaalbaar op termijn (aanspraken)

-

€                16.507,62

€                  4.868,95

Totaal bezoldiging 2015

[SOM]

€             182.200,03

€                47.212,83

De bezoldiging van de provinciesecretaris G.E.A. van Craaikamp komt in 2016 boven de WNT-norm van € 74.052,05 uit (op basis van vijf maanden dienstverband), hetgeen geoorloofd is op basis van het geldende overgangsrecht. De bezoldiging bedraagt € 81.682,00, inclusief een outputbeloning van € 3.651,66 (over 2015), een persoonlijke toelage van € 4.864,70 en uitbetaling van resterende vakantiedagen in verband met uitdiensttreding van € 3.974,37. De bezoldiging van de provinciesecretaris is gebaseerd op schriftelijk overeengekomen afspraken voor in werking treding van de WNT geldend per 1 januari 2015 (WNT II). Het overgangsrecht is van toepassing en is ingegaan op 1 januari 2015. De outputbeloning komt voort uit de (interprovinciale) Regeling Jaargesprekken. Een outputbeloning is volgens de WNT niet toegestaan. Echter als deze is afgesproken voor de inwerkingtreding van de WNT geldt een overgangsrecht en wordt de variabele beloning tot de bezoldiging gerekend. Afspraken worden gedurende een periode van vier jaar na inwerkingtreding van de wet (per 1 januari 2013) gerespecteerd. Dat is hier het geval.
De beloningsafspraken van de nieuwe provinciesecretaris zijn in overeenstemming met de WNT geldend per 1 januari 2016.
De salarissen van andere functionarissen van de provincie moeten ook openbaar gemaakt worden (niet op persoonsniveau), indien zij de norm van € 179.000,- (voor 2016) overschrijden. Hiervan is geen sprake geweest.

  • Regelgeving die van toepassing was in 2016:
  • Wet normering topinkomens
  • Uitvoeringsbesluit WNT (inclusief de normering voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking)
  • Uitvoeringsregeling WNT
  • Controleprotocol WNT (voor verantwoordingen over 2016)
  • Beleidsregels WNT 2016

https://www.topinkomens.nl/actueel/wet--en-regelgeving