Sanering verkeerslawaai, I&M/E3

Sanering verkeerslawaai is opgenomen in de SiSa 2016. De regeling betreft een subsidie voor de geluidschermen op de Westfrisiaweg (N23).De beschikking van deze subsidie is nog niet verleend door I&M.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, I&M/E11

Het nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is in 2013 verlengd tot 1 januari 2017. De verantwoording van deze regeling wordt met de jaarrekening van 2016 afgerond.

Brede doeluitkering verkeer en vervoer, I&M/E27

De provincie Noord-Holland verantwoordt de voorschotten van subsidies aan gemeenten, overige instellingen en de concessiehouders voor het OV als lasten in de jaarrekening 2016 en in de SISA-bijlage. Bij vaststelling van de subsidie in een toekomstig jaar worden eventuele afrekeningsverschillen in het desbetreffende jaar verantwoord.
Per 1 januari 2014 hoeft er geen rente meer te worden toegerekend aan de BDU. In de wijziging van de wet FIDO die het verplicht schatkistbankieren regelt, is artikel 9 het tweede en derde lid van de wet BDU vervallen. Deze wijziging is op 15 december 2013 van kracht geworden.

Regeling Wilhelminasluis, I&M/E37

Op 10 december 2009 is de subsidie beschikt aan de Provincie Noord-Holland onder kenmerk VenW/DGLM-2009/4006. In 2015 is het ontvangen voorschot van het rijk volledig besteed. De verantwoording zal doorgaan totdat het project afgerond is.