Programmarekening in één oogopslag

Baten 2016 per programma

X € 1 miljoen

In %

1

Openbaar Bestuur

8

1

2

Bereikbaarheid

155

21

3

Water

1

0

4

Milieu

20

3

5

Ruimte

38

5

6

Groen

30

4

7

Cultuur en Welzijn

0

8

Financiën

500

66

Totaal

752

100

Lasten 2016 per programma

X € 1 miljoen

In %

1

Openbaar Bestuur

36

5

2

Bereikbaarheid

411

58

3

Water

24

3

4

Milieu

27

4

5

Ruimte

51

7

6

Groen

97

14

7

Cultuur en Welzijn

23

3

8

Financiën

40

6

Totaal

708

100

           

Analyse van het resultaat

Overzicht van het financiële resultaat

bedragen in miljoenen €

Begroting

Realisatie

Verschil

Effect op saldo

Totaal baten

-574,64

-598,75

-24,11

Voordelig

Totaal lasten

589,24

488,49

100,75

Voordelig

Saldo van baten en lasten

14,60

-110,26

-124,86

Voordelig

bedragen in miljoenen €

Begroting

Realisatie

Verschil

Effect op saldo

Saldo van baten en lasten

14,60

-110,26

-112,39

Voordelig

Onttrekking aan reserves

-210,60

-140,97

69,63

Nadelig

Vrijval van reserves

-12,81

-12,65

0,16

Nadelig

Stortingen in reserves

203,39

219,70

16,31

Nadelig

Resultaat conform BBV

-5,42

-44,18

-38,76

Voordelig

Het rekeningresultaat bedraagt € 44,18 miljoen voordelig. Het begrote resultaat na de laatste begrotingswijziging bedroeg € 5,42 miljoen voordelig. Dat betekent dat het resultaat € 38,76 miljoen voordeliger is dan verwacht bij de laatste begrotingswijziging.

Overzicht totaal rekeningresultaat

Begroot resultaat

5.427.778

Voordelig

Werkelijk resultaat

44.180.955

Voordelig

Te verklaren verschil

38.753.177

Voordelig

In onderstaande tabel is per onderwerp een uitsplitsing gegeven van de verschillen tussen begrote en gerealiseerde resultaten die dit totale verschil verklaren.
Voor de leesbaarheid is hier gekozen voor een sommering per onderwerp. Het betreft daarom een andere doorsnede dan bij de programma's is te vinden. Een bedrag in onderstaande tabel kan zijn opgebouwd uit bedragen in verschillende kostencategorieën bij de operationele doelen.

Opbouw van het rekeningresultaat (x € 1.000)

Onderwerp

Resultaat

Programma 1

PS

-143.547

GS

-40.889

Oud-GS

-411.271

Kabinet

-30.640

Bestuurskracht

-34.342

Beleidsevaluatie

-876.708

Archief

-109.752

Communicatie en sponsoring

-456.709

Tunnelveiligheid

-57.000

Europa

-182.163

Totaal programma 1

-2.343.021

Programma 2

Verkeersmanagement

160.680

Bijdrage NDW

-151.000

Beheer en onderhoud wegen en vaarwegen

1.679.173

Revisiewerkzaamheden

-87.951

Totaal programma 2

1.600.902

Programma 3

Waterkeringen

-139.297

Waterbeleid

-125.347

Totaal programma 3

-264.644

Programma 4

Milieubeleidsplan

-44.167

Duurzame ontwikkeling

-175.000

Geluidsadvies

-90.000

Investeringsprogramma klimaat duurzaamheid

-148.111

Investeringsprogramma duurzame energie

250.297

Rente Participatiefonds Duurzame Energie

-199.944

WABO

694.528

Duurzaam Door

-431.271

Omgevingsdiensten

-1.013.408

Bodemsanering

-14.065.589

Milieuwetgeving

-128.074

Leges ontgrondingen

56.753

Totaal programma 4

-15.293.986

Programma 5

Storting reserve werkgelegenheid en Economie

907.983

Vrijval reserve tijdelijk beheer gronden

159.080

Kenniseconomie en MKB Fonds

-241.846

RON

-73.964

Noordzeehavens

-100.406

Arbeidsmarkt

-161.000

Stadsverwarming Purmerend

-78.801

Subsidies landbouw en visserij

-50.133

OV Knooppunten

-32.618

Structuurvisie

-575.093

Metropoolregio Amsterdam en Schiphol

-48.748

Beheer Gronden

44.332

Beheer onroerend goed

-354.157

ISV

-373.378

BLS

-2.453.126

Omgevingswet

-188.275

Anna Paulowna en Perceel hoofdweg

105.418

Wierringerrandmeer

-1.420.559

Totaal programma 5

-4.935.291

Programma 6

Reserve Groen

-417.563

Regionale samenwerking en gebiedscommissie

-211.088

Omgevingsdiensten

-79.659

Rijksmiddelen ILG

-547.780

Recreatie

-103.875

Natuur- en landschapsbeheer

-412.640

Faunafonds

525.644

Totaal programma 6

-1.246.961

Programma 7

Cultureel erfgoed

-1.046.445

Culturele infrastructuur

-151.860

Probiblio

-150.910

Totaal programma 7

-1.349.215

Programma 8

Apparaatskosten

-4.957.923

Afrekeningsverschillen

-1.569.991

Rente

358.573

Provinciefonds

-1.050.522

Opcenten MRB

1.137.321

Vrijval subsidiecrediteuren

-1.026.510

Vrijval voorziening Financiële risico's

-1.500.000

Doorschuif btw

61.943

Verkoop provinciaal eigendom

1.821.907

Vrijval voorziening Crailo

-8.000.000

Diverse

-195.759

Totaal programma 8

-14.920.961

Eindtotaal

-38.753.177

Toelichting op het resultaat

Het nog te verklaren resultaat is opgebouwd uit verschillende positieve en negatieve posten.
Het betreft hier een cijfermatige analyse. De inhoudelijke verklaringen van deze verschillen tussen begroot en geraamd zijn te vinden bij de diverse programma's in de jaarstukken. Daarbij is een ondergrens aangehouden van € 250.000. Onder deze grens zijn in het algemeen geen inhoudelijke verklaringen opgenomen.
Voor de analyse op de apparaatskosten verwijzen wij tevens naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Analyse van de onderbesteding op de lasten

Naast de hierboven vermelde verschillen die het rekeningresultaat bepalen, zijn er in de rekening ook verschillen aanwezig, die wij resultaat neutrale verschillen noemen. Deze worden zichtbaar wanneer de baten en lasten apart worden uitgesplitst, zoals hierboven in de tabel "Overzicht totaal rekeningresultaat" is te zien. De resultaat neutrale verschillen die groter zijn dan € 250.000 zijn toegelicht bij de operationele doelen.
In onderstaande tabel is een specificatie gegeven van de onderbesteding van de lasten. Daarbij zien we dat van de totale onderbesteding op de lasten van € -100,75 miljoen een bedrag van € 69,63 miljoen van geraamde bestedingen uit reserves komt. In 2015 was de totale onderbesteding € 55,7 miljoen, waarvan € 45,8 miljoen uit de reserves. De reserves functioneren hier als administratief instrument voor verschuivingen van geplande activiteiten tussen de jaren. Niet bestede bedragen uit reserves blijven in de reserves aanwezig en zullen de komende tijd alsnog aan de bedoelde doelen worden besteed. Hetzelfde geldt voor de posten die ten laste komen van de specifieke baten en de (voormalige) brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). Deze bedragen blijven beschikbaar op de balans voor de geplande bestedingen.

Specificatie van onderbesteding van de lasten (min is onderbesteding)

Bedragen * €1.000

Begroot

Gerealiseerd

Verschil

Lasten gedekt uit reserves

Reserve

210.602

140.972

-69.630

Programma 1

Cofin. Europa

8.683

6.722

-1.961

Programma 2

Infrastructuur

18.106

14.466

-3.640

Fietsinfrastructuur

-423

-4.953

-4.530

Groot onderhoud

488

1.192

704

SolaRoad

140

-140

OV-projecten

3.610

2.708

-902

Westfrisiaweg*

32.260

32.260

0

Programma 3

Waterrecreatie

200

162

-38

Programma 5

Duurzame zeehavens

4.740

3.338

-1.402

Cofin. Europ. Landbouw

233

81

-152

HIRB

2.985

2.844

-141

Stedelijke vernieuwing

-687

-687

Tijdelijk beheer gronden

741

900

159

Werkgelegenheid en economie

3.231

3.947

716

Programma 6

Groen

24.470

15.820

-8.650

Cofinanciering Waddenzee

200

251

51

Groene Uitweg

3.955

3.002

-953

Programma 8

Exin-H

20.649

3.056

-17.593

ILG

810

220

-590

TWIN-H

48.952

21.629

-27.323

Huisvesting

3.343

3.036

-307

AP 2010

10.605

10.368

-237

Vervanging ICT-apparatuur

105

97

-8

Organisatieverandering

1.100

869

-231

Bedrijfsvoering

14

14

GO-gelden

25

9

-16

Monumenten

11.753

10.007

-1.746

UNA

58

32

-26

Algemeen

9.583

9.582

-1

Lasten gedekt uit algemene middelen en baten

232.369

211.857

-20.512

Lasten gedekt uit Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer

36.610

31.562

-5.047

Lasten apparaatskosten

109.657

104.097

-5.560

Totaal Lasten

589.238

488.489

-100.749

* Reserve Westfrisiaweg: De totale lasten van de Westfrisiaweg worden gedekt uit diverse dekkingsbronnen. In deze opstelling is alleen het deel dat gedekt wordt uit de reserve zichtbaar.

Verwerking van het positieve resultaat

Op basis van het besluit bij de eerste begrotingswijziging 2016 moet uit het resultaat van 2016  een bedrag van € 2.269.000 worden bestemd voor uitgestelde intenties uit 2016. Dit betreft bestedingen ten aanzien van beleidsvoornemens uit 2016 en onderwerpen uit het coalitieakkoord die voor het daarvoor aangewezen bestedingsdoel beschikbaar moeten blijven.
Daarnaast zal in de bij deze jaarstukken behorende voordracht een voorstel tot resultaatbestemming worden gedaan.