Staat van het verloop van de voorzieningen

Nummer

Naam van de voorziening

Saldo bij de aanvang van het dienstjaar 2016

Toevoeging

Onttrekkingen

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2016

Productnummer toevoeging of vrijval voorziening

Bestedingen

Vrijval ten gunste van rekening van lasten en baten

Voorzieningen

1

Voorziening Financiële Risico's

1.790.000,00

200.000,00

1.500.000,00

90.000,00

045 05

2

Voorziening Kosten reorganisatie

301.745,97

20.000,00

110.319,23

211.426,74

045 03

3

Voorziening Pensioenen leden GS

12.720.690,00

219.033,10

510.519,46

12.429.203,64

111 82

4

Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen

42.578.298,41

27.438.309,54

27.351.891,38

42.664.716,57

311 22/338 22

5

Voorziening Grondwaterheffing

1.345.984,78

75.133,38

1.270.851,40

442 01

6

Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

22.554.727,28

3.457.542,07

3.905.866,78

14.065.589,00

8.040.813,57

521 22

7

Voorziening Subsidiecrediteuren

116.548.957,58

39.570.859,94

44.809.578,76

1.926.510,46

109.383.728,30

diversen

Totaal voorzieningen

197.840.404,02

70.705.744,65

76.963.308,99

17.492.099,46

174.090.740,22

Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

Doel

Uitvoering van Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma 2011 – 2015 Provincie Noord-Holland, en bodembeheertaken. Hiermee geeft de provincie uitvoering aan de afspraken uit het landelijk bodemconvenant 2010-2015 tussen Rijk, gemeente, provincies en waterschappen.

Instellingsbesluit

Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014 (GS dd. 26 januari 2010)

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

4 Milieu

Looptijd

Ingesteld op: 26 januari 2010
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

3.457.542

3.905.867

20.506.403

Toelichting stortingen

De storting in de Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken bedraagt €  3.457.542
• Decentralisatie uitkering bodem € 2.713.174
• Bijdragen derden diverse projecten € 528.568
• Bijdragen gemeente convenant Masterplan ’t Gooi € 215.800

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking ad € 3.905.867 uit de Voorziening Bodemsanering bestaat uit:
• Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014: € 1.276.970
• Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014 subsidies:
€1.183.062
• Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2016-2020 Spoedlocaties:
€ 305.521
• Uitvoering bodembeheertaken: €1.140.314

Wij verwijzen voor de vrijval van de voorziening voor bodemsanering, ter hoogte van € 14.065.000 naar de toelichting hieromtrent zoals opgenomen bij het overzicht “Incidentele baten en lasten”. Vanuit het programma Bodemsanering 2011-2015 is een bedrag van € 14,065 miljoen vrijgevallen. (meer baten, € 14,065 miljoen, voordeel).

Toelichting stand

Er zijn voldoende middelen aanwezig in de voorziening om het uitvoeringsprogramma af te ronden.

Voorziening Financiële Risico’s

Doel

De voorziening dient als buffer voor de opvang van concrete financiële risico’s, waarvan de kans groot is dat deze binnen afzienbare tijd daadwerkelijk tot verplichting zullen leiden.

Instellingsbesluit

Najaarsbericht 2005

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

7 Cultuur en Welzijn

Looptijd

Ingesteld op: November 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

1.700.000

90.000

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

De totale afname van de voorziening wordt veroorzaakt door:  1) De vrijval van € 1.500.0000 heeft te maken met de positieve ontwikkeling van het eigen vermogen van de RON. 2) Betaling van € 200.000 aan de Belastingdienst in verband met naheffing op basis van een BTW-controle.

Toelichting stand

Het bedrag van € 90.000 zit in de voorziening in verband met een mogelijke claim in verband met een verkeersongeval op een provinciale weg.

Voorziening Grondwaterheffing

Doel

Het voorkomen van continue aanpassing van de grondwaterheffing. Bij hogere c.q. lagere ontvangsten dan geraamd, kan dit verschil verrekend worden met de gevormde voorziening.

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2004 op grond van invoering BBV per 1 januari 2004.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

3 Water

Looptijd

Ingesteld op: Juni 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

75.133

0

1.270.851

Toelichting stortingen

De opbrengst van de grondwaterheffing bedroeg in 2016 € 712.674. Hierop zijn twee oninbare vorderingen van totaal € 564 in mindering gebracht.
De directe kosten van aanleg en onderhoud van het grondwatermeetnet bedroegen € 82.404 waarvan 90% ten laste van de heffing komt en 10% voor rekening van de provincie. De apparaatskosten die ten laste van de heffing kunnen worden gebracht bedragen € 503.698  Daarnaast is nog € 209.381 besteed aan (onder meer):
-   grondwaterkwaliteitsonderzoek/metingen;
-   een bijdrage aan Bij12 (IPO) voor het landelijk grondwater register
-   de bijdrage aan de adviescommissie Schade Grondwater.

Bovenstaande resulteert in een onttrekking aan de voorziening van € 712.110 – (€ 82.404 * 0,9) – € 503.698 - € 209.381 = € 75.133

Toelichting onttrekkingen

zie stortingen

Toelichting stand

Voorziening Groot onderhoud Wegen en Vaarwegen

Doel

Reservering van middelen voor beheer en onderhoud van de provinciale land- en vaarwegen, waarvan de activiteiten zijn opgenomen in een door GS goedgekeurd (voortschrijdend) groot onderhoudsplan (PMO).

Instellingsbesluit

"Nota Reserves en Voorzieningen 2004” d.d. 14 juni 2004, nr. 48.
Ingesteld in 2011 bij PS besluit 31-1-2011"Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen”

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

27.438.310

27.351.891

42.664.683

Toelichting stortingen

Wegen:
De storting met betrekking tot de Voorziening Groot onderhoud wegen bedraagt € 20.035.000. Van deze storting is een bedrag van € 300.000 overgeheveld  naar het budget Gebiedscontract Kop van Noord Holland (subproduct 731140).
Bijdragen van derden waaronder Stadsregio Amsterdam € 1.234.310.
Vaarwegen:
De storting met betrekking tot de Voorziening Groot Onderhoud Vaarwegen bedraagt € 6.344.000
Bijdragen van derden bedraagt € 125.000

Toelichting onttrekkingen

Het beschikbare bedrag in 2016 met betrekking tot het programma Groot Onderhoud Wegen bedraagt € 48.237.088. De werkelijke onttrekking bedraagt € 20.292.862.
Het beschikbare bedrag in 2016 met betrekking tot het programma Groot Onderhoud Vaarwegen bedraagt € 20.720.212. De werkelijke onttrekking bedraagt € 7.059.029.

Toelichting stand

De storting in de voorziening Groot Onderhoud Wegen en Vaarwegen bedraagt € 26.379.000
Wegen:
De storting met betrekking tot de Voorziening Groot onderhoud wegen bedraagt € 20.035.000. Van deze storting is een bedrag van € 300.000 overgeheveld  naar het budget Gebiedscontract Kop van Noord Holland (subproduct 731140).
Bijdragen van derden waaronder Stadsregio Amsterdam € 1.234.310.
De werkelijke onttrekking voor wegen bedraagt € 27.351.891.
Diverse projecten die gestart zijn in voorgaande jaren zijn in 2016 afgerond (Abdijtunnel, N201a, N245a, N508a) Voor het jaar 2016 zijn de volgende projecten in uitvoering gegaan, en is het werk grotendeels gerealiseerd (N205b, N205c, N208a, N242a, N510a) Afronding en facturering lopen door naar 2017.
Vaarwegen:
De storting met betrekking tot de Voorziening Groot Onderhoud Vaarwegen bedraagt € 6.344.000
Bijdragen van derden bedraagt € 125.000
De werkelijke onttrekking voor vaarwegen bedraagt € 7.059.029.
Diverse kunstwerken ( o.a.Zijperbrug, Schagerbrug, Waardbrug, Molenkolksluis ) zijn in 2016 grotendeels gerealiseerd,. Afronding en facturering lopen door naar 2016.)

Voorziening Kosten Reorganisatie

Doel

De voorziening is ingesteld om daarmee de kosten te dekken die gepaard gaan met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat.

Instellingsbesluit

De voorziening is ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2004 (voordracht 48), besluit PS van 11 juni 2004.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

Ingesteld op: 11 juni 2004
Eindigt op: 31 december 2021
Door de geleidelijke verschuiving van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar is de einddatum van de voorziening opgeschoven van 31 december 2019 naar 31 december 2021.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

110.319

191.427

Toelichting stortingen

Er waren geen aanvullende stortingen nodig, omdat de stand van de voorziening toereikend is.

Toelichting onttrekkingen

Er is € 110.319 onttrokken voor uitkeringen aan FPU-suppletie en voor uitkeringen op grond van de Wachtgeldregeling na outplacement.

Toelichting stand

De stand van de voorziening ultimo 2016 is precies toereikend om de geraamde onttrekkingen in de resterende jaren te kunnen doen.

Voorziening Pensioenen Leden GS

Doel

Het zeker stellen van de opgebouwde pensioenrechten van (ex)gedeputeerden.

Instellingsbesluit

Volgens het BBV (artikel 44) dient een voorziening te worden ingesteld voor verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is vast te stellen. Daarom is besloten een voorziening in te stellen voor de pensioenen van (oud) leden van GS.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

1 Openbaar Bestuur

Looptijd

Ingesteld op: 1 juni 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

219.033

510.519

12.429.204

Toelichting stortingen

Om alle lopende en toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen dekken is in 2016 een bedrag gestort van € 219.033. De storting is gebaseerd op berekeningen van Loyalis over de benodigde voorziening.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betreffen uitgekeerde ouderdoms- en nabestaandenpensioenen aan (partners van) oud GS-leden.

Toelichting stand

Jaarlijks wordt door Loyalis de benodigde stand van de voorziening bepaald. Op grond daarvan wordt de storting in de voorziening in het betreffende jaar herleid.

Voorziening Subsidiecrediteuren

Doel

Voorziening die bestaat uit de harde subsidieverplichtingen voortkomend uit subsidiebeschikkingen ten laste van bestemmingsreserves.

Instellingsbesluit

Financiële verordening 2011

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

Ingesteld op: Januari 2011
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

39.570.860

46.736.089

109.383.728

Toelichting stortingen

In 2016 zijn  de subsidieverplichtingen die eind 2016 nog resteerden ten laste van de bestemmingsreserves van ruim € 39,5 miljoen uit de bestemmingsreserves onttrokken en gestort in de voorziening Subsidiecrediteuren.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking uit de voorziening subsidiecrediteuren voor 2016 bedraagt ruim € 44,8 miljoen. Dit betreft betalingen op subsidieverplichtingen ten laste van de voorziening van 2015 en ouder. Daarnaast is er € 1,9 miljoen vrijgevallen ten gunste van de rekening van lasten en baten.

Toelichting stand

Eind 2016 resteert er nog ruim € 109,3 miljoen aan subsidie verplichtingen in de voorziening subsidiecrediteuren.