Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (Bbv artikel 34, 35 en 52)

dienstjaar 2016

Omschrijving van de investeringen

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2015

Investeringen 2016

Desinvesteringen 2016

Bijdragen van derden 2016

Afwaarderingen 2016

Afschrijving 2016

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2016 (kolom 2+3-4)

Percentage van afschrijving

Afschrijvingen t/m 2015

Afschrijvingen t/m 2016 (kol 7+8)

Boekwaarde per 1-1-2016 (kol 2-10)

Boekwaarde per 31-12-2016 (kol 10+3-4-8)

Gemiddelde boekwaarde (kol 10+11):2

Toegerekende rentelasten

Totaal van de kapitaallasten (kolom 8+13)

Toelichting                                     productgroep/kostenplaats + rentepercentage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

IMMATERIËLE ACTIVA

a.

kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

1.

kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van

geldleningen en het saldo van agio en disagio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal a.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b.

kosten van onderzoek en ontwikkeling

Subtotaal b.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c.

bijdragen aan activa in eigendom van derden:

1.

Bijdrage aan activa (projecten) van derden

1.511.939,30

5.645.150,18

4.939.613,40

705.536,78

1.511.939,30

100

1.511.939,30

2.217.476,08

-

-

-

-

705.536,78

nummer 308 49

Subtotaal c.

1.511.939,30

1.511.939,30

1.511.939,30

2.217.476,08

-

-

-

-

705.536,78

-

Totaal immateriële activa

1.511.939,30

5.645.150,18

-

4.939.613,40

-

705.536,78

1.511.939,30

1.511.939,30

2.217.476,08

-

-

-

-

705.536,78

2.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

a.

Investeringen met een economisch nut

1.

Strategische grondaankopen

17.099.992,53

953.301,50

5.352.359,22

105.418,50

1,00-

12.595.517,31

260.933,01

260.932,01

16.839.059,52

65.791.339,96

41.315.199,74

-

1,00-

nummer 916 10, 916 99 (rente 0,00 %)

Overheveling van NIEGG naar strategische grondaankopen

53.456.755,66

53.456.755,66

2.

Gronden Wieringerrandmeer

25.829.351,54

4.590.939,64

253.938,40

20.984.473,50

5.091.833,89

5.091.833,89

20.737.517,65

15.892.639,61

18.315.078,63

-

-

nummer 916 10 (rente 0,00 %)

3.

Grond archeologisch depot te Castricum

1.308.715,00

1.308.715,00

-

-

1.308.715,00

1.308.715,00

1.308.715,00

21.070,31

21.070,31

nummer 838 02 (rente 1,61 %)

5.

PASO-gronden

19.029.099,37

451.091,00

452.893,54

18.125.114,83

-

-

19.029.099,37

18.125.114,83

18.577.107,10

-

-

nummer 916 10 (rente 0,00 %)

6.

Krediet Beheergrondbank Laag-Holland

1.635.821,98

82.214,60

1.553.607,38

-

-

1.635.821,98

1.553.607,38

1.594.714,68

-

-

nummer 916 10 (rente 0,00 %)

7.

BBL Gronden

11.587.129,72

936.654,03

10.650.475,69

-

-

11.587.129,72

10.650.475,69

11.118.802,71

Subtotaal gronden en terreinen

129.946.865,80

953.301,50

11.413.258,49

-

812.250,44

1,00-

65.217.903,71

-

5.352.766,90

5.352.765,90

124.594.098,90

113.321.892,47

92.229.617,86

21.070,31

21.069,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal woonruimten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Houtpleincomplex te Haarlem:

*Ondergrond kantorencomplex en winkelruimten

28.815.043,72

28.815.043,72

21.115.043,72

21.115.043,72

7.700.000,00

7.700.000,00

7.700.000,00

123.970,00

123.970,00

app.kosten (rente 1,61%)

8.

Een Nieuw Huis:

a. Renovatie Houtplein

41.079.202,86

1.643.168,11

39.436.034,75

4

3.286.336,11

4.929.504,22

37.792.866,75

36.149.698,64

36.971.282,69

846.642,37

2.489.810,48

app.kosten (rente 2,29%)

b. Nieuwbouw Dreef

13.936.735,46

557.469,42

13.379.266,04

4

557.469,42

1.114.938,84

13.379.266,04

12.821.796,62

13.100.531,33

300.002,17

857.471,59

app.kosten (rente 2,29%)

c. Parkeergarage Dreef

10.168.304,86

406.732,19

9.761.572,67

4

406.732,19

813.464,38

9.761.572,67

9.354.840,48

9.558.206,58

218.882,93

625.615,12

nummer 172 12 (rente 2,29%)

9.

Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen

18.474.681,67

1.847.468,17

16.627.213,50

10

12.932.277,19

14.779.745,36

5.542.404,48

3.694.936,31

4.618.670,40

171.352,67

2.018.820,84

apparaatskosten (rente 3,71%)

10.

Bouw en inrichting archeologisch depot te Castricum

11.154.215,01

278.855,31

10.875.359,70

2,5

278.855,31

11.154.215,01

10.875.359,70

11.014.787,36

77.103,51

355.958,82

nummer 838 02 (rente 0,7 %)

11.

Steunpunten voor dagelijks beheer

106.210,84

6.600,00

112.810,84

10

-

-

106.210,84

112.810,84

109.510,84

-

bouwrente 0,00%

Subtotaal bedrijfsgebouwen

123.734.394,42

6.600,00

-

-

-

4.733.693,20

119.007.301,22

38.297.858,63

43.031.551,83

85.436.535,79

80.709.442,59

83.072.989,19

1.737.953,65

6.471.646,85

Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal a. investeringen met een economisch nut

253.681.260,22

959.901,50

11.413.258,49

-

812.250,44

4.733.692,20

184.225.204,93

43.650.625,53

48.384.317,73

210.030.634,69

194.031.335,06

175.302.607,04

1.759.023,96

6.492.716,16

b.

Investeringen in openbare ruimte met een

maatschappelijk nut

(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken)

1.

Provinciale wegen

1.037.803.350,08

131.753.903,22

2.162.945,02

34.791.027,63

55.544.372,22

1.077.058.908,43

4

902.792.369,45

958.336.741,67

135.010.980,63

174.266.538,98

154.638.759,80

1.879.888,25

57.424.260,48

nummer 308 01,308 29,308 34 (N23) e.a.

2.

Vervangingsinvesteringen wegen

63.741.130,50

8.754.642,14

2.549.645,22

69.946.127,42

4

5.743.371,28

8.293.016,50

57.997.759,22

64.202.756,14

61.100.257,68

1.121.016,26

3.670.661,48

nummer 311 20

3.

Vervangingsinvesteringen vaarwegen

32.169.893,26

3.558.936,06

72.666,37

1.285.508,95

34.370.654,00

4

1.621.755,33

2.907.264,28

30.548.137,93

32.748.898,67

31.648.518,30

339.586,91

1.625.095,86

nummer 338 20

4.

Niet te activeren wegenprojecten

1.513.303,13

1.649.132,09

383.287,36

1.265.844,73

1.513.303,13

100

1.513.303,13

2.779.147,86

-

-

-

-

1.265.844,73

nummer 343 24

Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met

een maatschappelijk nut

1.135.227.676,97

145.716.613,51

2.235.611,39

35.174.314,99

-

60.645.371,12

1.182.888.992,98

911.670.799,19

972.316.170,31

223.556.877,78

271.218.193,79

247.387.535,78

3.340.491,43

63.985.862,55

Totaal materiële vaste activa

1.388.908.937,19

146.676.515,01

13.648.869,88

35.174.314,99

812.250,44

65.379.063,32

1.367.114.197,91

955.321.424,72

1.020.700.488,05

433.587.512,47

465.249.528,85

422.690.142,82

5.099.515,39

70.478.578,71

TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN

1.390.420.876,49

152.321.665,19

13.648.869,88

40.113.928,39

812.250,44

66.084.600,10

1.368.626.137,21

956.833.364,02

1.022.917.964,13

433.587.512,47

465.249.528,85

422.690.142,82

5.099.515,39

71.184.115,49

*)  Onder de  afschrijvingen zijn afschrijvingen ineens opgenomen voor een bedrag van: € 51.800.091,-

Doordat de NIEGG in 2016 in deze staat zijn opgenomen

sluit de boekwaarde per 1-1-2016 niet aan met de staat van 2015.

**) De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode m.u.v. de immateriële activa en de niet te activeren wegenprojecten waarbij afschrijving ineens heeft plaatsgevonden.