Staat van verstrekte overige langlopende geldleningen en uitzettingen (art. 36)

Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening en/of uitzetting (evt.maximum)

Datum en nummer   Besluit van Pro-vinciale Saten c.q. Gedeputeerde Staten

Rente   percen-  tage

Restant bedrag van de lening of uitzetting per 1 januari 2016

Bedrag van de in de loop van 2016 verstrekte leningen en uitzettingen

Bedrag van de rente of het rentebestanddeel

Bedrag van de aflossing of het aflossings-bestanddeel

Afschrijving wegens oninbaarheid

Restantbedrag van de lening of uitzetting per         31 december 2016

Laatste jaar afloss.

Bedrag van de lopende rente 2016

Leningen aan openbare lichamen

Gemeente Purmerend (1)

6.806.703,24

13-01-1997; 6

4,00

6.806.703,24

6.806.703,24

-

-

Gemeente Hollands Krroon (vh. Wieringen (2)

9.050,00

17-03-2008; 25

9.050,00

0,00

9.050,00

-

-

Gemeente Hollands Krron (vh. Wieringermeer (2)

9.050,00

17-03-2008; 25

9.050,00

8.880,82

169,18

0

BV.Zeggenschap Wieringerrandmeer (2)

18.000,00

17-03-2008; 25

18.000,00

17.811,61

188,39

0-

Regionale Uitvoeringsdienst NH Noord(3)

400.000,00

05-01-2016 734834/734842

var.

600.000,00

400.000,00

1.947,73

600.000,00

400.000,00

2019

1.107,73

Gemeente Uithoorn(4)

940.000,00

18-12-2012

940.000,00

-

940.000,00

-

31-12-2016

subtotaal:

8.182.803,24

8.382.803,24

400.000,00

1.947,73

8.373.395,67

9.407,57

400.000,00

Leningen aan deelnemingen

PolanenPark B.V. (5)

23.000.000,00

17-01-2006;502

0,951

17.261.255,69

32.868,25

15.379,81

17.294.123,94

-

2016

-

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (6)

750.000,00

begroting 2007

3,50

750.000,00

750.000,00

2019

-

Zeehaven IJmuiden N.V.(7)

635.000,00

GS 21-06-2011;33454

4,62

635.000,00

15.900,57

635.000,00

2021

5.386,19

Reg. Ontwikk.mij. voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (8)

13.606.700,00

17-02-03;22/27-11-06;111

3,50

11.086.095,46

0,00

11.086.095,46

div.

-

subtotaal:

37.991.700,00

29.732.351,15

32.868,25

31.280,38

17.294.123,94

-

12.471.095,46

Overige langlopende leningen

Nationaal Restauratiefonds NRF (9)

5.100.000,00

GS 21-06-2011;27350

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

2040

-

Stichting Streekrekening Texel(10)

1.500.000,00

GS 07-12-2010;65521

1.500.000,00

1.500.000,00

2042

-

CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap(11)

1.380.000,00

GS 2012-6149 20-03-2012

1.324.000,00

876.000,00

448.000,00

2020

St.Forteiland Pampus(12)

25.000,00

GS 339297-3339299

geen

25.000,00

0,00

25.000,00

1-12-2017

Stg. voorbereiding Pallas Reactor(13)

40.000.000,00

GS 309599/340912

1,5

8.500.000,00

6.618.417,81

210.835,93

15.118.417,81

2018

210.835,93

Villa Nieuwland(14)

122.502,00

226465/561131

2,6

122.502,00

3.185,05

122.502,00

22-5-2025

Collectief Agrarisch Natuurbeheer(15)

850.000,00

GS 2015-184

0,00

210.000,00

616,81

210.000,00

2022

616,81

Gemeente Velsen (17)

3.000.000,00

25-05-2010;43

-

1.481.825,00

1.002.000,00

479.825,00

2031

subtotaal:

51.977.502,00

16.571.502,00

8.310.242,81

214.637,79

1.878.000,00

-

23.003.744,81

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar en langer

BNG FIDO Optimaal Select Meewind (16)

2.500.000,00

09-12-2008;59991

2.500.000,00

-

2.500.000,00

2034

-

subtotaal:

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Totaal

100.652.005,24

57.186.656,39

8.743.111,06

247.865,90

27.545.519,61

9.407,57

38.374.840,27

216.838,92

(1) Betreft een in 1977 verstrekte lening aan de gemeente Purmerend ten behoeve van de Stadsverwarming Purmerend met een looptijd tot 31-12-2019. Jaarlijks werd de rente bijgeschreven op de leningschuld. Op grond van het BBV dienen leningen tegen nominale waarde te worden opgenomen. Aangezien het niet aannemelijk is dat de bijgeschreven rente kan worden geind, is de bijgeschreven rente in 2005 afgeboekt ten laste van de destijds hiervoor in het leven geroepen Voorziening Stadsverwarming Purmerend. De jaarlijkse gederfde rente is ten laste van productgroep 720 gebracht. Op 16 september 2016 heeft de gemeente de gehele lening vervroegd afgelost.
(2) Voor de oprichting van de Grondexploitatiemaatschappij Wieringerrandmeer was t.b.v. de gemeente Wieringen en de gemeente Wieringermeer (thans Hollands Kroon) € 9.050,- gestort in de BV. Zeggenschap Wieringerrandmeer en de BV. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer en door de provincie € 18.000,-- in Wieringerrandmeer Beheer BV. Deze ten behoeve van het Wieringerrandmeer opgerichte vennootschappen zijn in 2016 geliquideerd.
(3) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 26 februari 2013, nr. 151300 hebben besloten aan Geldnemer een rentedragende lening te verstrekken t.b.v. de inrichtingsfase van de RUD Noord-Holland Noord. Deze lening is in 2016 afgelost. Op 5 januari 2016 is een nieuwe lening van € 400.000 euro verstrekt bij wijze van voorfinanciering van de overdracht van de VTH-plustaken (en 35,5 FTE) van PNH naar de RUD NHN. Het gaat om kosten die de RUD vooraf moet maken om het overdrachtsproces te kunnen realiseren en aanpassing in de RUD-organisatie te kunnen doen.t.b.v. de inrichtingsfase van de RUD Noord-Holland Noord.
(4) Betreft een subsidie in de vorm van een renteloze lening van € 940.000,- aan de gemeente Uithoorn voor het project "Ruimte voor Ruimte Uithoornse Polder". Deze lening is 28-12-2016 geheel afgelost.
(5) Betreft een door GS verstrekt kredietfaciliteit tot maximaal € 23 mln. met een looptijd van 10 jaar voor het aankopen, ontwikkelen, uitgeven en beheren van bedrijventerreinen conform de doelstelling opgenomen in de statuten van PolanenPark B.V. (voorheen Rottepolderpark B.V.). Provinciale Staten hebben bij besluit van 27 februari 2006 (voordracht 9) het max. bedrag beschikbaar gesteld en zijn akkoord gegaan met uitvoering door GS. In 2016 is deze lening geheel afgelost.
(6) Betreft een door GS verstrekte lening tot maximaal € 750.000,- met een looptijd van 10 jaar voor het oprichten van het Participatiefonds van het Ontwikkelingsbedrijf NHN dat zich richt op jonge innovatieve bedrijven en er op gericht is de economie en de werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland te versterken. Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de begroting 2007 het max. bedrag beschikbaar gesteld.
(7) Aan Zeehaven IJmuiden is in 2011 een rentedragende lening verstrekt, welke dient tot aflossing van een schuld van IJmuider Delta BV aan een dochter van Regionale Ontwikkelingsmij. voor het Noordzeekanaalgebied NV.(RON). De leningovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar.
(8) Betreft een door PS verstrekt kredietfaciliteit tot maximaal € 13.606.700,- voor de financiering van projecten die de RON (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. ) initiëert c.q. in participeert. Bij besluit van PS van 13-2-2003; nr.22 is een leenfaciliteit van € 6,8 mln. beschikbaar gesteld. Bij besluit van 27-11-2006; nr.111 is de faciliteit verhoogd met €  6.806.700,-. De gemeente Amsterdam heeft dezelfde faciliteit beschikbaar gesteld. Bij besluit nummer 64 is op 11 juli 2011 ingestemd met het Convenant Doorstart RON en alle daarbij behorende documentatie. Uitvloeisel van het Convenant doorstart RON is dat de aan de RON verstrekte kredieten in 2012 over zijn gegaan naar de Provincie en de gemeente Amsterdam gezamenlijk en omgezet zijn in een achtergestelde renteloze lening. In 2013 heeft de gemeente Amsterdam haar aandeel in de RON plus voornoemde lening ingebracht in Havenbedrijf Amsterdam N.V. bij de verzelfstandiging van haar havenbedrijf. In november 2016 is het gedeelte van voornoemde gezamenlijke lening van het Havenbedrijf Amsterdam N.V. afgelost door de RON onder de voorwaarde dat het Havenbedrijf Amsterdam N.V. de gelden zal aanwenden voor de aanleg van een kade op Hoogtij. Het gevolg van de aflossing is dat er een nieuwe achtergestelde leningsovereenkomst is gesloten tussen de provincie Noord-Holland en de RON en dat de provincie een tweede recht van hypotheek heeft verkregen op de Hoogtij gronden. De hoogte van de lening ultimo 2016 bedraagt € 11.086.095.
(9) Het gaat om een renteloze lening van in totaal € 5.100.000,- aan het Nationaal Restauratiefonds (NRF), waarvan de betaling in 4 termijnen plaats heeft gevonden. Het NRF gaat uit het fonds hypothecaire leningen verstrekken voor de restauratie van provinciale monumenten en stolpboerderijen.
(10) Aan de Stichting Streekrekening Texel is is een renteloze lening met een looptijd van 30 jaar verstrekt ten behoeve van het beheer van de Hoge Berg te Texel.
(11) De provincie Noord-Holland ondersteunt initiatieven voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).  Er worden renteloze leningen in de planontwikkelingsfase verstrekt voor de kosten voor het opstellen van een Programma van Eisen, een Voorlopig en Definitief Ontwerp en een bestek van de te realiseren woningen. Door aflossing van dit uitgeleende geld vloeit dit terug in het provinciale fonds en is dan opnieuw beschikbaar voor andere CPO projecten (een zogenaamd Revolverend Fonds). Een specificatie van de uitstaande leningen is op de sector Financiën aanwezig.
(12) Betreft een subsidie in de vorm van een renteloze lening van €25.000,- aan de Stichting Forteiland Pampus voor de exploitatie van het jaar 2014 van het bezoekerscentrum Pampus. Deze lening zal 01-12-2017 worden afgelost.
(13) Betreft een een subsidie in de vorm van een rentedragende geldlening aan de stichting voor de activiteiten in de voorbereidingsfase van de Pallas-reactor. De stichting is over het uitbetaalde bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per jaar te berekenen over 365 dagen; de rentetermijnen vervallen jaarlijks per 1 januari en worden bijgeschreven op de hoofdsom van de uitbetaalde bedragen. De stichting is gerechtigd het uitbetaalde bedrag geheel of gedeeltelijk af te lossen. De stichting lost het uitbetaalde bedrag inclusief de bijgeschreven rente in zijn geheel af binnen zes maanden nadat de stichting financiering voor de bouw van een hoge flux reactor heeft aangetrokken, doch uiterlijk op 1 januari 2019.
(14) Betreft een lening t.b.v. een uitgestelde betaling door geldnemer naar aanleiding van de verkoop van de Wierschuur in het kader van  het herontwikkelingsplan Wieringerrandmeer.
(15) Betreft een subsidie in de vorm van een lening waarmee de recent opgerichte gecertificeerde agrarische collectieven in staat kunnen worden gesteld een bijdrage te verlenen aan agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer in Noord-Holland. Deze lening zal in 2022 worden afgelost.
(16) Betreft een investering in het hoofdsomgarantie product BNG Fido Optimaalselect Meewind, zijnde een participatiefonds voor duurzame energieprojecten. GS hebben besloten tot deze duurzame belegging bij besluit van 9 december 2008; nr.59991. De looptijd bedraagt 25 jaar en de uitkering incl. rendement zal uiterlijk op 31-3-2034 plaatsvinden. GS hebben op 22 november 2016 besloten tot afkoop van deze investering.
(17) Betreft de voorfinanciering in de vorm van een lening door de provincie Noord-Holland van maximaal 3 miljoen Euro aan de gemeente Velsen inzake hun  bijdrage voor het project HOV Velsen. Vanaf het eerste jaar na afronding van het project zal het resterende bedrag in de resterende looptijd rentedragend en annuïtair worden afgelost.