Onderdeel van beleidsdoel: Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Subtotaal lasten00000-0
Subtotaal baten00000-0
Saldo van baten en lasten00000-0
Storting reserves20.7248.35733.27637.811-4.535-148.341
Onttrekking reserves-71.042-45.498-108.983-60.919-48.06444-53.655
Resultaat-50.319-37.142-75.707-23.108-52.59969-45.314

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

De stortingen in de reserve TWIN-H zijn € 2,2 miljoen hoger doordat bijdragen van de gemeente Velsen aan het HOV-project Haarlem IJmuiden aan het TWIN-H-budget voor dit project is toegevoegd (€ 2,2 miljoen, hogere stortingen, neutraal).

Onttrekking reserves

EXIN-H OV-infrastructuur
In 2016 is aan EXIN-H projecten OV minder aan directe lasten besteed door:

 • De HOV-tunnel Schipholweg is zoals gepland eind 2016 gerealiseerd en de afrekening wordt in 2017 geëffectueerd (€ 836.000);
 • Bij de doorstromingsmaatregelen OV zijn de lasten voor OV Projecten gemeenten door een gewijzigde scope (vervallen fietskluizen) lager uitgevallen dan begroot (€ 295.000).

( € 1,1 miljoen, reserve EXIN-H, minder besteed, neutraal)
In 2016 is aan EXIN-H projecten OV minder besteed door:

 • Doorstromingsmaatregelen, deelproject Alkmaar Nieuwe Schemerweg: de risicoreservering voor het project is vrijgevallen (€490.000);
 • HOV A9 Haarlem-Schiphol/Zuidas. Door hogere bijdrage Vervoersregio Amsterdam (vRA) is de eerdere provinciale bijdrage (EXIN-H) weer teruggeboekt  (€ 261.000);
 • Overige projecten (€ 34.000).

(€ 785.000, reserve EXIN-H, minder besteed, neutraal)
In 2016 is aan EXIN-H projecten OV minder besteed door:

 • Verkeersmanagementonderzoek. De uitgaven van verkeersmanagementonderzoek zijn er op gericht om door middel van Verkeersmanagement het Openbaar Vervoer een zo goed mogelijke regelmaat en doorstroming over provinciale en gemeentelijke wegen te geven. Daarbij is een grote afhankelijkheid van de medewerking van gemeentelijke wegbeheerders. De voorbereidingen kosten meer tijd dan voorzien. Het kasritme is daarom gewijzigd en verschuift naar 2017 e.v. (€ 137.000);
 • Overige projecten (€ 87.000, minder besteed).

(€ 224.000, reserve EXIN-H, minder besteed, neutraal).
Er zijn lagere bestedingen EXIN-H projecten openbaar vervoer. Dit heeft de volgende oorzaken:

 • € 1,4 miljoen aan teruggestorte middelen van gesubsidieerde projecten, Zo is subsidie het project vrije busbaan Diemer-polderweg lager vastgesteld (€ 631.000) en is subsidie voor uitvoering haltevoorziening Hilversum ingetrokken (€ 348.000);
 • Het nog niet aangaan van verplichtingen voor Busvoorzieningen A1 voor € 1,5 miljoen door dat de subsidieaanvraag door RWS  is vertraagd. Het project staat nu in 2017op de lijst buiten Uitvoeringsregeling;
 • Uitvoering programma Wayfinding voor € 236.000. Het project Wayfinding is goedkoper uitgevoerd dan oorspronkelijk geraamd. Alle geraamde activiteiten zijn uitgevoerd.
 • Uitvoeringsagenda Doorstromingsmaatregelen (€ 1,5 miljoen). De uitvoering van de agenda is vertraagd Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten (tussen gemeenten en provincie) duurt langer dan verwacht vanwege discussies over vastlegging van de wijze van samenwerking en subsidiëring tussen partijen. Dit betekent dat in aanloop tot realisatie van projecten uit de Uitvoeringsagenda meer tijd in voorbereiding is gaan zitten dan aanvankelijk ingeschat. Daarnaast hebben in de 2e helft van 2016 diverse personele wisselingen binnen het provinciale team Uitvoeringsagenda plaatsgevonden, waardoor nieuwe collega’s ingewerkt moesten worden.. In 2016 zijn 2 projecten (gemeente Haarlem) uitgevoerd van de Uitvoeringsagenda. Hiervoor moet de gemeente nog een aanvraag tot subsidie indienen bij de provincie. Uitvoering heeft eerder plaatsgevonden omdat werk-met-werk gemaakt kon worden. .

(€ 4,6 miljoen, reserve EXIN-H. minder besteed, neutraal).
In 2016 is er aan EXIN-H projecten OV minder besteed door:

 • Wayfinding   (€ 430.000);
 • HOV Haarlem-Schiphol / Zuidas  A9. Dit project betreft het knooppunt Schiphol en wordt uitgevoerd door Schiphol. Uit de EXIN-H draagt de provincie hier € 295.000 aan bij. Na oplevering door Schiphol wordt het provinciale deel van de infrastructuur overgedragen aan de provincie Noord-Holland. Voorwaarde voor de bijdrage van de provincie is dat eerst de afspraken over de overdracht van het provinciale deel van de infrastructuur worden vastgelegd in een overeenkomst. De overeenkomst ligt klaar en wordt getekend als het project definitief is opgeleverd. De oplevering heeft nog niet plaatsgevonden, Daarom is het bedrag van € 295.000 nog niet overgemaakt aan Schiphol. Definitieve oplevering wordt begin 2017 verwacht.

(€ 295.000; reserve EXIN-H; minder besteed, neutraal)
TWIN-H Weginfrastructuur
In 2016 is aan opdrachten TWIN-H projecten weginfrastructuur minder besteed door:

 • Aansluiting A8-A9 door verschuiving van kosten naar 2017 omdat in 2016 geleverde prestaties in januari 2017 worden betaald (€ 121.000);
 • Bij de N242 Koelmaanstraat-Bestevaerstraat Alkmaar heeft gemeente Alkmaar uitstel gevraagd voor de financiële verantwoording en accountantsverklaring van het project waardoor het laatste deel van de subsidie en/of opdracht niet kan worden betaald  (€ 147.000);
 • In 2016 is minder besteed aan TWIN-H projecten Weginfrastructuur dan begroot. De reden hiervoor is dat de beoogde aframing van de uitgaven in 2016 voor project N241 (€10 miljoen) niet als af- maar als bijraming is verwerkt (€ 20,0 miljoen, reserve TWIN-H, minder besteed, neutraal);

In 2016 is aan overdrachten TWIN-H projecten Weginfrastructuur minder besteed is. De reden hiervan is dat de subsidieaanvraag van de gemeente Heiloo voor het project Aansluiting A9 Heiloo niet in 2016 is ingediend (€ 12,1 miljoen).
Voor mobiliteitsbevordering is in 2016 uit de Reserve Organisatieveranderingen € 140.000 minder uitgegeven dan begroot, de redenen hiervoor zijn dat:
- Twee begrote mobiliteit bevorderende maatregelen niet in 2016 maar per 1 januari 2017 zijn uitgevoerd, waardoor de kosten in 2017 geboekt zullen worden;
- Het aantal aangewezen medewerkers sneller is afgenomen dan voorzien;
- Minder mobiliteit bevorderende opleidingen ten laste zijn gekomen van de Reserve Organisatieveranderingen dan was voorzien, omdat er voldoende ruimte binnen het OTV budget beschikbaar was.
Voor de begeleiding van transitieprocessen is minder uitgegeven dan begroot omdat enkele geplande activiteiten qua uitvoering van 2016 naar 2017 verschoven zijn, waardoor de kosten pas in 2017 gemaakt zullen worden (minder onttrokken reserve Organisatieveranderingen, € 231.000, neutraal).