Onderdeel van beleidsdoel: Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten2.2033593.3402.2321.109331.372
Directe lasten-151.084796-5311.3271679.774
Kapitaallasten63562662662600407
Overdrachten3514217400-383-2.25142
Subtotaal lasten3.1742.1114.7792.7262.0534311.595
Subtotaal baten-320.927-404.137-425.393-439.05313.660-3-386.349
Saldo van baten en lasten-317.753-402.026-420.614-436.32715.713-4-374.754
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat-317.753-402.026-420.614-436.32715.713-4-374.754

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Na de decentralisatie van DLG-taken naar de provincies heeft de Provincie Noord-Holland een overeenkomst gesloten met de provincie Flevoland voor het leveren van capaciteit.  In de begroting zijn een deel van deze kosten onder operationeel doel 6.2.1 opgenomen. In de realisatie zijn de kosten volledig verantwoord onder operationeel doel 8.1.1, waar ook de gerealiseerde opbrengsten van dit contract zijn vermeld (meer besteed, € 593.000, neutraal).
In de begroting zijn bij de laatste begrotingswijziging een aantal mutaties op de totale apparaatskosten goedgekeurd. Deze mutaties zijn toen niet verdeeld over de afzonderlijke begrotingsprogramma’s en operationele doelen.  In de jaarrekening zijn de totale apparaatskosten wel volledig verdeeld over de programma’s en operationele doelen (minder besteed, € 1,7 miljoen, neutraal).

Directe lasten

Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 110.000, neutraal).
Afrekenverschillen met betrekking tot voorgaande jaren ( minder besteed, € 1,1 miljoen voordeel).

Kapitaallasten

Overdrachten

Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 110.000, neutraal).
In 2016 is voor € 253.000 aan PWN vergoed voor niet in aftrek te brengen omzetbelasting op landgoederen (hogere lasten,  € 253.000 neutraal).

Baten

Op basis van de decembercirculaire van het provinciefonds is de Algemene Uitkering (AU) toegenomen met € 15.000 ten opzichte van de septembercirculaire. Dit wordt verklaard door een uitkering voor de implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). Het in 2016 toegevoegde bedrag dient voor eenmalige kosten (zoals trainingen) en voor structurele kosten voor 2016 en 2017 (meer baten, € 15.000, voordeel).
Verder zijn in de decembercirculaire een aantal decentralisatie uitkeringen (DU's) ontvangen. Het gaat hierbij om de volgende DU's:

  • DU OV Saal: De provincie ontvangt een bijdrage van € 9,06 miljoen in het kader van de verbetering van het treinverkeer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad op middellange termijn. Dit geld is gestort in de reserve Infrastructuur (meer baten, € 9,06 miljoen, neutraal);
  • DU Natuur DLG: In 2014 hebben het ministerie van Economische Zaken en de provincies afspraken gemaakt over een bijdrage € 13,116 miljoen van de provincies in de transitiekosten van het EZ-agentschap Dienst Landelijk Gebied. Voor de provincie Noord-Holland bedraagt deze bijdrage € 1,185 miljoen. De bijdrage is neutraal met een lagere storting in de reserve Groen (minder baten, € 13,116 miljoen, neutraal);
  • DU Hydrologische maatregelen: Voor het uitvoeren van hydrologische maatregelen ontvangt de provincie € 579.000. Dit is neutraal met de storting van dit bedrag in de reserve Groen (maar baten, € 579.000, neutraal);
  • DU MKB Innovatiestimulering topsectoren: De provincie heeft een bedrag van € 908.000 ontvangen ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering topsectoren. Dit bedrag is neutraal met de storting hiervan in de reserve Werkgelegenheid en economie (meer baten, € 908.000, neutraal);
  • DU Weidevogels: De provincie ontvangt een bedrag van € 150.000 voor het uitvoeren van pilotprojecten weidevogels met als doel het vergroten en verspreiden van kennis rondom het behoud van weidevogels. Dit geld valt in 2016 vrij en in de algemene middelen en zal in 2017 geclaimd worden uit de algemene middelen (meer baten, € 150.000, voordeel);
  • DU Natuur: De provincie ontvangt een extra uitkering van € 614.000 voor Natuur. Dit bedrag wordt ontvangen voor de transitieperiode Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, voor de transitie naar een collectief beheer door kleine natuurbeheerders en in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Van het bedrag van € 614.000 zal € 187.000 gestort worden in de reserve Groen. Het restant van de middelen ad € 427.000 valt vrij in 2016 en zal in 2017 geclaimd worden uit de algemene middelen (meer baten, € 187.000, neutraal), (meer baten, € 427.000, voordeel).

Motorrijtuigenbelasting: Uit de halfjaarlijkse gewichtsuitdraai opcenten-plichtige voertuigen per 4 januari 2017 blijkt dat er een toename is van 17.000 auto’s ten opzichte van de situatie per 1 januari 2016. Dit komt neer op een autonome groei van ca. 1,5% in 2016, ofwel een meeropbrengst van circa € 3 miljoen op jaarbasis. Een ontwikkeling die verband houdt met verbeterde economische omstandigheden. In de primaire begroting voor 2016 werd oorspronkelijk een opbrengst van € 190 miljoen geraamd voor 2016. De raming 2016 werd, onder andere vanwege de volumegroei, bij Zomernota 2016 bijgeraamd tot € 195,4 miljoen. Over 2016 is uiteindelijk € 194.262.678 aan opcenten ontvangen (minder baten, € 1,14 miljoen, negatief).
Het renteresultaat is in 2016 uitgekomen op € 7.130.000. Dit is een afname van € 359.000 ten opzichte van de begroting 2016. Het aandeel van de intern doorberekende rente in het geheel bedraagt een afname van € 535.000. Dit heeft geen invloed op het resultaat ultimo 2016 omdat dit neutraal is met lagere rentelasten op de programma's. Het restant van € 176.000 wordt verklaard door hogere rentebaten op verstrekte langlopende leningen en rente van verstrekt kasgeld en van in rekening courant uitstaande gelden (meer baten, € 176.000, voordeel).
Nog niet betaalde maar al wel verleende subsidies zijn in de voorziening subsidiecrediteuren gestort. In 2016 hoeft (op basis van de eindafrekening) uiteindelijk minder betaald te worden dan in eerste instatie is begroot. Hierdoor kan een deel van het geld uit de voorziening vrijvallen (meer baten, € 1.027.000, voordeel).
Uit de voorziening Financiële risico's valt een bedrag van € 50.000 vrij omdat het eigen vermogen van de RON minder negatief is uitgevallen dan voorheen rekening mee werd gehouden (meer baten,  € 50.000 voordeel).
De afrekeningsverschillen zijn € 1,6 miljoen hoger uitgevallen (meer baten, € 1,6 miljoen, voordeel).
8.1.1 Op doorschuif BTW is minder resultaat behaald.Enerzijds wordt dit veroorzaakt door het feit dat voor € 62.000 meer doorschuif BTW is ontvangen dan geraamd. Anderzijds door het effect dat aan PWN een bedrag van € 254.000 is vergoed voor niet compensabele BTW inzake natuurbeheer landgoederen (minder baten, € 192.000, nadeel).

Storting reserves

Onttrekking reserves

In de reserve Huisvesting was € 350.000 begroot voor de betaling aan de Gemeente Haarlem voor de aansluiting van de weg voor de Dreef. De Gemeente Haarlem kon moeilijk overeenstemming binnen de Gemeente krijgen over de aansluiting waardoor een besluit op zich liet wachten. Eind 2016 is hierover toch overeenstemming bereikt. We verwachten de bijdrage in 2017 aan de Gemeente Haarlem te zullen overmaken (lagere onttrekking reserve Huisvesting, € 350.000, neutraal).