Onderdeel van beleidsdoel: Overige subproducten

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten715001-1-57.812
Directe lasten-2300-1919-0
Kapitaallasten00000-0
Overdrachten-2.4970-25-155130-5190
Subtotaal lasten-2.45050-25-173148-59157.812
Subtotaal baten2.21500-11-0
Saldo van baten en lasten-23550-25-174149-59657.812
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat-23550-25-174149-59657.812

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves