Onderdeel van beleidsdoel: Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten9985110011010013
Directe lasten810000-0
Overdrachten1500000-0
Subtotaal lasten32985110011010013
Subtotaal baten00000-0
Saldo van baten en lasten32985110011010013
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat32985110011010013

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Voor dit OD waren in 2016 geen middelen ter beschikking gesteld waardoor hiervoor geen capaciteit is ingezet. (minder besteed,
€ 110.000, voordeel).

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves