Onderdeel van beleidsdoel: Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

7.3.1.01                   Uitvoeren van het programma Cultuur en Economie

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Uitvoering afgerond van 1 regionaal beeldverhaal
- 1 cultuur-toeristisch project ontwikkeld
- Aan CultureBase voor ontsluiting van cultureel-toeristisch aanbod door Uitwaaier en Uit-in-Noord-Holland subsidie verstrekt


- Conform.

- 3 cultuurtoeristische projecten ontwikkeld.
- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

- Het betrof hier het regionale beeldverhaal "Buitenplaatsen in beeld".
- Via de Holland Call zijn verschillende cultuur-toeristische projecten ontwikkeld. Het betreft hier de projecten "Rauw aan Zee; onze muren vertellen verhalen", "De Tweede Wereldoorlog in Noord-Holland" en "1 Kans om 3 UNESCO Werelderfgoederen te beleven".

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"
Cultuurbeleid 2013-2016 "De Waarde van Cultuur"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten41042344723521247141
Directe lasten20720020017921110
Overdrachten1.031607470470000
Subtotaal lasten1.6481.2301.11788423321141
Subtotaal baten00000-0
Saldo van baten en lasten1.6481.2301.11788423321141
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat1.6481.2301.11788423321141

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Op dit OD is in 2016 minder personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Een deel van de voor dit OD geraamde capaciteit is  bij OD 7.4.1. gerealiseerd (minder besteed, € 212.000, voordeel).

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves