Onderdeel van beleidsdoel: Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

7.2.2.01                   Uitvoeren van het programma Cultuur en Ruimte

- Eén onderdeel van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie in een praktijkgerichte handleiding uitgewerkt.

- In het kader van de herijking provinciale monumentenlijst alle te herijken monumenten in procedure gebracht.
- Subsidie aan de Monumentenwacht Noord-Holland verstrekt ten behoeve van inspecties van monumenten.
- Subsidie aan CultuurCompagnie NH verstrekt, o.a. ten behoeve van het Steunpunt monumentenzorg & archeologie en het programma Herbestemd!
- Eén publieksproject cultuur en ruimte uitgevoerd.
- Fonds voor herbestemming cultureel erfgoed ingesteld.

- Nog geen onderdeel van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie in een praktijkgerichte handleiding uitgewerkt.
- In het kader van de herijking provinciale monumentenlijst 80% van de te herijken monumenten in procedure gebracht.
- Conform.- Conform.
- 3 publieksprojecten cultuur en ruimte uitgevoerd.

- Gestart met de instelling van het Fonds voor herbestemming cultureel erfgoed.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

- Het onderzoek "Kans voor de Stolpboerderij" is uitgevoerd als input voor het nieuwe cultuurbeleid en de actualisatie van de Leidraad. De actualisatie van de Leidraad zelf is naar verwachting in het voorjaar van 2017 gereed.
-Tegelijkertijd met de herijking is ook de actualisatie van de provinciale monumentenlijst opgepakt waardoor de looptijd van het project herijking is verlengd.
- Uitgevoerd zijn o.a. de projecten "100 jaar droge voeten" en "Holland Route".
- De werkzaamheden voor de instelling van het Fonds herbestemming vergen meer tijd dan verwacht als gevolg van de omvorming van het bestaande Noord-Hollands Fond voor Monumenten en regeling met betrekking tot staatssteun.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"
Cultuurbeleid 2013-2016 "De Waarde van Cultuur"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten339238374133619798
Directe lasten41369256738817932442
Overdrachten1.2401.1071.2271.271-44-41.004
Subtotaal lasten1.9922.0372.1681.671497231.544
Subtotaal baten-220000-0
Saldo van baten en lasten1.9712.0372.1681.671497231.544
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat1.9712.0372.1681.671497231.544

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Op dit OD is in 2016 minder personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Dit is deels is te verklaren doordat als gevolg van eerdere bezuinigingen de publieksprojecten afgebouwd zijn, waardoor hiervoor minder inzet nodig was. Daarnaast is er sprake van een verschuiving van de inzet voor dit OD naar OD 7.4.1. (minder besteed, € 361.000, voordeel).

Directe lasten

Lagere besteding uit de begrotingspost Draagvlak behoud Erfgoed (minder lasten, € 179.000, voordelig) omdat:
- de Actualisatie van de Monumentenmonitor en de ontwikkeling van de leegstandsmonitor zijn doorgeschoven naar 2017 en
- er budget was gereserveerd voor de Actualisatie van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, deze kosten zijn deels verantwoord onder de uitvoeringskosten structuurvisieprojecten.

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves