Onderdeel van beleidsdoel: Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

7.2.1.01                   Uitvoeren van het programma Cultuur en Ruimte

- Via subsidie 10 restauratieprojecten van rijksmonumenten gestart.
- Via subsidie 10 provinciaal beschermde monumenten in goede staat gebracht.
- 5 archeologische onderzoeken publieksvriendelijk gemaakt.
- Uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2014-2016.

- Via subsidie 46 restauratieprojecten van rijksmonumenten gestart.
- Via subsidie 18 provinciaal beschermde monumenten in goede staat gebracht
- 2 archeologische onderzoeken publieksvriendelijk gemaakt.
- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

- De aangevraagde subsidiebedragen waren lager dan de maximale bedragen die beschikbaar zijn per subsidie. Hierdoor is het mogelijk geweest een groter aantal subsidies te verstrekken. Het totaal aantal aanvragers bedroeg 68.
- Er zijn 2 restauratiesubsidies verstrekt en 16 onderhoudssubsidies. Aangezien de aanvragen voor onderhoudssubsidie groter waren dan verwacht, is het subsidieplafond halverwege het jaar zelfs verhoogd.
- Er zijn 2 publicaties gemaakt "Kennemerland in de bronstijd" en "Slot Purmerstein". De overige 3 publicaties komen begin 2017 uit.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: Geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: Geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: Geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"
Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2014-2016
Cultuurbeleid 2013-2016 "De Waarde van Cultuur"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten2.2313.2972.4691.82064926915
Directe lasten9598561.4111.096315221.289
Kapitaallasten2137838637792279
Overdrachten4.4719.75414.35211.9982.354165.643
Subtotaal lasten7.68214.28518.61815.2913.327188.126
Subtotaal baten00-90-90000
Saldo van baten en lasten7.68214.28518.52815.2013.327188.126
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat7.68214.28518.52815.2013.327188.126

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

In 2016 is op dit OD minder personele inzet gerealiseerd dan voor dit jaar is geraamd. Dit wordt grotendeels verklaard door de inzet voor van Huis van Hilde geraamde capaciteit die in 2016 uit programmamiddelen is gedekt (minder besteed, € 649.000 voordeel).

Directe lasten

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 166.000, neutraal).
Een klein deel van de coalitieakkoordmiddelen 2015-2019 voor onderwaterarcheologie wordt doorgeschoven voor de uitvoering van opdrachten in 2017 met de UI (minder besteed, € 51.000, Uitgestelde Intentie, voordelig).
Overige verschillen elk kleiner dan € 100.000 (minder besteed, € 98.000, neutraal)

Kapitaallasten

Overdrachten

In 2016 heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de inzet van de coalitieakkoord middelen 2015-2019 voor Herbestemming (minder besteed uit Reserve Monumenten, € 1,5 miljoen, neutraal).
De subsidie aanvraag van het Fort bij Lieburg is in voorbereiding en de verlening  uit  incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de Stelling van Amsterdam wordt doorgeschoven naar 2017 (minder besteed, € 776.000, Uitgestelde Intentie, voordelig).
De subsidieverlening voor de Wierdijk wordt doorgeschoven naar 2017 (minder besteed uit Reserve Monumenten, € 330.000, neutraal).
Een klein deel van de coalitieakkoordmiddelen voor onderwaterarcheologie wordt doorgeschoven voor de uitvoering van opdrachten in 2017 met de UI (minder besteed, € 20.000,  Uitgestelde Intentie, voordelig).
De subsidieverlening aan Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo is  afgewikkeld terwijl daar in de kasraming geen rekening mee was gehouden (meer besteed uit Reserve Werkgelegenheid en Economie, € 100.000, neutraal).

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen directe lasten en
overdrachten (meer besteed, € 166.000, neutraal).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves