Onderdeel van beleidsdoel: Welzijn faciliteren en stimuleren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

7.1.2.01                   Subsidie verlenen aan Sportservice NH

- Sportservice Noord-Holland voor de kennisfunctie sport gesubsidieerd.

- Conform.

7.1.2.02                   Subsidiëren van Netwerken Vitalisering Platteland

- Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland en Platform Dorpshuizen Noord-Holland gesubsidieerd.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei" .

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten8241.10191165126029167
Directe lasten4220017-17-0
Overdrachten3.336185202-261463229180
Subtotaal lasten4.5821.2861.11340770663347
Subtotaal baten00000-0
Saldo van baten en lasten4.5821.2861.11340770663347
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat4.5821.2861.11340770663347

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Op dit OD is in 2016 minder personele inzet gepleegd dan was geraamd omdat onder meer de afhandeling van subsidies jeugdzorg minder inzet heeft gevraagd dan was ingeschat ( minder besteed, € 260.000, voordeel).

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Afrekenverschillen met betrekking tot voorgaande jaren ( minder besteed, € 463.000, neutraal).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves