Onderdeel van beleidsdoel: Welzijn faciliteren en stimuleren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten1285140141000
Overdrachten8800000-0
Subtotaal lasten89285140141000
Subtotaal baten00000-0
Saldo van baten en lasten89285140141000
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat89285140141000

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves