Onderdeel van beleidsdoel: Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

7.4.1.01                   Uitvoeren van het programma Culturele Infrastructuur

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Cultuur opgenomen in de MRA-agenda
- Subsidie verstrekt aan Probiblio voor ondersteuning provinciaal netwerk (basis)bibliotheken
- Subsidie verstrekt aan Plein C voor coördinatie uitvoeren van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit
- Subsidie verstrekt aan twee jeugdtheatergezelschappen
- Subsidie verstrekt aan Oneindig Noord-Holland


- Conform.

- Conform.


- Conform.- Conform.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: Geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

MRA = Metropool Regio Amsterdam

Extra informatie voor kaderstelling of controle: Geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

Coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor Groei"
Cultuurbeleid 2013-2106 "De Waarde van Cultuur"

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten407477524871-347-66186
Directe lasten1029114181339491
Overdrachten4.5633.4493.5283.37914943.040
Subtotaal lasten5.0724.0174.1934.259-66-23.317
Subtotaal baten00000-0
Saldo van baten en lasten5.0724.0174.1934.259-66-23.317
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat5.0724.0174.1934.259-66-23.317

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Op dit OD is in 2016 meer personele inzet gerealiseerd dan was geraamd.  Dit wordt deels veroorzaakt doordat subsidie-verstrekking en afwikkeling hiervan met partijen meer personele inzet heeft gevraagd. Hiervoor zijn deels op OD 7.2.2 en OD 7.3.1 geraamde uren ingezet. (meer besteed, € 347.000, nadeel).

Directe lasten

Het budget voor Culturele Infrastructuur is bestemd voor regionale samenwerkingsprojecten bij gemeenten. Besteding is dus afhankelijk van het feit of gemeenten op het gebied van culturele infrastructuur willen samenwerking. Dit is in 2016 beperkt gebleven tot de regio West-Friesland (minder besteed, € 130.000, voordelig).

Kapitaallasten

Overdrachten

De subsidieverlening aan stichting Probiblio is conform de bezuinigingsmaatregel uit voorgaande jaren verlaagd naar € 2,4 miljoen (minder besteed, € 150.000, voordelig).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves