Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

5.2.3.01                   Stimuleren regionale promotionele samenwerking

- Promotionele activiteiten in  de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord ondersteund.

- Conform.

5.2.3.02                   Aanjagen van regionale ruimtelijke visies

- Inventarisaties van huidig aanbod opgesteld en naar regionale visies voor verblijfsrecreatie vertaald.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten39446043915028966168
Directe lasten27140122911311651400
Overdrachten22609821.062-80-80
Subtotaal lasten8908611.6501.32532520568
Subtotaal baten00000-0
Saldo van baten en lasten8908611.6501.32532520568
Storting reserves3.6092.8372.8372.837002.612
Onttrekking reserves-2.0660000-0
Resultaat2.4333.6984.4874.16232573.180

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Op dit OD is in 2016 minder personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Daarnaast is een deel van de op dit OD geraamde uren op OD 5.2.2 en OD 5.2.4 gerealiseerd (minder besteed, € 289.000, voordeel).

Directe lasten

Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)

  • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 80.000, neutraal).
  • Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 36.000, voordeel).

Kapitaallasten

Overdrachten

Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)

  • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 80.000, neutraal).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves