Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

5.2.4.01                   Faciliteren greenport NHN en greenport Aalsmeer

- In greenport Noord-Holland Noord en in green port Aalsmeer deelgenomen.
- Projecten uit gebiedsprogramma's greenport Aalsmeer en greenport Noord-Holland Noord opgestart en uitgevoerd.

- Conform.


- Conform.

5.2.4.02                   Stimuleren van verduurzaming landbouw en streekproducten

- Nieuwe beleidsagenda economie en landbouw wordt nader uitgewerkt.

- Conform.

5.2.4.03                   Faciliteren POP 3

- Bijdrage t.b.v. de uitvoeringskosten van POP3 aan RVO geleverd.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

POP – Plattelandsontwikkelingsprogramma
RVO – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

5.2.4.04 Strategisch Beleidskader Economie
5.2.4.04 Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten9181.0901.02546356255292
Directe lasten15088518710186463.383
Kapitaallasten4004-4-0
Overdrachten1.1674.2161.227991236192.516
Subtotaal lasten2.2386.1912.4391.558881366.191
Subtotaal baten-1860-90-34-56620
Saldo van baten en lasten2.0516.1912.3491.524825356.191
Storting reserves9.8000000-0
Onttrekking reserves0-4.100-233-81-15265-2.400
Resultaat11.8512.0912.1161.444672323.791

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Op dit OD is in 2016 is minder personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Een deel van de op dit OD geraamde uren zijn op OD 5.2.2, op groen kapitaal (OD 6.3.1.) en op verduurzamen pachtbeleid ingezet.

Directe lasten

Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)

  • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 71.000, neutraal).
  • Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 15.000, voordeel).

Kapitaallasten

Overdrachten

De implementatie van POP3 vergt meer tijd dan voorzien waardoor de kosten voor de Europese projecten Landbouwsubsidies in 2016 achter zijn gebleven ten opzichte van de planning. Hiernaast was er voor een deel van de kosten landelijk budget beschikbaar waardoor deze kosten niet bij de provincie Noord-Holland in rekening zijn gebracht terwijl daar wel rekening mee was gehouden (minder besteed uit de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies, € 152.000, neutraal).
De begrote subsidies voor Duurzaam door greenport zijn niet allemaal verleend (minder besteed, € 106.000, neutraal).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)

  • Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 49.000, neutraal).
  • Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 71.000, neutraal).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

Omdat er uit de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies minder is uitgegeven dan begroot zijn ook de onttrekkingen aan deze reserve lager (minder onttrekkingen uit reserve Europese projecten Landbouwsubsidies, € 152.000, neutraal).