Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

5.2.2.01                   Uitvoeren van uitvoeringsregeling HIRB

- Uitvoering aan uitvoeringsregeling HIRB gegeven.

- Conform.

5.2.2.02                   Monitoren van bedrijventerreinen en kantoren

- Jaarlijkse monitoring van bedrijventerreinen en kantoren verzorgd.

- Conform.

5.2.2.03                   Faciliteren regionale afstemming

- Regionale afstemming m.b.t. werklocaties in Plabeka en Noord-Holland Noord gefaciliteerd.

- Conform.

5.2.2.04                   Faciliteren regionale adviescommissies detailhandel

- Regionale afstemming m.b.t. detailhandel in heel Noord-Holland vergroot.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

HIRB – Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen
Plabeka – Platform Bedrijventerreinen en Kantoren

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

5.2.2.01 Rapportage HIRB 2016
5.2.2.02 Monitor Werklocaties 2016

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten1.7391.7901.9622.282-320-16636
Directe lasten388388388388000
Kapitaallasten00000-0
Overdrachten7724.7407.5674.3833.184420
Subtotaal lasten2.8986.9189.9177.0542.86329636
Subtotaal baten-25-25-25-9873-294-25
Saldo van baten en lasten2.8746.8939.8926.9552.93730611
Storting reserves4.8400000-3.500
Onttrekking reserves-3.610-4.740-7.725-6.182-1.543200
Resultaat4.1042.1532.1677731.394644.111

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Op dit OD is in 2016 meer personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Daarnaast is op dit OD een deel van de op OD 5.2.3 en OD 5.2.4 geraamde inzet verantwoord (meer besteed, € 320.000, nadeel).

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Voor de besteding van de Investeringsimpuls duurzame zeehavens is een uitvoeringsregeling opgesteld, de uitvoeringsregeling Duurzame Zeehavens 2016. De uitvoeringsregeling kende drie doelstellingen: Verbeteren luchtkwaliteit, Intensiveren ruimtegebruik en Stimuleren circulaire economie. Het plafond bij de doelstelling circulaire economie van € 1,2 miljoen is volledig besteed, het plafond voor verbeteren luchtkwaliteit van € 2,4 miljoen grotendeels. Voor de doelstelling intensivering ruimtegebruik is van het plafond van € 1,2 miljoen slechts één kleine aanvraag ingediend (minder besteed, € 1,4 miljoen, neutraal).
Per einde 2016 is de subsidie van Parkmanagement IJmond voor het HIRB-project lager vastgesteld (minder besteed, € 137.000, neutraal).
Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 1,6 miljoen, neutraal).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves

De lagere onttrekking uit de Reserve Duurzame Zeehavens hangt geheel samen met de lagere lasten bij de uitvoeringsregeling duurzame zeehavens (minder onttrokken, € 1,4 miljoen, neutraal). De lagere onttrekking uit de Reserve Actieprogramma 2010 i het gevolg van de lagere lasten voor herstructurering bedrijven terreinen (minder onttrokken, € 137.000, neutraal).