Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

5.2.1.01                   Faciliteren regionale economische samenwerking

- In diverse regionale overleggen waarin overheden, bedrijfsleven en onderwijs participeren, deelgenomen.
- Bestuurlijke inzet aan de AvA ONHN en REON geleverd.
- Subsidie aan ONHN voor de uitvoering van het jaarprogramma verleend.

- Conform.- Conform.

- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

In de regio's Zuid-Kennemerland, IJmond, Zaanstreek en Gooi- & Vechtstreek hebben regionale overleggen plaatsgevonden.

5.2.1.02                   Participeren in samenwerkingsverbanden in het NZKG en Den Helder voor havenontwikkeling

- Aan het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied bestuurlijk deelgenomen.
- Aan het Tripartite Overleg Port of Den Helder (TOP) deelgenomen.

- Conform.


- Conform.

5.2.1.03                   Ontwikkelen en uitvoeren arbeidsmarktbeleid

- Betere aansluiting op sterke regionale clusters tot stand gebracht.
- Betere afstemming tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven gerealiseerd.

- Conform.


- Conform.

5.2.1.04                   Ontwikkelen en uitvoeren beleid m.b.t. IMA

- Nader uit te werken in nieuwe beleidsagenda economie en landbouw.

- Conform.

5.2.1.05                   Deelnemen in Amsterdam Economic Board

- Subsidie verleend waarmee aan totstandkoming van diverse AEB-initiatieven is bijgedragen.

- Conform.

5.2.1.06                   Versterken innovatie in het MKB

- Innovatie in het MKB d.m.v. inzet van het MKB-innovatiefonds ondersteund.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

MIT: MKB innovatiestimulering regio en topsectoren
SHIP: Sluis- en Haven Informatiepunt

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

5.2.1.03
- De Werkambassadeur Noord-Holland die in januari 2016 is aangesteld heeft voortgang gemaakt met verkenning en versteviging van de samenwerking tussen HBO-onderwijs en sterke clusters van het bedrijfsleven in Noord-Holland Noord, en de samenwerking in het cluster Mariene Offshore in de Kop in Tech@Connect, een samenwerking en krachtenbundeling tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid in de maritieme, energie en techniek sector in de Kop van Noord- Holland.
- De UitvoeringsAgenda Arbeidsmarkt 2016-2019 is in april 2016 door PS vastgesteld. Vanuit regionaal sterke clusters zijn  MBO-campusontwikkelingen (samenwerking tussen bedrijven en scholen) ondersteund. Het gaat dan om:

  • Techport IJmond
  • Hilversumse Media Campus en Mediacollege ROC-Amsterdam
  • Slowlearning in het groene onderwijs (Green Lab)
  • Onderwijsinstellingen, TechniekRaad-NH zijn projecten gestart om aansluiting A&O verder te verbeteren in 2017.

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

5.2.1.04 Strategisch Beleidskader Economie
5.2.1.04  Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019
5.2.1.03  Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt
5.2.1.06  Uitwerkingsrichtingen MKB-fondsen Noord-Holland

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten1.4251.8231.6031.760-157-10606
Directe lasten7184.4342.5861.851735284.627
Kapitaallasten8648998908662430
Overdrachten4.7052.6195.5676.347-780-141.255
Subtotaal lasten7.7119.77510.64610.823-177-26.488
Subtotaal baten-15.973-9.749-9.415-9.278-1371-9.749
Saldo van baten en lasten-8.262261.2311.546-315-26-3.261
Storting reserves16.6473.5713.5714.479-908-253.064
Onttrekking reserves-4.2450-3.231-3.947716-220
Resultaat4.1403.5971.5712.078-507-32-197

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Op dit OD is in 2016 meer personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Daarnaast is op dit OD  een deel van de op OD 5.2.3 en OD 5.2.4 geraamde inzet verantwoord (meer besteed, € 157.000, nadeel).

Directe lasten

In het budget voor Regionale Economie is nog € 44.000 voor Digitale Infrastructuur (Glasvezel) opgenomen waarover bij de 1e Begrotingswijziging 2017 besloten is die via de Uitgestelde Intenties door te schuiven naar 2017 (Niet bestede middelen uit 2016, € 44.000, voordelig).
Er is rekening gehouden met uitgaven voor een second opinion m.b.t. een business case voor Pallas. Door de complexiteit van het Pallas-project bleek het echter niet haalbaar om reeds in 2016 daadwerkelijk opdracht voor dit onderzoek te verstrekken. Dit onderzoek staat nu voor 2017 in de planning (minder besteed, € 83.000, voordelig).
In het budget voor Noordzeehavens is nog € 100.000 opgenomen waarover bij de 1e Begrotingswijziging 2017 besloten is die via de Uitgestelde Intenties door te schuiven naar 2017 (Niet bestede middelen uit 2016, € 100.000, voordelig).
In het budget voor Arbeidsmarkt is nog € 160.000 opgenomen waarover bij de 1e Begrotingswijziging 2017 besloten is die via de Uitgestelde Intenties door te schuiven naar 2017 (Niet bestede middelen uit 2016, € 160.000, voordelig).
De uitgaven voor SHIP zijn lager uitgevallen omdat de afrekening ervan in 2016 niet is geëffectueerd. De afrekening schuift door naar 2017 (minder besteed, € 163.000, voordelig).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)

  • Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 185.000, voordelig).

Kapitaallasten

Overdrachten

Bij de Laatste Begrotingswijziging was voor de MIT 2016 een besteding van € 2,0 miljoen verwacht tegenover een bijdrage van het Rijk van € 1,0 miljoen. Deze inzet is salderend begroot in de laatste begrotingswijziging met € 1,0 miljoen aan overdrachten. In de realisatie is er nu feitelijk € 2,0 miljoen aan overdrachten gerealiseerd tegenover € 0,9 miljoen aan bijdrage via het ministerie (meer besteed, € 1,0 miljoen, neutraal). Van het ministerie komt nog € 0,1 miljoen in 2017.
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)

  • Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 180.000, neutraal).

Baten

Storting reserves

Zoals vermeld bij de Overdrachten was bij de Laatste Begrotingswijziging voor de MIT 2016 een post van € 1,0 miljoen salderend opgenomen als last. Feitelijk was de last € 2,0 miljoen en is er € 0,9 miljoen bijdrage ontvangen van het Rijk (er wordt nog € 0,1 miljoen van het Rijk ontvangen in 2017). De bijdrage van het Rijk is gestort in de Reserve Werkgelegenheid en Economie (meer gestort, € 0,9 miljoen, neutraal).

Onttrekking reserves

De hogere onttrekking uit de Reserve Werkgelegenheid en Economie hangt samen met de hogere last aan Overdrachten voor de MIT 2016 (meer onttrokken, € 0,7 miljoen, neutraal)