Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

5.1.2.01                   Opstellen en uitvoeren ruimtelijke kaders

- PRV aan nieuw provinciaal beleid aangepast en in lijn met de Bro en Barro van het Rijk gebracht.
- Over ruimtelijke gemeentelijke plannen geadviseerd en deze beoordeeld.
- Verkenning naar inhoud en opzet Omgevinsgvisie in het kader van de Omgevingswet opgesteld.

- Conform.


- Conform.


- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

In mei 2016 is de startnotitie Omgevingsvisie 2050 vastgesteld.  In december 2016 zijn de verkenningen Omgevingsvisie 2050 naar PS gestuurd.

5.1.2.02                   Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Door de ARO over ruimtelijke kwaliteit bij voorontwerpplannen met impact in landelijk gebied geadviseerd.
- Door de PARK over ruimtelijke kwaliteit in provinciale en regionale opgaven geadviseerd.
- Met één 'assist' van de TFR kennis- en procesondersteuning aan een gemeente bij een complexe binnenstedelijke ontwikkeling geboden.


- Conform.- Conform.


- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

De ARO heeft 34 adviezen uitgebracht.

5.1.2.03                   Uitvoeren thematische ruimtelijke programma's en projecten

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Bijdrage aan de ontwikkeling van een aantal OV-knooppunten geleverd.
- Monitor OV-knooppunten opgesteld.
- Congres OV-knooppunten georganiseerd.
- De resultaten van de uitgevoerde verkenning naar de ruimtelijke-economische effecten van energietransitie in diverse ruimtelijke kaders vertaald.
- Bijeenkomsten over energietransitie georganiseerd.


- Conform.


- Conform.

- Conform.

- Conform.
- Conform.

5.1.2.04                   Uitvoeren gebiedsgerichte ruimtelijke programma's en projecten

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Ter realisatie van de Provinciale belangen in de Structuurvisie 2040 wordt een aantal ruimtelijke programma's en projecten voorbereid, danwel uitgevoerd, zoals: Bloemendalerpolder, Crailo, De Kop Werkt!, Uitvoeringsprogramma Haarlemmermeer-West, Noordzeekanaalgebied en Nieuwe Strandwal.
- Secretariaat voor de MRA uitgevoerd.
- Ruimtelijke-economische agenda voor de MRA opgesteld.
- In de Omgevingsraad Schiphol afspraken over de ontwikkeling van Schiphol en de leefbaarheid in de Schipholregio gemaakt.


- Conform.


- Conform.

- Conform.

- Conform.

5.1.2.05                   Uitvoeren grondbeleid

- Gronden ten behoeve van diverse beleidsdoelen, indien noodzakelijk met toepassing van het onteigeningsinstrument, aangekocht.
- Provinciale gronden en gebouwen beheerd (anders dan de gebouwen die in gebruik zijn voor de eigen dienst).
- Overtollig onroerend goed verkocht.

- Conform.
- Conform.- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
PRV- Provinciaal Ruimtelijke Verordening
ARO- Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling
PARK- Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
TFR- Taskforce Ruimtewinst
BRO- Besluit Ruimtelijke Ordening
BARRO- Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening
MRA- Metropool Regio Amsterdam
Extra informatie voor kaderstelling of controle:

De Task Force Ruimte (TFR) heeft één assist uitgevoerd. Dit betrof een procesadvies aan de gemeente Waterland voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Galgeriet in Monnickendam. Ten behoeve van kennisdeling is deeindpublicatie in mei 2016 verstuurd aan de wethouders RO van alle gemeenten in Noord-Holland.

Beleidsstukken bij deze instrumenten:
Besluit wijziging in het Provinciale Ruimtelijke Verordening ivm ladder duurzame verstedelijking

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten7.1716.5306.14211.224-5.082-835.370
Directe lasten3.0975.4895.7945.188606107.076
Kapitaallasten13.122304000-0
Overdrachten1.9323.1376.5601.1125.448839
Subtotaal lasten25.32215.46018.49517.523972512.455
Subtotaal baten-11.277-10.578-15.726-14.234-1.4929-8.200
Saldo van baten en lasten14.0454.8822.7693.289-520-194.255
Storting reserves01.0001.0001.00000500
Onttrekking reserves-714-628-1.199-1.199000
Resultaat13.3315.2542.5703.090-520-204.755

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

In 2016 is op dit OD meer personele inzet gerealiseerd dan geraamd. Een deel van de op dit OD gerealiseerde geraamde inzet is geraamd bij OD 5.1.1 (meer besteed, € 5 miljoen nadeel).

Directe lasten

Uitvoeringsprojecten structuurvisie (minder besteed, € 532.000, voordelig):
- minder externe inhuur van planonderzoekers € 97.000;
- lagere bestedingen omgevingswet € 85.000;
- lagere uitgaven Ruimte en energie € 57.000; dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de kosten van de verkenning in de MRA wordt gefinancierd door het Ministerie van I&M. Daarnaast is de verkenning van de energietransitie in NHN doorgeschoven naar 2017;
- een deel van de opdrachten en onderzoeken voor het metropolitane landschap worden doorgeschoven naar 2017, € 51.000;
- de STIVAS kavelruil met betrekking tot de polder Waard Nieuwland heeft niet plaatsgevonden omdat de taxatie nog niet is uitgevoerd en STIVAS minder uren heeft gemaakt dan voorzien, € 45.000;
- De communicatie opdracht is naar 2017 doorgeschoven omdat de onderzoeken in het kader van de ruimtelijk economische verkenning Westas nog niet waren afgerond eind 2016, € 42.000;
- de onderzoekskosten naar de optimale benutting haven Den Helder zijn lager uitgevallen waardoor de provinciale bijdrage binnen het samenwerkingsverband TOP is verlaagd, € 35.000;
- de bijkomende kosten Bloemendalerpolder zijn meegevallen, € 26.000;
- de bijdrage aan het bosmonument heeft geen doorgang gevonden in 2016, € 25.000;
- er heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen directe lasten en overdrachten van  € 69.000 (minder besteed, 69.000 neutraal);

- Voor de Omgevingsvisie zijn in 2016 wel verplichtingen
aangegaan voor het bedrag van € 300.000 dat in de Kaderbrief
2016 beschikbaar is gesteld, maar deze verplichtingen zijn nog niet allemaal in zijn geheel tot besteding gekomen in 2016. Deze opdrachten zijn door een langere voorbereidingstijd later gestart dan oorspronkelijk gepland (minder besteed € 188.000, Uitgestelde Intentie, voordelig);

- De beoogde verkoop van Crailo-Zuid aan VNR en verhuur aan het COA is op het laatste moment afgeketst. Hierdoor ging het project terug naar de planvorming en moest een nieuwe visie ontwikkeld met inzet van extra inhuur (meer besteed, € 159.000, nadelig);

- Overige verschillen, elk kleiner dan € 100.000 (minder besteed, € 44.000, voordelig).

Kapitaallasten

Overdrachten

De gemeente Haarlemmermeer heeft geen subsidieaanvragen ingediend met betrekking tot de ILG rijksbijdrage:
- Groen recreatieve verbindingen (minder besteed, € 4,5 miljoen, neutraal).
- Herstructurering/transformatie bedrijventerreinen (minder besteed, € 1 miljoen, neutraal).
- Er heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen directe lasten en overdrachten van € 69.000 met betrekking tot de uitvoeringsprojecten structuurvisie (meer besteed, € 69.000, nadeel).
- Overige verschillen elk kleiner dan € 100.000 (meer besteed, € 17.000, nadelig).

Baten

- Omdat de subsidies aan de gemeente Haarlemmermeer niet in dit jaar zijn verleend wordt de balanspost ILG-Rijksgelden evenredig onderschreden (minder baten, € 5,5 miljoen, neutraal).
- Er zijn meer grondverkopen bij de notaris in het laatste kwartaal van 2016 gepasseerd dan verwacht, waaronder percelen Wieringerrandmeer en beheergrondbank  (meer baten, € 2 miljoen, voordeel).
- De Gemeente Haarlemmermeer had er belang bij om de aankoop transactie van 39 ha BBL-grond nog in 2016 te laten passeren zoals de Kavelruil het Nieuwland, (meer baten, € 1,9 miljoen, voordelig).
- Bijdragen van gemeenten uit de Rijksbommenregeling ( meer baten, € 112.000, voordelig).
- Overige kleine verschillen (minder baten, € 15.000, nadelig).

Storting reserves

Onttrekking reserves