Onderdeel van beleidsdoel: Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

5.1.1.01                   Stimuleren vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden

- Stedelijke vernieuwingsprojecten vanuit UNA/ISV, TWIN-H/ISV, P-ISV en ISV 3 ondersteund en gestimuleerd.

- Conform.

5.1.1.02                   Stimuleren van de woningbouwproductie

- De kwalitatieve woningbouw aangejaagd en vastgelopen woningbouwprojecten door het aanjaagteam en het Noord-Hollands Woningbouwberaad vlot getrokken.
- Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen uitgevoerd.
- Pilots binnenstedelijk bouwen uitgevoerd.
- Uitvoeringsregeling Collectieve Zelfbouw toegepast.
- Beschikbaar stellen van locaties voor zelfbouw door gemeenten en corporaties via kennis en afspraken in de RAP's gestimuleerd.
- Minimaal eenmaal per jaar klankbordgroep marktpartijen georganiseerd.
- Uitvoeringsregeling verduurzaming bestaande woningvoorraad uitgevoerd.

- Conform.

- Deels uitgevoerd.


- Nog niet uitgevoerd.

- Conform.

- Conform.
- Conform.


- nog niet uitgevoerd

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen
Het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen is in voorbereiding. Na vaststelling worden de beleidsinstrumenten die nodig zijn voor de uitvoering van het beleid verder ontwikkeld. Start uitvoering is voorzien eind 2017/begin 2018.

Pilots Binnenstedelijk Bouwen
In het kader van het uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen worden de mogelijkheden van pilots in 2017 verkend.

Uitvoeringsregeling verduurzaming bestaande woningvoorraad uitgevoerd.
De opstelling Uitvoeringsregeling verduurzaming bestaande woningvoorraad zal in samenhang met het beleidskader voor energietransitie en het in voorbereiding zijnde uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen worden opgesteld. Start uitvoering is voorzien voor eind  2017/ begin 2018.

5.1.1.03                   Regisseren regionale kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogrammering

- RAP's 2016-2020 opgesteld.
- Afspraken uit de RAP's tussen regio's en provincie middels de woningbouwmonitor en een jaarlijks bestuurlijk overleg tussen provincie en regio gemonitord en geactualiseerd.
- Uitvoeringsregeling Woonvisie toegepast.
- Themabijeenkomsten en werkbezoeken over actuele onderwerpen georganiseerd.
- Gesprekken met regio’s over de huisvesting van tijdelijke werknemers uit Oost-Europa gevoerd.

- Deels uitgevoerd.
- Conform.

- Conform.

- Conform.


- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Rap's 2016-2020
In de regio's Zuid Kennemerland/IJmond (2015), West-Friesland (2015) en Alkmaar (2016) zijn de Plannen van Aanpak bestuurlijk vastgesteld. In de regio Gooi- en Vechtstreek is de woonvisie als kader voor het RAP vastgesteld. In de regio Kop van Noord-Holland is een Kwalitatief Woningbouwprogramma bestuurlijk vastgesteld dat als basis dient voor het RAP. De RAP's van de voormalige regio SRA en Zuid-Kennemerland zijn opgesteld en door de regio bestuurlijk vastgesteld. Met het RAP van de voormalige SRA zijn we vooralsnog niet akkoord. Het besluitvormingsproces van alle RAP's wordt in 2017 afgerond.

5.1.1.04                   Risicogericht toezicht houden op de huisvesting van verblijfsgerechtigden

- Bestuurlijke brief met oordeel over taakuitvoering op het terrein van huisvesting statushouders: 100% van de gemeenten.
- Met gemeenten die achterlopen in taakstelling ambtelijke overleggen gevoerd (100%).
- Met gemeenten die hun taakstelling niet adequaat uitvoeren, bestuurlijke gesprekken gevoerd (100%) en escalatie op bestuurlijk niveau door middel van de vervolgstappen op de escalatieladder.

- Conform.- Conform.


- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
de PRV is op 12 december 2016 door PS gewijzigd vastgesteld

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
RAP = Regionaal Actieprogramma wonen
CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
ISV = Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
UNA-ISV = stedelijke vernieuwing gebundeld in productiehallen
TWIN-H = Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland
P-ISV = stedelijke vernieuwing/provinciale beleidsprioriteiten
NHWB = Noord-Hollands Woningbouwberaad
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

5.1.1.02: Collectieve Zelfbouw
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Projecten/Zelfbouw_Noord_Holland
5.1.1.03 Woningbouwmonitor
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Wonen/Onderzoek-en-monitoring.htm
5.1.1.03 Uitvoeringsregeling Woonvisie 2016
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen
5.1.1.03 Regionale Actieprogramma’s

http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Wonen.htm

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten6.3017.6857.0273.7113.31647835
Directe lasten1762382384019883203
Kapitaallasten00000-0
Overdrachten5.4741.9272.1275331.594751.593
Subtotaal lasten11.9519.8509.3924.2845.108542.631
Subtotaal baten-2.335-1.027-1.227-3.2081.981-161-693
Saldo van baten en lasten9.6178.8238.1651.0757.090871.938
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves-1.01300687-687-0
Resultaat8.6048.8238.1651.7636.402781.938

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

In 2016 is minder personele inzet gerealiseerd dan geraamd. Een deel van de voor dit OD geraamde inzet is gerealiseerd bij OD 5.1.2 (minder besteed, € 3,3 miljoen voordeel).

Directe lasten

Er zijn minder opdrachten verleend met betrekking tot de uitvoering van de woonvisie (minder uitgaven uit reserve AP 2010, € 160.000, neutraal).
Afrekeningsverschillen voorgaande jaren (minder uitgaven, € 35.000, neutraal).

Kapitaallasten

Overdrachten

Er hebben minder gemeenten verzocht om een subsidievaststelling dan verwacht:
- locatie subsidies kleine stadsgewesten uit Rijksgelden (minder uitgaven uit Rijksgelden Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS), € 709.000, neutraal).
- notitiegemeenten ISV2 regeling (minder uitgaven Rijksgelden ISV, € 136.000, neutraal).
Een klein deel van de subsidieafwikkeling voor de uitvoering van RAP's  is verschoven naar 2017 (minder uitgaven, € 38.000, neutraal)
Vaststelling van de subsidieverleningen in het kader van de ISV-3 regeling heeft geleid tot teruggaven van diverse notitiegemeenten (minder uitgaven uit reserve Stedelijke Vernieuwing, € 687.000, neutraal).
Afrekeningsverschillen voorgaande jaren (minder uitgaven, € 23.000, neutraal).

Baten

De rijksmiddelen BLS zijn reeds door het ministerie vastgesteld op basis van niet-financiële indicatoren. Het saldo wordt met instemming van het ministerie  ingezet voor een vergelijkbaar doel, namelijk de RAP's in de regio's NH. Een deel van genoemd saldo is nog niet verplicht en valt volgens wettelijk voorschrift vrij (meer baten, € 2,3 miljoen, voordelig).
Een deel van het BLS saldo dat reeds door het ministerie is vastgesteld op basis van de niet-financiële indicatoren valt vrij in de algemene middelen omdat daar geen reservering of verplichting tegenover staat (meer baten,€ 137.000, voordelig).
De subsidievaststelling van locatie subsidies kleine stadsgewesten uit Rijksgelden is lager waardoor de onttrekking aan de balanspost Rijksgelden evenredig afneemt (minder baten, € 709.000, neutraal).
De subsidievaststelling van notitiegemeente ISV2 uit Rijksgelden is lager waardoor de onttrekking aan de balanspost Rijksgelden evenredig afneemt (minder baten, € 136.000, neutraal).

Storting reserves

Onttrekking reserves

De teruggaven na subsidievaststelling door diverse notitiegemeenten zijn teruggevloeid in reserve Stedelijke vernieuwing omdat het gedecentraliseerde Rijksgelden ISV3 betreft (lagere onttrekking, € 687.000, neutraal).