Onderdeel van beleidsdoel: Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

4.1.2.01                   Uitvoering van het provinciaal uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 (incl. aanpak spoedlocaties)

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Provinciaal uitvoeringsprogramma Bodemconvenant met uitvoeringsprogramma 2016-2020 door GS vastgesteld.
- Voortgang aanpak spoedlocaties door GS vastgesteld.


- Conform.
- Conform.

4.1.2.02                   Uitvoeren Nazorg Wm Stortplaatsen

- Sluiting stortplaats Schoteroog voorbereidt.
- Sluiting stortplaats Hollandse Brug voorbereidt.
- Twee nazorgplannen door GS goedgekeurd.

- Conform.

- Conform.

- Één nazorgplan door GS goedgekeurd.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Er is een nazorgplan (stortplaats Sortiva) goedgekeurd en een concept nazorgplan (stortplaats Nauerna) in december 2016 door de exploitant ingediend waarvoor de goedkeuringsprocedure gestart is.

4.1.2.03                   Beheren van provinciale geluidszones van gezoneerde industrieterreinen van regionaal belang

- Bestaand inzicht in geluidsbelasting op en rond industrieterreinen van regionaal belang door de vergunde geluidsruime in het geluidszonemodel te verwerken, actueel gehouden.

- Conform.

4.1.2.04                   Uitvoeren Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL)  Noordvleugel

- Meetnet luchtkwaliteit beheerd: luchtkwaliteit Schiphol, Westpoort en IJmond gemonitord en gerapporteerd.
- Monitoringsrapport RSL Noordvleugel 2015 door GS vastgesteld en ter informatie aan PS toegezonden.

- Conform.- Conform.

4.1.2.05                   Uitvoeren van milieueffectrapportages

- Milieueffectrapportages opgesteld en getoetst.
- Extra aandacht aan milieu en gezondheid besteed.

- Conform.

- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

In 2016 zijn de volgende projecten met een MER afgerond:
Dijkversterking Den Oever
Windpark Westfrisia
Netwerkuitbreiding Kop van NH/Tennet
tussentijds de verbinding A8-A9

4.1.2.06                   Uitvoeren Regelgeving Burgerluchthavens- en Militaire luchthavens (RBML)

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Luchthavenregelingen (lhr) of -besluiten (lhb) voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland voorbereid voor vaststelling PS in 2017.
- Bestuurlijke afspraken ten aanzien van luchthavenbesluit helikopterplatform VUmc voorbereid voor uitvoering in 2017.
- Ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik verleend.
- Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
- Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor 2016 op basis van aangepaste naleefstrategie uitgevoerd.
- Jaarverslag toezicht en handhaving 2015 opgeleverd.


- Conform.
- Conform.- Conform.

- Conform.
- Conform.
- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Voorbereiding van twee lhb's wordt in 2017 voortgezet, besluitvorming 2017 of 2018
Jaarverslag T&H 2015 maakt deel uit van Meerjarenverslag 2013-2015.  De verwachting is dat GS dit verslag in februari 2017 vaststellen, waarna PS hierover worden geïnformeerd.

4.1.2.07                   Optreden als eigenaar van regionale uitvoeringsdiensten

- Vastgestelde sluitende begrotingen van de RUD’s aan PS voorgelegd.

- Conform.

4.1.2.08                   Voorbereiden omgevingsverordening

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Een geactualiseerde provinciale milieuverordening reeds in 2015 voorgelegd.


- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor aanpassing van de PMV op het thema varend ontgassen. In 2017 vindt de daadwerkelijke aanpassing plaats.

4.1.2.09                   Uitvoeren stiltebeleid

- Onderzoek naar uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid stiltebeleid uitgevoerd.

De eerste fase van het onderzoek naar uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van stiltebeleid is uitgevoerd. Vanwege de grotere complexiteit dan verwacht heeft het onderzoek enige vertraging opgelopen. Het onderzoek wordt in 2017 voor de zomer aangeboden aan PS.

4.1.2.10                   Opdracht geven tot het uitvoeren van de VTH-taken door de regionale uitvoeringsdiensten

- VTH-taken volgens de dienstverleningsovereenkomsten uitgevoerd.
- De VTH-plustaken zoals overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomsten overgedragen en uitgevoerd.

- Conform.


- Conform.

4.1.2.11                   Uitvoering geven aan het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018

- Subsidie bij het ministerie van I&M aangevraagd.
- Subsidies aan regionale uitvoeringsdiensten en veiligheidsregio's verleend.
- Samen met regionale partners aan het programma uitvoering gegeven.

- Conform.

- Conform.


- Conform.

4.1.2.12                   Coördinatie van het VTH-stelsel

- Gezamenlijke prioriteiten vastgelegd voor VTH-stelsel met ketenpartners.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

MER: Milieueffectrapportage
PMV: Provinciale Milieu verordening
RUD: Regionale Uitvoeringsdienst
VTH: Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

4.1.2.01 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020
4.1.2.01 Voortgang spoedlocaties

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten7.5964.3193.2894.578-1.289-391.965
Directe lasten5.4553.4174.2834.582-299-73.602
Overdrachten15.14711.31614.64812.1482.5001714.639
Subtotaal lasten28.19719.05222.22021.309912420.206
Subtotaal baten-10.718-3.882-6.528-19.97513.447-206-4.770
Saldo van baten en lasten17.47915.17015.6921.33414.3599215.436
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat17.47915.17015.6921.33414.3599215.436

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

In 2016 is meer inzet gepleegd op het onderdeel “opdrachtgeverschap omgevingsdiensten” dan geraamd door  toevoeging van de plustaken bij de omgevingsdiensten. Dit betreft de coördinatie, toezicht, handhaving en monitoring met een accent op natura 2000. Daarnaast is in 2016 meer inzet gerealiseerd dan geraamd  voor de milieudialogen rond het Noordzeekanaal. (meer besteed, € 1,3 miljoen, nadeel).

Directe lasten

Overige verschillen:
- Afrekeningsverschillen (meer besteed, € 65.000, neutraal);
- Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 256.000, neutraal);
- Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 22.000, voordeel).

Kapitaallasten

Overdrachten

In 2016 werd verwacht een subsidie te verlenen t.b.v. plan Huydekopers. De aanvraag hiertoe is in december 2016 ontvangen en kon dat jaar niet meer worden verleend. Dit zal in 2017 plaatsvinden. (minder besteed, € 590.000, neutraal, reserve ILG).
De uitgaven voor het TWIN-H project Bodemsanering zijn vraaggestuurd. In 2016 hebben zich geen knelpunten voorgedaan die in aanmerking kwamen voor een bijdrage (minder besteed, € 200.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Voor de vergunningverlening door de Omgevingsdiensten (OD's)voor bijzondere eenmalige projecten (Westfrisiaweg, Zeesluis, Zwakke Schakels, Markermeerdijken, Wind op Land) is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Deze projecten maken geen deel uit van de jaarlijks met de OD's te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Doordat de projecten vertraging oplopen door verschuivingen van de planning, zal een deel van de vergunningverlening in 2017 plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn ook de legesopbrengsten (baten) lager dan geraamd. Niet bestede middelen uit 2016 zijn bij de eerste begrotingswijziging 2017 beschikbaar gesteld voor 2017 (minder besteed, € 703.000, voordeel).
De invoering van de Omgevingswet is vertraagd. Daardoor zijn in 2016 door de OD NZKG geen uren ingezet voor de voorbereiding op de nieuwe nationale geluidregelgeving (Swung-2) die in de Omgevingswet geïmplementeerd moet worden.  (minder besteed, € 40.000, voordeel).
Voor energiebesparing bij Industrie zijn de kosten geboekt op het budget voor Duurzame Energie (Energietransitie) onder OD 4.2.1 (minder besteed, € 170.000, voordeel).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
- Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 447.000, neutraal)
- Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 256.000, neutraal)
- Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 94.000, voordeel)

Baten

Voor de handhaving van milieuwetgeving zijn meer dwangsommen ontvangen dan geraamd (meer baten, € 128.000, voordeel).
Door verschuivingen in de planning van grotere projecten (zie Overdrachten) , waarvoor de Omgevingsdiensten de vergunningverlening verzorgen, is de legesopbrengst achtergebleven bij de raming (minder baten, € 695.000, nadeel).

OD 4.1.2 Vanuit het programma Bodemsanering 2011-2015 is in 2016 een bedrag van € 14 miljoen uit de voorziening bodemsanering vrijgevallen. (meer baten, € 14 miljoen, voordeel).

Overige verschillen:
- Afrekeningsverschillen (minder baten, € 51.000 neutraal);
- Diverse kleinere verschillen (minder baten € 1.000, nadeel).

Storting reserves

Onttrekking reserves