Onderdeel van beleidsdoel: Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

4.2.1.01                   Uitvoeren Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Beoordelen principe-aanvragen Herstructurering Wind op land, organiseren gebiedsateliers, begeleiden vergunningenprocedure (uitvoering OD NZKG) ten behoeve van realisatie provinciale taakstelling 685,5 MW Wind op land in 2020,  verdelingssystematiek vastgesteld.
- Maatwerkvoorschriftregeling vastgelegd in Provinciale Milieu Verordening (PMV).
- PIP windpark Westfrisia (overgangsregeling) vastgesteld.
- PIP Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Kop NH vastgesteld.
- Uitvoering van energiebesparingsprojecten bij woningen en bedrijven door het Servicepunt Duurzame Energie ondersteund.
- Energieontwikkeling en -toepassing van duurzame energie gestimuleerd.
- Monitoring gecontinueerd.
- MKB  bij innovatieprojecten ondersteund.
- Fondsen voor stimulering voor innovaties worden ontwikkeld.
- Innovatieve concepten gestimuleerd en uitgevoerd.


- Conform, 17 aanvragen beoordeeld en 3 vervangingsaanvragen in procedure.
- Conform.


- Conform.

- Conform.


- Conform, 19 bijeenkomsten, 5 trainingen, circa 80 ondersteuningsvragen, 9 factsheets.


- Conform, 150 zonnestroomsystemen, 229 verleningen regeling Asbest eraf, Zon erop, circa 100 verleningen regeling Duurzaam Renoveren.
- Conform, monitoring Wind op Land gecontinueerd, monitoringsinstrument Enervisa afgerond door Servicepunt Duurzame Energie, gestart met Staat van de Transitie.
- Conform, 215 bedrijven en 5 corporaties ondersteund.
- Conform, 25 innovatieve projecten ondersteund.
- Conform, voorbeelden zijn de onderzoeken naar economische kansen voor Zeewier, LNG en waterstof als transportbrandstof.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

OD NZKG: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
MW: Megawatt
PMV: Provinciale Milieuverordening
PIP: Provinciaal Inpassingsplan
LNG: Liquefied natural gas/vloeibaar (gemaakt) aardgas
WoL: Wind op Land
MKB: Midden- en kleinbedrijf
MIT: MKB Innovatiestimulering Topsectoren
PRV: Provinciale Ruimtelijke Verordening
BIK: Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking

Extra informatie voor kaderstelling of controle:

- Beoordelen principe-aanvragen: In mei zijn er 17 aanvragen ingediend in het kader van de herstructurering WoL. Daarvan zijn er 11 afgewezen op grond van de PRV-vereisten. 6 aanvragen voldoen wel aan de PRV-vereisten en worden nu getoetst aan de overige wettelijke vereisten. Daarnaast zijn er nog drie vervangingsaanvragen in procedure.
- PIP windpark Westfrisia (overgangsregeling) vastgesteld: Definitieve versie 6 februari 2017 in PS.
- Uitvoering van energiebesparingsprojecten bij woningen en bedrijven door het Servicepunt   Duurzame Energie ondersteund: Het Servicepunt heeft 19 bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten, bedrijven en corporaties over verduurzaming gebouwde omgeving, 5 trainingen gegeven aan bouwbedrijven over normen duurzaam bouwen, circa 80 ondersteuningsvragen van gemeenten beantwoord en 9 factsheets verduurzaming gebouwde omgeving opgesteld. De werkzaamheden van het Servicepunt Duurzame Energie zijn in 2016 Europees aanbesteed.
- Energieontwikkeling en -toepassing van duurzame energie gestimuleerd: Met de regeling Zon op Maatschappelijk Vastgoed zijn meer dan 150 zonnestroomsystemen gerealiseerd, er waren 229 verleningen voor de regeling Asbest eraf, Zon erop en circa 100 particuliere woningeigenaren hebben gebruik gemaakt van de regeling Duurzaam Renoveren.
- Monitoring gecontinueerd: Monitoring WoL en Enervisa zijn gecontinueerd en er is gestart met Staat van de Transitie.
- MKB bij innovatieprojecten ondersteund: Het programma Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK) is uitgevoerd door de Kamer van Koophandel, er zijn 215 bedrijven en 5 corporaties ondersteund bij innovaties op het vlak van innovatief aanbesteden, samenwerken, duurzaam bouwen en renoveren.
- Fondsen voor stimulering voor innovaties worden ontwikkeld: De instrumenten uit de MKB innovatiefondsen zijn vastgesteld en worden ontwikkeld. Vooruitlopend hierop is in 2016 is de MIT-regeling uitgevoerd. Met deze regeling zijn 25 innovatieve projecten ondersteund.
- Innovatieve concepten gestimuleerd en uitgevoerd: Voorbeelden zijn de onderzoeken naar economische kansen voor Zeewier, LNG en waterstof als transportbrandstof.

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

- PIP windpark Westfrisia: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Windpark_Westfrisia
- PIP Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Kop NH: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2016/Maart_2016/GS_stellen_PIP_netuitbreiding_Kop_van_Noord_Holland_vast

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten1.9712.3812.1541.87827613455
Directe lasten8951.4981.4801.05942128939
Kapitaallasten3022525858200770
Overdrachten2.56504.1742.6551.519360
Subtotaal lasten5.4604.1048.0665.6492.417301.394
Subtotaal baten1750-45-486441-9790
Saldo van baten en lasten5.6354.1048.0215.1642.857361.394
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat5.6354.1048.0215.1642.857361.394

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

In 2016 konden drie vacatures niet worden vervuld. Omschakeling van de inzet op andere activiteiten, met een lagere prioriteit naar OD 4.2.1. vroeg veel tijd (minder besteed, € 276.000 voordeel).

Directe lasten

De eind 2016 via het provinciefonds ontvangen bijdrage voor Duurzaam Door zal in 2017 worden ingezet voor Groen Kapitaal (minder besteed, € 175.000, voordelig). Niet bestede middelen uit 2016 zijn bij de eerste begrotingswijziging 2017 beschikbaar gesteld voor 2017.
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
- Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 244.000, neutraal)
- Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 2.000, neutraal, reserve EXIN-H)

Kapitaallasten

Overdrachten

Er zijn minder subsidies aangevraagd op grond van de UvR Nul op de meter dan verwacht (minder besteed, € 324.000, neutraal, reserve Werkgelegenheid en Economie).
Bij Voordracht 2016-25 is voor de realisatie van het onderzoekscentrum biomassavergassing  InVesta € 960.000 beschikbaar gesteld. Om de subsidieaanvraag goed te kunnen beoordelen is aanvullende informatie nodig. Omdat deze informatie nog niet beschikbaar was kon de subsidie in 2016 niet verleend worden (minder besteed, € 960.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Bij Voordracht 2016-27 is de realisatie van de biomassavergasser  Olga-Milena-Esme € 500.000 beschikbaar gesteld. Ook deze subsidie kon nog niet worden verleend doordat aanvullende informatie nog niet beschikbaar was (minder besteed, € 500.000, neutraal, reserve EXIN-H).
De kosten voor Energiebesparing bij Industrie zijn geboekt onder dit operationele doel in plaats van onder OD 4.1.2 en er is geen bijdrage vanuit programma Water ontvangen in de kosten van de ingehuurde trekker voor Duurzame Energie voor De Nieuwe Afsluitdijk (meer besteed, € 111.000, nadelig).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
- Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 137.000, neutraal)
- Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 244.000, neutraal)
- Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 5.000, neutraal, reserve EXIN-H)
- Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 1.000, voordeel)
- Diverse kleinere verschillen (meer besteed, € 53.000, neutraal, reserve TWIN-H)

Baten

Een bedrag van € 431.000 is vrijgevallen uit Rijksmiddelen Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvdO) (meer baten, € 431.000, voordeel).

Storting reserves

Onttrekking reserves