Onderdeel van beleidsdoel: Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

4.1.1.01                   Provinciale uitwerking Omgevingswet

- Besluit over provinciale uitwerking Omgevingswet aan PS voorgelegd.

- Intern en extern wordt al gewerkt aan een nieuwe werkwijze die volgt uit de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de wet wordt echter niet eerder verwacht dan 2019. In 2016 zijn twee sessies georganiseerd voor Provinciale Staten. In januari 2017 is een grote bijeenkomst gehouden in Alkmaar, waar ook Statenleden bij aanwezig waren.

4.1.1.02                   Adviseren over kansen schonere en efficiëntere mobiliteit

- Advies over schonere mobiliteit uitgebracht.

- Conform.

4.1.1.03                   Anticiperen op wijzigingen in de nationale geluidsregelgeving

- De consequenties van de wijzigingen in de nationale geluidregelgeving in beeld gebracht en (indien nodig) provinciale standpunten geformuleerd.

-  Conform.

4.1.1.04                   Regievoeren op samenwerken/samengaan OD NZKG en OD IJmond

- Verdere invulling gegeven aan de vorming van één OD NZKG+.

Begin 2016 een samenwerkingsagenda vastgesteld. Afspraken in deze samenwerkingsagenda uitgevoerd.

4.1.1.05                   Beleidsvorming ondergrond en bodemsaneringsstrategie

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Data en kaartmateriaal verzameld.

Data en kaartmateriaal worden verzameld nadat (in 2017) STRONG door de 2e Kamer is vastgesteld.

4.1.1.06                   Evaluatie Milieubeleidplan 2015-2018

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Tussenevaluatie eind 2016 opgesteld.


- Tussenevaluatie eind 2016 niet opgesteld.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

De evaluatie van de tussenstand in 2016 bleek te vroeg, omdat op dat moment nog niet de helft van de looptijd van het vigerende Milieubeleid was verstreken. De tussenstand wordt in 2017 gerapporteerd.

4.1.1.07                   Faciliteren Milieudialoog (IJmond en Westpoort)

- Afspraken en maatregelen die uit de Milieudialoog IJmond en Westpoort voortkomen nagekomen/uitgevoerd.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
STRONG: Structuurvisie Ondergrond
OD NZKG: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OD IJmond: Omgevingsdienst IJmond
Extra informatie voor kaderstelling of controle:

4.1.1.01 Startnotitie Omgevingsvisie is in 2016 vastgesteld en de eerste fase van de Verkenningen is afgerond en januari 2017 in PS-commissie besproken. Intern en extern wordt gewerkt aan een nieuwe werkwijze die volgt uit de Omgevingswet. Hierover is januari 2017 een grote bijeenkomst gehouden in Alkmaar, waar ook Statenleden bij waren. Zie verder https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie
4.1.1.03 De randstedelijke rekenkamer concludeert in haar onderzoek naar het actieplan geluid en de voorbereiding op de nieuwe nationale geluidregelgeving dat Noord-Holland een zeer goede voorbereiding treft voor de nieuwe nationale geluidregelgeving (Swung-2).De randstedelijke rekenkamer acht het zeer aannemelijk dat de provincie tijdig gereed zal zijn voor invoering van de nieuwe geluidwetgeving.
4.1.1.04 Het afsprakenkader dat is opgesteld tussen de provincie, OD NZKG en ODIJ voor verdere intensivering van de samenwerking wordt uitgevoerd. De voortgang van dit afsprakenkader is ter informatie aan de betreffende colleges, raden en Staten gestuurd.

Om de noodzakelijke bovenregionale samenwerking rondom het Noordzeekanaal vorm te geven is begin 2016 een samenwerkingsagenda vastgesteld waarin de verdergaande inhoudelijke samenwerking tussen beide diensten is vastgelegd. De provincie heeft hierbij een regierol. In 2016 zijn de afspraken in deze samenwerkingsagenda conform uitgevoerd.

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

4.1.1.03De cie NLM is op 13-6-2016 ingelicht over de uitkomsten van het onderzoek van de randstedelijke rekenkamer. Voor de 5-minutenversie zie: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=26641
4.1.1.04Voortgangsbrief bestuurlijk akkoord RUD Noordzeekanaalgebied plus

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten58551067243024236355
Directe lasten10927881374454278
Overdrachten181073271980
Subtotaal lasten87478882646835743633
Subtotaal baten00000-0
Saldo van baten en lasten87478882646835743633
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat87478882646835743633

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Op dit OD is in 2016 minder personele inzet gerealiseerd dan is geraamd. Een deel van de voor dit OD geraamde inzet is op OD 4.1.2 gerealiseerd (minder besteed, € 242.000, voordeel).

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves