Onderdeel van beleidsdoel: Bijdragen aan schoon en voldoende water

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

3.2.1.01                   Investeren

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Vispassage Wilhelminasluis aangelegd.

- Niet gerealiseerd.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Toelichting 3.2.1.01.:
- De sluis is nog niet aangelegd en daarmee ook de vispassage nog niet.

3.2.1.02                   Opstellen/handhaven/toetsen

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - 151 zwemplekken door GS aangewezen en publieksinformatie verstrekt.
- Aangepaste waterverordeningen AGV en HHNK met normeringen voor wateroverlast en een wijziging inzake peilbesluiten door PS vastgesteld.
- De Waterverordening provincie Noord-Holland, de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het Reglement Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht in verband met een  naamsverandering aangepast en door PS vastgesteld.
- Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 (gedeelte handhaving Whvbz) uitgevoerd.


- 151 zwemplekken door GS aangewezen en publieksinformatie verstrekt.
- Conform.
- Conform.
- Conform.

3.2.1.03                   Ontwikkelen van beleid

- Het proces (dialoog, informatieinwinning, afspraken maken met gebruikers, eventueel in combinatie met onderzoek) rond de  voorzieningenniveaus voor Haarlemmermeer, Oostpolder en Uithoornse Polder  doorlopen en PS daarover geïnformeerd.
- Gemeenten gestimuleerd vooronderzoek te doen naar het creëren van nieuwe zwemplekken.

- Niet gerealiseerd.- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

3.2.1.03 Het proces waterbeschikbaarheid in Wester-Amstel is afgerond, daar volgen geen afspraken uit. In beide andere polders blijken de gebiedsprocessen veel meer tijd te kosten dan was voorzien. In 2017 zullen deze afgerond worden en de resultaten aan PS worden aangeboden.

3.2.1.04                   Ontwikkelen van een waterrecreatievisie

- De visie op waterrecreatie door PS vastgesteld.
- Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie pilot maaien Hoornse Hop in het kader van de waterrecreatievisie maaibeleid ontwikkeld voor de beheersing van de waterplantenproblematiek in het Blauwe Hart en zelfstandige borging op langere termijn.

- Conform.

- Voor de korte termijn conform gerealiseerd, voor de langere termijn geen borging vanwege het stoppen van de luwtemaatregelen.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

3.2.1.02 Op 3 oktober 2016 hebben PS de Wijziging van de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vastgesteld.
Op 12 december 2016 hebben PS het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017, de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017, de wijziging van de Waterverordening provincie Noord-Holland en de wijziging van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2
februari 201 5 tot aanwijzing bevoegd gezag  Scheepvaartverkeerswet vastgesteld.

3.2.1.04 Op 3 oktober 2016 hebben PS de Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 vastgesteld.

3.2.1.04 In de visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 is als ambitie opgenomen dat het IJsselmeergebied een aantrekkelijk samenhangend vaargebied is en de Hoornse Hop en het Gooi- en Eemmeer goed bevaarbaar zijn.
Om te komen tot afspraken over duurzaam beheer van de waterplanten in de Hoornse Hop is de succesvolle pilot maaibeheer van 2015 in de Hoornse Hop met twee jaar verlengd om tot aan realisatie van de luwtemaatregelen de aanpak verder te ontwikkelen.
In 2016  is de vergunning verruimd en 115 ha gemaaid. Ook voor het Gooi- en Eemmeer is de vergunning om te maaien voor dit jaar verruimd en 250 ha gemaaid. Wij hebben de waterplantenproblematiek steeds in de stuurgroep Markermeer IJmeer en bij Rijkswaterstaat gekoppeld aan de luwtemaatregelen Hoornse Hop. Daarnaast hebben wij met Rijkswaterstaat, gemeente Hoorn en de omgeving (recreatiepartijen, vissers) een plan gemaakt voor het duurzame beheer van de waterplanten in de Hoornse Hop na realisatie van de luwtemaatregelen. Nu de luwtemaatregelen van de baan zijn en Rijkswaterstaat een terugtrekkende beweging maakt, hebben wij de problematiek bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de minister geagendeerd.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

3.2.1.04 Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten2.1839371.3711.358131356
Directe lasten41371872760312417718
Overdrachten1.8461.2891.7141.771-57-3787
Subtotaal lasten4.4422.9443.8123.7318121.861
Subtotaal baten-160-45-9146-1020
Saldo van baten en lasten4.4262.9443.7673.64012731.861
Storting reserves1.8157942.0892.08900681
Onttrekking reserves-1230-200-162-38190
Resultaat6.1183.7385.6565.5678822.542

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves