Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

3.1.3.01                   Doen van onderzoek en ontwikkelen van beleid ter bevordering van waterrobuust inrichten

- Handreiking Overstromingsrisicoparagraaf door GS vastgesteld.
- Lijst van grote ruimtelijke projecten waarin waterrobuust inrichten aan de orde komt, door GS vastgesteld.
- De stuurgroep Waterbestendig Westpoort heeft besloten over follow-up pilot Waterbestendig Westpoort.

- Niet gerealiseerd.


- Niet gerealiseerd.- Niet gerealiseerd.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Toelichting 3.1.3.01
ad.a. De handreiking wordt, samen met de beoogde wijziging van artikel 8a, in het voorjaar 2017 aan GS voorgelegd.

ad.b .Er is geen lijst van projecten door GS vastgesteld. Bij verschillende projecten binnen de provincie is waterrobuust inrichten wel als één van de belangen ingebracht.

ad.c. Loopt door in 2017, dus besluit zal in (voorjaar) 2017 worden genomen

3.1.3.02                   Adviseren en communiceren over nut & noodzaak en mogelijkheden van waterrobuust inrichten

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Handreiking Overstromingsrisicoparagraaf aan gemeenten gepresenteerd.
- Resultaten diverse pilots bestuurlijk gedeeld.


- Niet gerealiseerd.


- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Toelichting 3.1.3.02.
ad.a.De handreiking wordt, samen met de beoogde wijziging van artikel 8a, in het voorjaar 2017 aan GS voorgelegd.

ad.b.De resultaten uit de verschillende pilots (o.a. Waterbestendig Westpoort, MIRT-verkenning Marken) zijn gedeeld in de betreffende bestuurlijke gremia, op congressen, via websites en (lokale) nieuwsberichten.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten017000-0
Directe lasten0878752354087
Overdrachten00022-22-0
Subtotaal lasten01048775121487
Subtotaal baten000-1717-0
Saldo van baten en lasten01048758293487
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat01048758293487

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves