Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

3.1.2.01                   Toezien op het opstellen en het goedkeuren van projectplannen voor de versterking van primaire keringen

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Het projectplan versterking Hoogwaterkering Den Oever door GS goedgekeurd.


- Conform.

3.1.2.02                   Investeren in de ruimtelijke kwaliteit bij dijkversterkingsprojecten

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - 25 projecten tussen Camperduin en Groote Keeten van de 1e tranche Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels in uitvoering gebracht.
- Projecten ruimtelijke kwaliteit Hondsbossche- en Pettemerzeewering volgens de uitvoeringsregeling gesubsidieerd.
- Door GS en PS besloten hoe de provinciale middelen bij de versterking van de Markermeerdijken worden ingezet voor meekoppelkansen.- Een bestuurlijke bijeenkomst over een mogelijk vervolg voor het project Identiteit Kustplaatsen georganiseerd.


- Conform. Dit jaar zijn er weer 6 projecten uit dit programma gerealiseerd.


- Conform. Dit jaar zijn er vanaf 2015 6 projecten uit dit programma gerealiseerd.


- Niet Conform. Reden is dat het opstellen van het dijkversterkingsplan complexer was dan verwacht en er hierdoor vertraging is opgetreden. Meekoppelkansen (wandel- en fietspaden) worden meegenomen in deze plannen.
- Niet Conform. Voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen hebben geleid tot het besluit om dit te integreren in het kustpact.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Toelichting 3.1.2.02

ad.c. PS hebben op 3 oktober 2016 het besluit genomen om middelen te reserveren voor (co)financiering van meekoppelkansen bij dijkversterkingen. Er is in 2016 nog geen (co)financiering toegezegd aan concrete projecten bij de Markermeerdijken. Dit wordt in 2017 verwacht. Er is door GS wel cofinanciering beschikbaar gesteld voor de aanleg van een fietspad bij de versterking van de Prins Hendrikdijk op Texel.

ad.d. Het vervolg op het project Identiteit Kustplaatsen is meegenomen in het breed Kustoverleg over Noord-Hollands Toekomstperspectief Kust en zonering in het kader van het landelijk Kustpact.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten8838679391.228-289-311.018
Directe lasten21758656117738468349
Overdrachten4.6723.7504.9354.9191600
Subtotaal lasten5.7715.2036.4356.32411121.367
Subtotaal baten-49-150-193-45-148770
Saldo van baten en lasten5.7235.0536.2426.279-37-11.367
Storting reserves008.9778.977003.750
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat5.7235.05315.21915.256-3705.117

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Op dit operationeel doel is meer personele inzet verantwoord dan was geraamd. Hiervoor zijn uren ingezet die geraamd waren op OD 3.1.1.  (meer besteed € 289.000, nadeel).

Directe lasten

Er is minder besteed voor (primaire) waterkeringen dan geraamd doordat onder meer:
- geen bijdrage nodig was voor inhuur van een trekker voor Duurzame Energie voor De Nieuwe Afsluitdijk;
- advertentiekosten lager zijn uitgevallen door gecoördineerde ter visie legging van projectplannen en vergunningen;
(minder besteed, €384.000, voordeel).
In de raming voor uitgaven voor de planstudie Kustvisie was rekening gehouden met kosten van het voeren van juridische procedures. Dit bleek niet nodig. (minder besteed, € 148.000, neutraal).
Het project Versterking Markermeerdijken is met circa een half jaar vertraagd. De tervisielegging en de voorbereiding daarvan zullen medio 2017 plaatsvinden. De trekker van het project,  het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier besluit over de  planning. De tervisielegging behoort tot de taken van de provincie. (minder besteed, € 164.000, neutraal, reserve TWIN-H).

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Doordat de kosten voor de planstudie Kustvisie lager zijn uitgevallen is ook de onttrekking aan de daarvoor vooruitontvangen rijksbijdrage lager (minder baten, € 148.000, neutraal).

Storting reserves

Onttrekking reserves