Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

3.1.1.01                   Opstellen, handhaven en toetsen van normen en tracés van regionale keringen

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - De waterverordening Amstel, Gooi en Vecht met de wijziging van normering en tracés regionale keringen door PS vastgesteld.


- Conform.

3.1.1.02                   Toezicht houden op de waterschappen

Bij Zomernota gewijzigde begroting:


- De Leidraad toetsing regionale keringen door GS, in samenwerking met GS van Zuid-Holland en Utrecht, vastgesteld.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten1.6792.3511.8841.1637213844
Directe lasten0353512236635
Overdrachten00000-0
Subtotaal lasten1.6792.3861.9191.1757443979
Subtotaal baten00000-0
Saldo van baten en lasten1.6792.3861.9191.1757443979
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat1.6792.3861.9191.1757443979

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Op dit operationeel doel is in 2016 minder personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Als gevolg van een lagere personele bezetting in 2016 zijn minder apparaatskosten doorbelast. (minder besteed, € 721.000, voordeel).

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves