Onderdeel van beleidsdoel: Bijdragen aan schoon en voldoende water

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

3.2.2.01                   Ontwikkelen van beleid

- Twee bodemenergieplannen door GS vastgesteld.
- Door GS een besluit genomen over de toekomst van drinkwaterpompstation Loosdrecht.

- Niet gerealiseerd.

- Niet gerealiseerd.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

3.2.2.01. ad.a. In 2016 zijn er geen bodemenergieplannen door GS vastgesteld. Reden is dat er geen nieuwe gebieden zijn geïdentificeerd met een grote vraag naar bodemenergie. Wel is in 2016 het bodemenergieplan Waarderpolder opgesteld en is dit vastgesteld in januari 2017.

3.2.2.01. ad.b. Dit besluit wordt in 2017 genomen omdat aanvullend onderzoek nodig is gebleken naar de effecten van de winning op de omgeving.

3.2.2.02                   Het doen van onderzoek en verlenen van subsidie

- Onderzoek gedaan naar de grondwaterkwaliteit en PS daarover geïnformeerd.
- Nadere uitwerking en uitvoering van de in de bijlage van de Watervisie genoemde 35 KRW maatregelen gestart.

- Conform.


- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

3.2.2.02. ad.a. Onderzoek naar de grondwaterkwaliteit is uitgevoerd, rapportage volgt in het eerste kwartaal van 2017.

3.2.2.03                   Opstellen/handhaven/toetsen

- Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 (HUP) uitgevoerd.
- Minimaal 92% van de besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en toestemmingen binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

- Conform.


- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten1.40895087352335040293
Directe lasten76025227213214051252
Overdrachten1.4228671.0121.106-94-91.025
Subtotaal lasten3.5902.0692.1571.761396181.570
Subtotaal baten-777-835-835-88146-6-835
Saldo van baten en lasten2.8131.2341.32287944333735
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat2.8131.2341.32287944333735

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Op dit operationeel doel is in 2016 minder personele inzet gerealiseerd dan was geraamd. Als gevolg van een lagere personele bezetting in 2016 zijn minder apparaatskosten doorbelast. (minder besteed, € 350.000, voordeel).

Directe lasten

Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
- Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 37.000, neutraal)
- Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 93.000, neutraal)
- Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 10.000, voordeel)

Kapitaallasten

Overdrachten

Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
- Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 93.000, neutraal)
- Diverse kleinere verschillen (meer besteed, € 1.000, nadeel)

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves