Onderdeel van beleidsdoel: Openbaar vervoer waarborgen

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

2.3.1.01                   Beheren/monitoren van concessies/contracten

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Nieuwe busconcessie Haarlem-IJmond: Geen output in 2016


- Stiptheid van het busvervoer gemeten en in de OV-jaarverslagen opgenomen.
- Gemonitorde prestaties van concessiehouders per concessie in de jaarverslagen gepubliceerd.
- Bonussen en malussen aan concessiehouders vastgesteld en toegepast.
- Met consumentenorganisaties en gemeenten tijdig over de dienstregelingswijzigingen overlegd.
- Sociaal veiligheidsbeleid van concessiehouders per concessie van het openbaar busvervoer, buurtbussen, per regio aan het sociaal veiligheidskader getoetst.
- PS geinformeerd over de gewijzigde dienstregeling en kosten als gevolg van sluiting Velsertunnel 1e kwartaal 2016.
- Programma van Eisen over aanbesteding concessie NHN vastgesteld.


- Conform.
- Conform.


- Conform.


- Conform.


- Conform.- Conform.
- Conform.-Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

-  Geen output begroot in 2016.

2.3.1.02                   Verlenen van subsidies

- Subsidies aan buurtbusverenigingen verleend.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
2.3.1.01 PS besluit aanbesteding NHN
2.3.1.01 Gevolgen sluiting Velsertunnel 17 februari 2016
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

2.3.1.01 Jaarverslag 2015 openbaar vervoer

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten1.1241.5641.2491.267-18-1296
Directe lasten577440460596-136-30775
Overdrachten51.26045.93247.04346.492551146.455
Subtotaal lasten52.96147.93648.75248.355397147.526
Subtotaal baten-51.577-1.694-47.293-46.279-1.0142-141
Saldo van baten en lasten1.38446.2421.4592.076-617-4247.385
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat1.38446.2421.4592.076-617-4247.385

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

In 2016 is er aan directe lasten in totaal € 136.000 meer besteed dan geraamd. Dit heeft de volgende oorzaken:
- Verschuiving van de exploitatiekosten van het BDU saldo naar de reserve OV (meer besteed uit reserve OV, € 459.000, neutraal). Het betreft een overschrijding op de kasraming, terwijl er conform  de projectplannen en binnen het daarvoor gereserveerde budget is uitgevoerd.
- De inhuur van expertise voor de aanbestedingen van concessieverlening is meegevallen (minder besteed uit Rijksgelden BDU, € 202.000 neutraal).
- De telefoonlijn voor de OV taxi is aangehouden om de overgang van de OV-taxi van de provincie naar de gemeente soepel te laten verlopen. In deze transitie periode zijn minder lasten gerealiseerd  (minder besteed, € 120.000, voordelig). Hier staat een evenredig bedrag aan lagere baten tegenover.

Kapitaallasten

Overdrachten

Voor Exploitatie Openbaar vervoer is minder besteed.
De eindafrekening over het concessiejaar 2015 is namelijk begin 2017 verzonden en niet in 2016 als gevolg van de langere tijd die nodig was om overeenstemming met de vervoerder te bereiken (minder besteed uit Rijksgelden, € 675.000, neutraal)
Ten laste van de reserve Openbaar vervoer is meer besteed dan geraamd voor de exploitatie OV (meer besteed uit reserve OV, € 130.000, neutraal). Het betreft een administratieve overschrijding op de kasraming, de kosten zelf zijn conform projectplannen gerealiseerd.

Baten

In 2016 zijn de baten € 1,0 miljoen lager dan geraamd. Dit heeft de volgende oorzaken:
- Omdat de eindafrekening over het concessiejaar 2015 in het boekjaar2017 wordt gerealiseerd neemt de onttrekking aan de Rijksgelden BDU evenredig af (minder baten uit Rijksgelden BDU, € 675.000, neutraal).
- Omdat de inhuur van expertise voor de aanbestedingen van concessieverlening is meegevallen neemt de onttrekking aan de Rijksgelden BDU evenredig af (minder baten uit Rijksgelden BDU, € 202.000, neutraal)
- De telefoonkosten voor de OV taxi lopen niet meer via de provincie (minder baten, € 120.000, nadelig). Tegenover de lagere baten staan tevens dezelfde lagere lasten.

Storting reserves

Onttrekking reserves