Onderdeel van beleidsdoel: Openbaar vervoer waarborgen

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

2.3.2.01                   Investeren in OV-voorzieningen

- In doorstromingsmaatregelen ten behoeve van busvervoer geïnvesteerd.
- Uitvoeringsprogramma investeringsagenda OV;  gestart 1e kw 2016.

- Conform.


- Conform.

2.3.2.02                   Realiseren Uitvoeringsprogramma van de Visie OV 2020

- Pilot Texel: Op basis van de evaluatie  een besluit over de toekomst Pilot Texel in 4e kw 2016.
- Voorstellen gedaan ter besteding van de beschikbaar gestelde € 3,7 miljoen.
- Voortgangsrapportage OV Visie 2020 naar PS gestuurd 1e kw 2016.
- Eind evaluatie OV Visie in PS 4e kw 2016.

- Conform.- Conform.


- Conform.

- Besluit is 1e kwartaal 2017 aan PS voorgelegd.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
2.3.2.02 Voortgangsrapportage Visie OV 2020
2.3.2.02 PS brief verlenging Texelhopper
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

2.3.2.02 Voortgangsrapportage Visie OV 2020
2.3.2.01 Investeringsagenda doorstroming OV 2015

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten4252564994945090152
Directe lasten7.33212.87218.58715.5143.073172.981
Kapitaallasten0600636-636-0
Overdrachten9.4426.1187.1101.5085.6027911.410
Subtotaal lasten17.19919.30626.19617.7078.4893214.543
Subtotaal baten-6.295-3.988-1.180-3.2832.103-1780
Saldo van baten en lasten10.90415.31825.01614.42310.5934214.543
Storting reserves3.52450.99125.16825.229-61049.859
Onttrekking reserves-2.668-48.628-13.963-13.061-9026-50.460
Resultaat11.76017.68136.22126.5929.6292713.942

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

In 2016 is aan dit OD minder besteed dan was geraamd. Een deel van de voor dit OD geraamde capaciteit voor het opstellen van de Omgevingsvisie is ingezet op OD 5.1.2 (minder besteed, € 450.000 voordeel).

Directe lasten

In 2016 is aan EXIN-H projecten OV minder besteed:

  • Verkeersmanagementonderzoek. De uitgaven van het verkeersmanagementonderzoek zijn er op gericht om door middel van Verkeersmanagement het Openbaar Vervoer een zo goed mogelijke regelmaat en doorstroming over provinciale en gemeentelijke wegen te geven. Daarbij is een grote afhankelijkheid van de medewerking van gemeentelijke wegbeheerders. De voorbereidingen kosten meer tijd dan voorzien. Het kasritme moet daarom worden bijgesteld en verschuift naar 2017 e.v. (minder besteed, € 137.000, neutraal);
  • Overige projecten, (minder besteed, € 41.000, neutraal).

Totaal (minder besteed, € 178.000, neutraal).
In 2016 is aan TWIN-H-projecten OV-project minder besteed:

  • HOV Velsen: door vertraging in het afronden van een aantal voorstellen tot wijzigingen zijn de betalingen doorsgeschoven naar 2017 (€ 743.000);
  • HOV in ’t Gooi: de geraamde uitgaven betreffen planschadevergoedingen aan de gemeente Hilversum en andere gemeenten staan geraamd bij directe lasten maar hadden moeten worden begroot als overdracht (€ 2,1 miljoen);

Totaal (minder besteed, € 2,8 miljoen, neutraal).
Overige verschillen elk lager dan € 100.000 (minder besteed, € 78.000, neutraal)

Kapitaallasten

Er heeft een verschuiving plaats gevonden tussen directe lasten en kapitaallasten, van OD 2.1.3. naar OD 2.3.1. Het betreft het Halteprogramma stroomlijnen,  uitvoering OV-Visie (meer besteed uit reserve OV, € 636.000, neutraal). Zie ook de toelichting directe lasten onder OD 2.1.3.

Overdrachten

Er zijn lagere bestedingen EXIN-H projecten openbaar vervoer. Dit heeft de volgende oorzaken.

  • Er is € 1,4 miljoen aan teruggekomen middelen van gesubsidieerde projecten. Zo is de subsidie van het project vrije busbaan Diemer-polderweg lager vastgesteld (€ 631.000) en is de subsidie voor de uitvoering haltevoorziening Hilversum ingetrokken (€ 348.000).
  • Er zijn nog geen verplichtingen aangegaan voor Busvoorzieningen A1 omdat de subsidieaanvraag door RWS  is vertraagd (€ 1,5 miljoen). Het project staat nu in 2017 op de lijst buiten Uitvoeringsregeling.
  • Het project Wayfinding is goedkoper uitgevoerd dan oorspronkelijk geraamd (€ 236.000).  Alle geraamde activiteiten zijn uitgevoerd. Er staat nog ongeveer € 105.000,- open voor aanpassingen/beheer van de Knops (Knooppunt oriëntatiepunten) de komende jaren.  In 2017 wordt  er voor € 1,8 miljoen aan verleende subsidies vastgesteld.
  • Uitvoeringsagenda Doorstromingsmaatregelen (€ 1,5 miljoen). De uitvoering van de agenda is vertraagd. Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeenten en provincie duurt langer dan verwacht vanwege discussies over vastlegging van de wijze van samenwerking en subsidiëring tussen partijen. Dit betekent dat in aanloop tot realisatie van projecten uit de Uitvoeringsagenda meer tijd in voorbereiding is gaan zitten dan aanvankelijk ingeschat. Daarnaast hebben in de 2e helft van 2016 diverse personele wisselingen binnen het provinciale team Uitvoeringsagenda plaatsgevonden, waardoor nieuwe collega’s ingewerkt moesten worden.. In 2016 zijn 2 projecten (gemeente Haarlem) uitgevoerd van de Uitvoeringsagenda. Hiervoor moet de gemeente nog een aanvraag tot subsidie indienen bij de provincie. Uitvoering heeft eerder plaatsgevonden omdat werk-met-werk gemaakt kon worden.

Totaal (minder besteed uit Reserve EXIN-H, € 4,6 miljoen, neutraal).
In 2016 is er aan EXIN-H programmakosten projecten OV minder besteed:
1. Wayfinding   (€ 430.000);
Het project Wayfinding is goedkoper uitgevoerd dan oorspronkelijk geraamd.  Alle geraamde activiteiten zijn uitgevoerd. Er staat nog ongeveer €105.000,- open voor aanpassingen/beheer van de Knops (Knooppunt oriëntatiepunten) de komende jaren.  In 2017 wordt  er voor €1.768.867,- aan verleende subsidies vastgesteld.
2. HOV Haarlem-Schiphol / Zuidas  A9 (€ 295.000).
Dit project betreft het knooppunt Schiphol en wordt uitgevoerd door Schiphol. Uit de EXIN-H draagt de provincie hier € 295.000 aan bij. Na oplevering door Schiphol wordt het provinciale deel van de infrastructuur overgedragen aan de provincie Noord-Holland. Voorwaarde voor de bijdrage van de provincie is dat eerst de afspraken over de overdracht van het provinciale deel van de infrastructuur worden vastgelegd in een overeenkomst. De overeenkomst ligt klaar en wordt getekend als het project definitief is opgeleverd. De oplevering heeft nog niet plaatsgevonden, Daarom is het bedrag van € 295.000 nog niet overgemaakt aan Schiphol. Definitieve oplevering wordt begin 2017 verwacht.

Totaal (minder besteed uit reserve EXIN-H, € 725.000, neutraal).

TWIN-H projecten OV. Er zijn betalingen gedaan aan de gemeenten Huizen en Hilversum voor hun inzet binnen het project HOV- ’t Gooi. Met gemeente Hilversum zijn in 2016 afspraken gemaakt omtrent de afkoop voor planschade. Deze uitgaven zijn begroot op directe lasten en verantwoord op overdrachten (meer besteed uit reserve TWIN-H, € 194.000, neutraal).

De kasraming voor de uitvoering van de OV-visie is te hoog gebleken (meer besteed uit reserve OV, € 278.000,  neutraal).
De subsidie afwikkeling van het OV halteprogramma 2007-2010 is vertraagd (minder besteed uit Rijksgelden BDU, € 105.000, neutraal)
Afrekeningsverschillen uit voorgaande jaren (minder besteed, € 91.000, neutraal).

Baten

In 2016 is er ten laste van de balanspost BDU OV minder aan baten ingezet als gevolg van lagere overdrachten.
(€ 131.000; balanspost BDU OV, minder baten, neutraal)
In 2016 is er meer aan baten gerealiseerd door dat voor het  TWIN-H  project HOV Velsen een bijdrage van de gemeente Velsen is ontvangen.
(€ 2,2 miljoen, reserve TWIN-H, meer baten, neutraal)

Storting reserves

In 2016 is er minder in de reserve Openbaar Vervoer (OV) gestort.
(€ 61,0 miljoen, reserve OV, minder gestort, neutraal)

Onttrekking reserves

In 2016 is er minder aan de reserve Openbaar Vervoer (OV) onttrokken.
(€ 902.000-, reserve OV, minder onttrekkingen, neutraal)