Onderdeel van beleidsdoel: Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

2.2.2.01                   Maken/ontwikkelen van beleid en beïnvloeden van Rijksbeleid

- In de richting van het Rijk inzet voor het oplossen van knelpunten op Rijkswegen in Noord-Holland gepleegd, namelijk :
MIRT onderzoek A1 Oost;
MIRT onderzoek A9;
MIRT verkenning A7-A8.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
2.2.2.01 notitie kansrijke oplossingsrichtingen voor de MIRT verkenning CAH A7/A8
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
- MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten4571025094436613118
Subtotaal lasten4571025094436613118
Subtotaal baten00000-0
Saldo van baten en lasten4571025094436613118
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat4571025094436613118

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves