Onderdeel van beleidsdoel: Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

2.2.1.01                   Ontwikkelen van mobiliteitsbeleid

- Voorstellen beleidsprogramma fiets aan PS voorgelegd 4e kw 2016.

- Voorstellen zijn uitgesteld tot 3e kwartaal 2017

2.2.1.02                   Verlenen van subsidies

- Subsidies voor Kleine Infrastructuur en Gedragsbeïnvloeding in 2e kw 2016 verleend.

- Conform.

2.2.1.03                   Opstellen programma's

- Uitvoering aan jaarschijf 2016 van programma Beter Benutten vervolg gegeven.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten5.6825.1225.0802.7862.29445512
Directe lasten2.9196.1556.8292.5954.234626.348
Kapitaallasten8.8498.4097.9727.9571507.292
Overdrachten11.93516.23237.19526.62410.5712816.400
Subtotaal lasten29.38435.91857.07639.96217.1143030.552
Subtotaal baten-19.537-5.096-23.869-17.568-6.30126-1.969
Saldo van baten en lasten9.84730.82333.20722.39410.8133328.583
Storting reserves15.79325.29056.02765.503-9.476-1766.017
Onttrekking reserves-5.262-17.606-17.683-9.512-8.17046-22.231
Resultaat20.37838.50771.55178.385-6.833-1072.369

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

In 2016 is aan dit OD minder besteed dan was geraamd doordat voorbereiding van voorstellen voor beleidsprogramma Fiets  doorschuiven naar 2017, omdat de rapportage van de ENFB later dan gepland beschikbaar kwam. Daarnaast is een deel van de voor dit OD geraamde capaciteit voor het opstellen van de Omgevingsvisie ingezet op OD 5.1.2 (minder besteed, € 2,3 miljoen, voordeel).

Directe lasten

In 2016 is aan het programma Elektrisch vervoer minder besteed aan opdrachten. De reden is dat van de geplande 400 laadpalen het grootste deel pas in 2017 wordt geplaatst. Hierdoor schuift facturering ook door, aangezien deze pas na plaatsing geschiedt.
In 2016 zijn er totaal 56 laadpalen geplaatst, 192 besteld en zijn er nog ruim 850 verzoeken van gemeenten en e-rijders om over te beslissen. De plaatsing verloopt in een lager tempo dan voorzien doordat de netbeheerder de palen in trager tempo aansluit op het net (minder besteed, € 1,4 miljoen, neutraal).

In 2016 is € 292.000 minder aan studiekosten PMI besteed doordat kosten bij overdrachten zijn verantwoord. (minder besteed € 292.000 neutraal).
In 2016 is minder besteed aan Beter Benutten vervolg projecten, waarvoor de provincie via het Provinciefonds een rijksbijdrage ontvangt die in de reserve Infrastructuur wordt gestort:

  • Intelligente en geïntegreerde centrales: Er is minder besteed doordat de betrokken publieke en private partijen (“om niet”) meer tijd genomen hebben voor het bepalen van de scope van de uitvoeringsplannen, € 2,1 miljoen.
  • Intelligente kruispunten. Er is minder besteed. Gedurende 2016 bleek dat er te weinig budget als uitgaven was geraamd. Derhalve is bij de laatste begrotingswijziging 2016 het budget verhoogd. Het bleek niet meer mogelijk het extra budget ook in  2016 in zijn geheel te besteden. Dit zal nu in het eerste kwartaal 2017 plaatsvinden, € 394.000.
  • Overige projecten: Pilot Zelfrijdende bus, € 75.000.

Totaal (minder besteed aan Beter Benutten, € 2,5 miljoen, neutraal).

Kapitaallasten

Overdrachten

Door vertraging van bestedingen van de door de provincie aangegane verplichtingen binnen de Brede Doeluitkering (BDU) is € 4,7 miljoen minder besteed dan begroot. Hiernaast zijn er voor € 5,2 miljoen minder verplichtingen aangegaan voor zaken gedekt uit de reserves. Binnen de doelstelling ‘Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren’ is hiermee in totaal  € 9,9 miljoen minder aan kosten gemaakt dan begroot.
Bij het opstellen van de laatste begrotingswijziging bestaat nog onvoldoende inzicht in de definitieve subsidiabele bestedingen van Brede Doeluitkering middelen door ontvangende gemeenten (op basis van hun SISA-bijlage). Hierdoor ontstaat een begrotingsverschil.
Het begrotingsverschil binnen de BDU (Brede Doeluitkering) hangt samen met:  diverse kleine infrastructurele projecten in de verschillende regio’s (minder besteed, €  3,9 miljoen, neutraal), projecten  Beter Benutten (minder besteed, € 148.000, neutraal), Mobiliteitsmanagement (minder besteed, € 348.000, neutraal) en Gedragsbeïnvloeding ( minder besteed, € 212.000,  neutraal).
De lagere besteding bij mobiliteitsmanagement betreft o.a. het project Fiets Filevrij.
De grootste post binnen de € 5,2 miljoen lagere lasten uit reserves betreft fietsinfrastructuur voor € 4,5 miljoen. Deze € 4,5 miljoen voor fietsinfrastructuur betreft gelden die reeds eerder als besteding waren verantwoord, maar die door een intrekking of een lagere vaststelling in de exploitatie teruggekomen zijn. Er is een intrekking geweest van € 2,4 miljoen van de gemeente Hoorn met betrekking tot project onderdoorgang langzaam verkeer onder de provinciale weg.  Er is niet op tijd aanbesteed.  Subsidie voor gemeente Naarden is ingetrokken voor € 1.5 miljoen omdat betrokken project Voormeertunnel spoorlijn Hilversum reeds onderdeel was van een ander project.
De subsidie aan de  gemeente Haarlem van € 510.000 voor de snelle fietsroute van bedrijventerrein Waarderpolder naar station Haarlem is ingetrokken omdat niet tijdig is aanbesteed. Voorts zijn er vaststellingen geweest voor fietsinfrastructuur die lager uitvallen dan de oorspronkelijke verplichting, bijvoorbeeld die voor gemeente Alkmaar voor de fietsoversteek Noorderkade voor € 182.000.
Voorts is er ook € 644.000 minder onttrokken aan de reserve infrastructuur. Er zijn minder aanvragen binnengekomen voor de uitvoeringsregeling Kleine infrastructuur voor de regio’s Kop van Noord-Holland en Kennemerland waardoor het plafond niet helemaal benut is.
In 2016 is er aan Omrijkosten OV minder besteed omdat de facturering in december 2016 heeft plaatsgevonden (en derhalve de  kosten in 2017 worden geboekt).  (reserve Infrastructuur, minder besteed, € 320.000, neutraal)
In 2016 is er aan het programma Beter Benutten, deelproject Wayfinding minder besteed.  Het project Wayfinding is afgerond waarbij minder middelen zijn ingezet dan geraamd. Reden is dat de kosten lager uitvielen dan tevoren geraamd. De definitieve eindbalans aan kosten voor rekening van de provincie zal in 2017 duidelijk zijn, wanneer de verrekening van de gemaakte kosten met de Vervoerregio Amsterdam afgerond is (balanspost BDU Infrastructuur, minder besteed, € 380.000, neutraal).
In 2016 is er aan onder directe lasten geraamde Studiekosten PMI onder overdrachten besteed. (meer besteed, € 292.000, neutraal).

Baten

Door vertraging van bestedingen van de door de provincie aangegane verplichtingen binnen de Brede Doeluitkering (BDU) is € 4,7 miljoen minder besteed dan begroot. Als gevolg hiervan is er voor een gelijk bedrag ad € 4,7 miljoen minder als dekkingsmiddel vanuit de balanspost BDU Infrastructuur  ingezet. (balanspost BDU Infrastructuur, minder baten, € 4,7 miljoen, neutraal)

In 2016 zijn voor het programma Elektrisch vervoer minder baten als dekking ingezet voor de uitgaven, omdat de plaatsing van het grootste deel van de geplande 400 laadpalen in 2017 zal gebeuren. Zie ook directe lasten. (minder baten, € 977.000).

Storting reserves

In 2016 is er meer in de reserve Infrastructuur gestort door ontvangst rijksbijdrage OV-SAAL via het Provinciefonds. (€ 9,1 miljoen) en niet tot besteding komende ontvangen rijksmiddelen Green Deal voor het programma Elektrisch vervoer (€ 416.000)
(meer gestort, € 9,5 miljoen, neutraal).

Onttrekking reserves

In 2016 is er aan de reserve Fietsinfrastructuur minder onttrokken. (minder onttrokken, € 4,5 miljoen, neutraal).
In 2016 is er aan de reserve Infrastructuur € 3,6 miljoen minder onttrokken dan geraamd door:

  1. lagere overdrachten Uitvoeringsregeling Infrastructuur, € 644.000.
  2. lagere Omrijkosten OV omdat de facturering in december 2016 heeft plaatsgevonden (en derhalve de  kosten in 2017 worden geboekt), € 320.000.
  3. lagere directe lasten projecten Beter Benutten vervolg voor € 2,6 miljoen, bestaande uit a. Intelligente en geïntegreerde centrales, € 2,1 miljoen; b. Intelligente kruispunten € 394.000; c. Pilot Zelfrijdende bus, € 75.000.