Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

2.1.4.01                   Uitvoeren van PMI

- Projecten uit de jaarschijf voor 2016 voor 100% uitgevoerd.
- Alle projecten in uitvoering volgens de huidige projectmanagementmethodiek beheerst.

- Er zijn in 2016 geen vaarwegprojecten in uitvoering.
- Voor 2016 niet van toepassing.

2.1.4.02                   Uitvoeren van strategisch beheer

- De actuele kwaliteit van het netwerk vaarwegen geïnspecteerd en beoordeeld.
- De beheer- en onderhoudsmaatregelen voor de periode 2017-2021 in het PMO vastgelegd en ter besluitvormig aan het bestuur voorgelegd.
- Op basis van uitvoeringsvoortgang en areaaluitbreiding PMO geactualiseerd.

- Conform.


- Conform.
- Conform.

2.1.4.03                   Uitvoeren van vast en variabel onderhoud

- Vast onderhoudsprogramma conform beheernormen uitgevoerd.

- Conform.

2.1.4.04                   Uitvoeren projecten PMO

- De projecten uit de jaarschijf 2016 voor 100% uitgevoerd.

- 68% van de PMO-projecten vaarwegen in 2016 uitgevoerd.

2.1.4.05                   Operationeel beheren van vaarwegen

- Objecten conform bestuurlijke afspraken bediend.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
2.1.4.02 PMO 2017-2021 vastgesteld.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

PMI: Provinciaal meerjaren investeringen

  • PMO: Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud

Extra informatie voor kaderstelling of controle:
OD 2.1.0.4
De lage realisatiegraad wordt veroorzaakt door de gevoerde scopediscussie over de vervanging van de oevers van het Noordhollandskanaal binnen het Gebiedscontract Noord-Holland noord. Inmiddels is de discussie afgerond en de nieuwe planning opgesteld.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

2.1.4.01 PMI2017-2021
2.1.4.02 PMO2017-2021

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten4.5554.6915.7513.5062.245392.667
Directe lasten17.33914.67314.14214.693-551-414.454
Kapitaallasten1.1881.6431.6261.625101.672
Overdrachten1.6792.0652.0651.87119492.065
Subtotaal lasten24.76023.07223.58421.6961.888820.858
Subtotaal baten-1.424-1.174-1.224-982-24220-1.174
Saldo van baten en lasten23.33621.89822.36020.7141.646719.684
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat23.33621.89822.36020.7141.646719.684

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

In de uitvoering van het programma PMO Vaarwegen is een aantal projecten vertraagd hetgeen invloed heeft gehad op de inzet van capaciteit. Daarnaast is een deel van de op dit OD geraamde uren ingezet op OD 2.1.3 (minder besteed, € 2,2 miljoen voordeel).

Directe lasten

Op de directe lasten is voor OD 2.1.4 € 551.000 meer besteed. Dit wordt veroorzaakt door:

  • Bij het vast onderhoud provinciale vaarwegen zijn de lasten voor de brugbediening begroot als directe lasten en verantwoord als overdracht (minder besteed, € 278.000, neutraal);
  • Er hebben zich in 2016 minder schades voorgedaan aan vaarwegen waardoor de herstelkosten lager zijn dan begroot (minder besteed, € 152.000, voordeel);
  • De bouwvergunning van de Vechtbrug is eerder afgegeven dan  voorzien. Hierdoor is de aannemer eerder gestart met de werkzaamheden (meer besteed, € 729.000 neutraal);
  • De transitiefase gebiedscontract Kop van Noord-Holland duurde langer dan was voorzien als gevolg van het beoordelen van de inspectieresultaten uit de nulmeting (meer besteed, € 225.000 nadeel).

Kapitaallasten

Overdrachten

Bij het vast onderhoud provinciale vaarwegen zijn de lasten met betrekking tot de brugbediening begroot als directe lasten en verantwoord als overdracht (meer besteed, € 278.000, neutraal).
Uitgaven zijn lager dan begroot omdat er nog geen betalingen zijn gedaan aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor nautisch beheer (minder besteed, € 300.000, voordeel). De overige verschillen zijn het gevolg van diverse lagere uitgaven dan begroot (minder besteed, € 176.000 voordeel).

Baten

Er hebben zich in 2016 minder schades voorgedaan aan vaarwegen waardoor het verhaal op de herstelkosten ook lager uitvalt (minder baten, € 182.000 nadeel).

Storting reserves

Onttrekking reserves