Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

2.1.3.01                   Ontwikkelen van infrastructuur openbaar vervoer

Bij Zomernota gewijzigde begroting: Geen output in 2016.

- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

- Geen output begroot  in 2016

2.1.3.02                   Doorlopen planologische procedures voor openbaar-vervoer-infrastructuur

- Besluit over het PIP HOV Huizen-Hilversum aan PS voorgelegd in 2e kw 2016.

- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

- Besluit POP HOV Huizen -Hilversum in 3e kwartaal aan PS voorgelegd

2.1.3.03                   Uitvoeren van strategisch beheer

- De actuele kwaliteit van het netwerk Openbaar vervoer geïnspecteerd en beoordeeld.
- De beheer- en onderhoudmaatregelen voor de periode 2017-2021 in het PMO vastgelegd  en ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.
- Op basis van uitvoeringsvoortgang en areaaluitbreiding PMO geactualiseerd.

- Conform.


- Conform.
- Conform.

2.1.3.04                   Uitvoeren van vast en variabel onderhoud

- Vast onderhoud conform bestuurlijke afspraken uitgevoerd.

- Conform.

2.1.3.05                   Uitvoeren projecten PMO

- De projecten uit de jaarschijf voor 2016 voor 100% uitgevoerd.

- 24 % PMO HOV-projecten uitgevoerd.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:

- 2.1.3.03 PMO 2017-2024 vastgesteld

Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
- PIP: Provinciaal Inpassing Programma
- PMO: Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud
- HOV: Hoogwaardig Openbaar Vervoer
extra informatie voor kaderstelling of controle:
Het PMO programma Openbaar Vervoer bestaat nagenoeg geheel uit het project renovatie Abdijtunnel. In het eerste kwartaal 2017 wordt de verdeling tussen PMI en PMO uitgaven verwerkt. Hierdoor ontstaat het juiste beeld, waarbij de uitgaven op het PMO deel sterk zullen toenemen. Deze worden gedekt door een in 2016 toegekende extra investeringsbijdrage van de Stadsregio Amsterdam. De openstelling van de tunnel onder het nieuwe veiligheidsregiem staat gepland voor de eerste helft van 2017 (praktisch half mei, openstellingsvergunning voor 1 juli). Dit is ongeveer 2 jaar voor de wettelijke deadline.
Beleidsstukken bij deze instrumenten:

2.1.3.05. PMO2017-2021

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten64446957538918632267
Directe lasten1.2563.9398.3355.0153.32040226
Kapitaallasten1.5511.6871.316579737560
Overdrachten2.36600265-265-0
Subtotaal lasten5.8176.09510.2266.2483.97839493
Subtotaal baten-3.1960-4.000-3.952-4810
Saldo van baten en lasten2.6216.0956.2262.2963.93063493
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat2.6216.0956.2262.2963.93063493

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Voor de HOV-projecten is het aantal bestede uren in 2016 lager dan was geraamd, als gevolg van efficiënte inzet van middelen en personeel. Daarnaast heeft het tarief waarmee is gerekend in het kader van het principe van kostprijssturing effect op de omvang van de werkelijke kosten (minder besteed, € 186.000, voordeel).

Directe lasten

In 2016 is aan EXIN-H projecten OV minder aan directe lasten besteed (minder besteed, € 1,1 miljoen, neutraal) Dit wordt veroorzaakt door:

  • De HOV-tunnel Schipholweg is zoals gepland eind 2016 gerealiseerd en de factuur is in 2017 geboekt (minder besteed, € 836.000 neutraal);
  • Bij de doorstromingsmaatregelen OV zijn de lasten voor OV Projecten gemeenten door een gewijzigde scope (vervallen fietskluizen) lager uitgevallen dan begroot (minder besteed, € 295.000 neutraal).

Projecten reserve Openbaar vervoer:

  • Er heeft een verschuiving plaats gevonden tussen directe lasten en kapitaallasten, van OD 2.1.3. naar OD 2.3.1. Het betreft het Halteprogramma stroomlijnen,  uitvoering OV-Visie (minder besteed, € 636.000, neutraal). Zie ook de toelichting kapitaalslasten onder OD 2.3.1.;
  • Het programma Haltevoorzieningen 2012-2015 loopt door in 2017 (minder besteed, € 783.000, neutraal);
  • Onderbesteding van diverse projecten zoals de Reconstructie kruispunt N508-Herenweg, Verbreding van de busbaan tussen de N527 en het busstation en Energie uit Asfalt (minder besteed, € 358.000, neutraal).

Kapitaallasten

In 2016 is aan EXIN-H projecten OV minder besteed:

  1. Doorstromingsmaatregelen, deelproject Alkmaar Nieuwe Schemerweg: de risicoreservering voor het project is vrijgevallen (€490.000)
  2. HOV A9 Haarlem-Schiphol/Zuidas. Door hogere bijdrage Stadsregio Amsterdam is de eerdere provinciale bijdrage (EXIN-H) weer teruggeboekt  (€ 261.000).

(€ 751.000, minder besteed, neutraal)

Overdrachten

In 2016 is een bedrag van € 265.000 aan Schiphol aan subsidie verleend voor een bijdrage aan de VAT kosten van het project HOV busbaan Schiphol Oost noordelijk deel.  Dit bedrag is eveneens als subsidie van de MRA ontvangen (meer besteed, € 265.000, neutraal).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves