Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

2.1.2.01                   Doen van onderzoek door uitvoeren van verkeerstudies

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - N206/A4: Geen output in 2016
- A8/A9; Geen output in 2016.


- Conform.

- Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

- De tussenstap (dwz probleem analyse en voorstel voor MER onderzoek met daarin te onderzoeken alternatieven) is in oktober 2016 afgerond.

2.1.2.02                   Opstellen van een investeringsprogramma (PMI)

- PMI 2017-2021 aan PS voorgelegd in 4 kw 2016.

- Conform.

2.1.2.03                   Uitvoeren projecten PMI

Algemeen:
- De projecten volgens planning voor het jaar 2016 voor 100% uitgevoerd;
- Alle projecten in uitvoering volgens de huidige projectmanagementmethodiek beheerst.
N23:
- Contract conform overeengekomen planning in uitvoering.
N201:
- Afhandeling aanspraken uitvoerend aannemers uit uitvoeringscontracten N201.
- Afhandeling lopende dossiers voor Planschade en Nadeelcompensatie.


- 85 % uitgevoerd.


- Conform.
- N23: De geraamde lasten voor 2016 zijn € 22,4 mln. lager uitgevallen dan begin 2016 kon worden voorzien.
- N201: Conform.


- N201: Conform.

Toelichting op verschillen begroot/ gerealiseerd

Indien de N23, die is stilgelegd, niet wordt meegeteld, dan is het resultaat 101%.
De verdeling over de programma's is als volgt:
Bereikbaarheid 117 %
Veiligheid            92 %
Leefbaarheid      96 %

2.1.2.04                   Uitvoeren van strategisch beheer

- De actuele kwaliteit van de netwerken geïnspecteerd en beoordeeld.
- De beheer- en onderhoudsmaatregelen voor de periode 2017-2021 vastgelegd in het PMO en ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.
- Op basis van uitvoeringsvoortgang en areaaluitbreiding PMO geactualiseerd.

- Conform.


- Conform.
- Conform.

2.1.2.05                   Uitvoeren van vast en variabel onderhoud

- Vast onderhoud conform bestuurlijke afspraken uitgevoerd.

- Conform.

2.1.2.06                   Uitvoeren projecten PMO

- De projecten uit de jaarschijf 2016 voor 100% uitgevoerd.

- 84 % projecten PMO uitgevoerd.

2.1.2.07                   Dagelijks beheren van wegen, vrijliggende OV-banen en fietspaden

- Objecten conform bestuurlijke afspraken bediend.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten:
2.1.2.01Oplossingrichtingen Duinpolderweg
2.1.3.02 PIP HOV Huizen Hilversum
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:
2.1.2.03 PMI:  Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
2.1.2.03 HOV: Hoogwaardig Openbaar Vervoer
2.1.2.06 PMO: Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud
Extra informatie voor kaderstelling of controle:

2.1.2.03. N23: De lagere lasten bij de N23 worden voornamelijk veroorzaakt door het stilleggen van de uitvoeringswerkzaamheden door de uitvoerend aannemer. Er is een verschil van mening tussen de provincie en de aannemer. Inmiddels is de zaak voorgelegd aan de Raad van Arbitrage. Door de omvang van het project in geld, heeft deze een grote impact op het gerealiseerde percentage.

Beleidsstukken bij deze instrumenten:

2.1.2.0.2PMI 2017-2021

2.1.2.06 PMO 2017-2021

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten14.98217.08415.41217.965-2.553-178.588
Directe lasten47.42445.70453.86154.372-512-146.266
Kapitaallasten75.73776.97873.72753.56120.165273.108
Overdrachten4.262012.0791.93610.143840
Subtotaal lasten142.405139.765155.078127.83427.2441857.962
Subtotaal baten-26.131-28.377-20.918-22.6591.741-8-1.795
Saldo van baten en lasten116.274111.388134.160105.17528.9852256.167
Storting reserves29.27546.05546.05546.0550026.017
Onttrekking reserves-50.634-34.035-32.888-33.452564-2-22.172
Resultaat94.915123.408147.327117.77929.5482060.012

*Een positief verschil is voordelig10,1

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Op dit operationeel doel is meer personele inzet verantwoord dan geraamd. Dit betreft ingezette uren die geraamd waren op OD 2.1.4. Daarnaast heeft het tarief waarmee is gerekend in het kader van het werken volgens het principe van kostprijssturing hierop effect gehad (meer besteed, € 2,6 miljoen, nadeel).

Directe lasten

Er is een overschrijding ontstaan op de directe lasten. Dit verschil wordt veroorzaakt door:

  • Een vertraging in de uitrol van de gebiedscontracten. De vertraging wordt veroorzaakt doordat gekozen is voor een gefaseerde invoer. Doel hierbij is om marktpartijen de ruimte te bieden een goed passende aanbieding te doen. De in de begroting verwerkte besparing is deels gerealiseerd (meer besteed, € 1,3 miljoen, nadeel).
  • In 2016 door de energieleverancier het energieverbruik van de provincie onder een verkeerde belastingschaal ingeschaald. De teveel betaalde kosten worden in 2017 verrekend (meer besteed, € 600.000, nadeel);
  • Voor projecten van derden is er voor € 0,3 miljoen minder directe uitgaven gerealiseerd voor het project Aansluiting A9 Heiloo (minder besteed, € 346.000, neutraal). Deze kosten zijn verantwoord via de overdrachten;
  • Voor doorontwikkeling van SolaRoad is opdracht verstrekt aan TNO. De juridische uitwerking van de opdracht aan TNO vergde meer tijd dan verwacht waardoor het hiervoor uit de beschikbare reserve Innovatie projecten SolaRoad beschikbaar gestelde bedrag van € 140.000 in 2016 niet tot besteding is gekomen.(minder besteed, € 140.000, neutraal).

In 2016 is aan opdrachten TWIN-H projecten weginfrastructuur minder uitgegeven (minder besteed, € 274.000, neutraal) door:

  • Voor het project aansluiting A8-A9 zal voor de uitgevoerde werkzaamheden de prestatie worden verklaard in januari 2017 (minder besteed, € 121.000 neutraal);
  • Bij de N242 Koelmaanstraat-Bestevaerstraat Alkmaar heeft de gemeente Alkmaar uitstel gevraagd voor de financiële verantwoording en de accountantsverklaring van het project waardoor het laatste deel van de subsidie niet kan worden betaald  (minder besteed, € 147.000 neutraal);
  • Overige projecten (minder besteed, € 6.000 neutraal).

Afrekeningsverschillen vorige jaren (minder besteed, € 558.000, neutraal).

Kapitaallasten

In 2016 is minder besteed dan begroot aan TWIN-H projecten Weginfrastructuur. De reden hiervoor is dat de beoogde aframing van de begrote uitgaven in 2016 voor project N241 (€10 miljoen) onjuist in de begroting was verwerkt, namelijk als bijraming in plaats van als aframing (reserve TWIN-H, minder besteed, € 20,0 miljoen, neutraal).

Overdrachten

In 2016 is voor € 10,1 miljoen minder aan overdrachten gerealiseerd dan begroot. Dit heeft de volgende reden:

  • In 2016 is aan TWIN-H projecten Weginfrastructuur minder besteed is. De reden hiervan is dat de subsidieaanvraag van de gemeente Heiloo voor het project Aansluiting A9 Heiloo niet in 2016 is ingediend (minder besteed, € 12,1 miljoen, neutraal).
  • Daarnaast zijn voor hetzelfde project aansluiting A9 Heiloo, dat door de provincie in opdracht van onder meer de gemeente Heiloo wordt uitgevoerd, niet begrote inkomensoverdrachten gerealiseerd als gevolg van een grondaankoop voor de gemeente Heiloo. Deze waren deels als directe uitgaven begroot (meer besteed, € 2,0  miljoen, neutraal).

Afrekeningsverschillen vorige jaarrekening (minder besteed, € 106.000, neutraal).

Baten

Voor het project Aansluiting A9 Heiloo is meer dekking van de gemaakte kosten geboekt, grotendeels doordat een grondverwerving voor de gemeente Heiloo eerder is overeengekomen dan gepland (meer baten, € 1,2 miljoen, neutraal).
Voor de N9 is € 554.000 meer baten gerealiseerd dan vooraf is geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een aanvullend project dat is gerealiseerd voor de aanleg van VRI’s.
Dit project wordt volledig door RWS gefinancierd (aanleg VRI’s) (meer baten, € 554.000, neutraal).

Storting reserves

Onttrekking reserves