Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

2.1.1.01                   Uitbouwen samenwerking rondom verkeersmanagement met regionale partners

- Samenwerking met een aantal gemeentes en Rijkswaterstaat geïntensiveerd.

-Er zijn 51 VRI’s periodiek geanalyseerd. Voor 32 hiervan is de winst in voertuigverliesuren bepaald. Dit is gemiddeld 9%. Voor 14 VRI’s is het regelprogramma aangepast en op straat geïmplementeerd en bij 11 VRI’s zijn aanpassingen gedaan in de automaat om de logging te verbeteren.
- Bij 25 wegwerkzaamheden zijn lokale regelscenario’s ingesteld om de hinder te beperken. Wegverkeersleiding is het hele jaar uitgevoerd.
- het KAR analysetool wordt continu ingezet.

2.1.1.02                   Uitvoeren beleidskader verkeersmanagement

- Activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan 6% winst (minder VVU) in de doorstroming over een periode van 5 jaar, onder andere implementatie van verkeerskundig beheer (bv. bij 80 VRI's wordt een verkeerskundige analyse uitgevoerd en waar nodig wordt een optimalisatie uitgevoerd).
- Activiteiten uitgevoerd om over een periode van 5 jaar 10% betere betrouwbaarheid te genereren. De wegverkeersleiding draagt hieraan bij.
- Gewerkt aan een optimale doorstroming bij interactie OV en wegverkeer. Hiertoe wordt het KAR analysetool ingezet.

Samenwerkingsovereenkomsten geoperationaliseerd met Zaanstad en Amsterdam, met Heemstede en Haarlem in kader DVM Zuid-Kennemerland en met Hilversum en Gooisemeren in kader van OV pilot. Samenwerkingsovereenkomsten met Hoorn, Haarlem en Heerhugowaard zijn in voorbereiding.

Er zijn in samenwerking met de regionale partners 7 nieuwe regelscenario’s ontwikkeld, onder andere voor de renovatie van de Velsertunnel. De provincie is betrokken geweest bij het ontwikkelen van 17 regelscenario’s die zijn opgesteld door andere wegbeheerders in de regio.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen:

2.1.1.02 VVU = Voertuig Verlies Uren
2.1.1.02 KAR = Korte Afstand Radio
2.1.1.02 VRI = VerkeersRegel Installatie
2.1.1.02 OV  = Openbaar Vervoer

Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten5.4964.9915.1915.755-564-112.201
Directe lasten4.4424.0213.4955.289-1.794-514.130
Overdrachten39590063043119932900
Subtotaal lasten10.3339.9129.31611.475-2.159-237.231
Subtotaal baten-3.362-3.579-2.461-4.1521.691-69-3.579
Saldo van baten en lasten6.9716.3336.8557.323-468-73.652
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat6.9716.3336.8557.323-468-73.652

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

De totale apparaatskosten zijn in 2016 hoger uitgevallen dan was geraamd. In 2016 zijn aan dit OD meer uren besteed als gevolg van werkzaamheden voor de uitvoering van verschillende projecten, onder meer 24-uurs brugbediening en Smart Mobility Schiphol. Extra inzet is nodig geweest voor onderzoek ter voorbereiding van de realisatie (meer besteed, € 564.000, nadeel).

Directe lasten

Het verschil van € 1,8 miljoen wordt veroorzaakt door een overschrijding op het begrotingsproduct verkeersmanagement (meer besteed, € 1,0 miljoen) en het beheer op (GOVI) Grenzeloze OV info  (meer besteed, € 799.000, nadeel). Dit wordt als volgt verklaard:

  • De overschrijding voor verkeersmanagement wordt grotendeels veroorzaakt door de Praktijk Proef Amsterdam. De hiervoor gemaakte kosten zijn niet geraamd omdat het saldo van de baten en directe lasten nul is. De kosten zijn echter wel correct verantwoord op dit OD (meer besteed, € 1,0 miljoen, neutraal);
  • Voor GOVI zijn de lasten € 0,8 miljoen hoger dan op voorhand werd ingeschat. Dit heeft te maken met de vele kleine wijzigingen binnen het project en het gegeven dat het penvoerderschap langer dan verwacht bij de provincie is belegd. Tegenover deze hogere lasten staan ook hogere baten daar de lasten worden gedekt door alle partners.(meer besteed, €799.000, neutraal).

Kapitaallasten

Overdrachten

Het verschil tussen de begrote en de gerealiseerde kosten heeft te maken met de gemaakte afspraken met het Nationaal Data Warehouse (NDW), waarbij de grootte van de aanbesteding van nieuwe contracten ten tijde van de begroting 2016 nog niet voorzien konden worden. (minder besteed, € 151.000, voordeel).

Baten

De baten worden met € 1,8 miljoen overschreden. Een deel betreft een overschrijding voor verkeersmanagement. De hiervoor gerealiseerde baten zijn niet geraamd omdat het saldo van baten en lasten nul is. (meer baten € 1,0 miljoen, neutraal). Bij het project GOVI hangen de baten samen met de hogere lasten. Deze worden omgeslagen over de deelnemers. De hogere lasten leiden derhalve tot een gelijk bedrag aan baten minus de eigen inzet van de provincie (meer baten, € 732.000 , neutraal).

Storting reserves

Onttrekking reserves

.