Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur representeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

1.3.1.01                   Inzetten interne communicatie

- Intranet vernieuwd;
- Op Dreef digitalisering doorontwikkeld;
- Beeldbank geïmplementeerd;
- Interne communicatie speerpunten geïmplementeerd;
- Arbeidsmarktcommunicatie op basis van beleid uitgevoerd.

- Conform.
- Conform.

- Conform.
- Conform.

- Conform.

1.3.1.02                   Inzetten externe communicatie

Bij Zomernota gewijzigde begroting: - Website vernieuwd;
- Relatiemagazine NH kwartaalblad gedigitaliseerd;
- Sociale media met uitbreiding door Instagram ingezet;
- Arbeidsmarktcommunicatie op basis van beleid uitgevoerd.


- Conform.
- Conform.

- Conform.

- Conform.

1.3.1.03                   Implementeren communicatiebeleid

- Inzet sociale media doorontwikkeld;
- Inzet middelen (cross mediaal) doorontwikkeld;
- Inzet actief persbeleid doorontwikkeld;
- Jaarprogramma sponsoring en relatiemanagement uitgevoerd.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

- Conform.

1.3.1.04                   Instrumentarium uitbreiden

- 1e set aan instrumenten voor consultatie van burgers gerealiseerd.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten1.3331.9772.0787001.37866779
Directe lasten1.1111.7971.853999854461.497
Overdrachten49500436-436-0
Subtotaal lasten2.9393.7743.9312.1351.796462.276
Subtotaal baten00-48-502-30
Saldo van baten en lasten2.9393.7743.8832.0851.798462.276
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat2.9393.7743.8832.0851.798462.276

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

In 2016 was onvoldoende capaciteit beschikbaar voor de volledige uitwerking van de communicatiestrategie. In 2017 zal de nieuwe Middelenstrategie als uitwerking van de Communicatiestrategie worden opgesteld (minder besteed, € 1.378.000, voordeel).

Directe lasten

Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 459.000, neutraal).
Jaarlijks brengt het Noord-Hollands Archief (NHA) voor beheer en opslag van ons historisch (papieren) archief € 433.000 in rekening. Daarnaast ontwikkelen het NHA en onze provincie gezamenlijk een voorziening voor duurzame opslag van digitale informatie, het zogenaamd E-depot. In 2016 is het eerste deel van dit samenwerkingsproject– de verkennende fase – afgerond. De bevindingen uit deze verkenning zijn tijdens een goed bezochte bijeenkomst gepresenteerd aan alle Noord-Hollandse gemeenten. Na de zomer is deel 2 van het project gestart – de daadwerkelijke realisatie van het E-depot. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld en een nieuwe projectleider geworven. Omdat hiervoor geen kosten gemaakt hoefden te worden, is niet het volledige budget uitgeput (minder besteed, € 112.000, voordelig).
In het coalitie akkoord is een extra bedrag van € 300.000 opgenomen voor Sail Den Helder 2017. De eerste termijn van de sponsorovereenkomst, € 175.000 is in 2016 betaald. De tweede en derde termijn (totaal € 100.000) zullen in 2017 worden betaald.Dit bedrag had meegenomen moeten worden in de UI in de Eerste begrotingswijziging 2017. Dit is niet gebeurd, dus zal het budget van € 100.000 opnieuw worden aangevraagd bij de Zomernota. Het resterende bedrag van € 25.000 wordt in 2017 besteed aan provinciale activiteiten in de regio Den Helder en is meegenomen in de UI (minder besteed, 125.000, voordeel, uitgestelde intentie).
In 2016 lag de nadruk bij de communicatieactiviteiten op de oplevering van een nieuwe website en een nieuw intranet. Daarom was er minder redactiecapaciteit beschikbaar voor andere zaken. In 2017 wordt een nieuwe Middelenstrategie opgesteld, als uitwerking van de Communicatiestrategie. De verwachting is dat voor de uitvoering daarvan dit budget in 2017 wel zal worden benut (minder besteed, € 100.000, voordeel).
Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 60.000, voordeel).

Kapitaallasten

Overdrachten

Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 459.000, neutraal).
Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 38.000, neutraal).
Diverse kleinere verschillen (meer besteed, € 15.000, nadeel).

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves