Onderdeel van beleidsdoel: Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Instrumenten & output

Instrumenten

Output begroot

Output gerealiseerd

1.2.2.01                   Beheren en onderhouden van de risicokaart

- 90% van de risico-objecten in de risicokaart opgenomen.

- Conform.

Toelichting op de instrumenten

Overige toelichtingen

Beslissingen van de Staten over deze instrumenten: geen.
Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: geen.
Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen.
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen.

Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)

(bedragen × € 1.000)

LastenJaarrekening 2015Ontwerp­begroting 2016Actuele begroting 2016Jaarrekening 2016Bedrag verschil*% verschilBegroting 2017
Apparaatskosten137221148165-17-1167
Directe lasten-10000-0
Overdrachten0505025255050
Subtotaal lasten13627119819084117
Subtotaal baten0002-2-0
Saldo van baten en lasten13627119819173117
Storting reserves00000-0
Onttrekking reserves00000-0
Resultaat13627119819173117

*Een positief verschil is voordelig

Toelichting op de gerealiseerde budgettabel

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves